Förordning (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag

SFS nr
1985:586
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:743
Upphävd
1987-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Föreskrifter om hur antalet elever påverkar timunderlaget för
undervisning i gymnasieskolan finns i skolförordningen (1971:235),
timplanerna, förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan,
förordningen (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i
förhållande till elevantal, förordningen (1983:505) om samordnade
timplaner och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor och
förordningen (1984:571) om ramtimplaner och resurstilldelningssystem
för årskurs 4 av fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan samt i vissa
anslutande författningar.

2 § Denna förordning innehåller föreskrifter om hur förändringar i
elevantal påverkar timunderlaget för undervisning och statsbidragets
omfattning.

3 § Förordningen gäller endast sådana studievägar i kommunernas och
landstingskommunernas gymnasieskolor som omfattar minst två terminer.

4 § I förordningen avses med undervisningsår tiden den 1 juli– den 30
juni i fall där undervisningen i en årskurs på studievägen startar
under höstterminen och tiden den 1 januari– den 31 december i fall
där undervisningen i en årskurs på studievägen startar under
vårterminen.

Rapporter och avstämningsdagar

5 § Varje skolhuvudman skall till skolöverstyrelsen och
länsskolnämnden lämna preliminära och slutliga rapporter om
timunderlag med hänsyn till elevantal i fall som avses i 6 och 7 §§.

6 § Om undervisningen i en årskurs på en studieväg startar
under höstterminen och fortsätter under vårterminen, skall preliminär
rapport lämnas senast den 10 maj före starten och slutlig rapport
lämnas senast den 10 februari under vårterminen.

Den preliminära rapporten skall avse de förväntade och den slutliga
rapporten de faktiska förhållandena i fråga om elevantal och
timunderlag den 15 januari.

7 § Om undervisningen i en årskurs på en studieväg startar under
vårterminen och fortsätter under höstterminen, skall preliminär
rapport lämnas senast den 10 november före starten och slutlig rapport
lämnas senast den 10 oktober under höstterminen.

Den preliminära rapporten skall avse de förväntade och den slutliga
rapporten de faktiska förhållandena i fråga om elevantal och
timunderlag den 15 september.

8 § Den 15 januari och den 15 september kallas i denna förordning
avstämningsdagar.

Timunderlag för undervisning

9 § Timunderlaget för undervisning får vid tidpunkten för den
preliminära rapporten bestämmas för hela undervisningsåret på grundval
av det elevantal som då kan väntas föreligga avstämningsdagen.

I timunderlaget för undervisning skall dock alltid ingå så många
timmar som behövs på grund av de faktiska antalet elever.

Statsbidragsgrundande timunderlag

10 § Omfattningen av statsbidraget till undervisningen skall bestämmas
på grundval av det faktiska antalet elever avstämningsdagen och ett
timunderlag som för hela undervisningsåret beräknas med hänsyn till
detta antal (statsbidragsgrundande timunderlag).

11 § Av skolhuvudmännens slutliga rapporter skall framgå hur många
timmar av olika slag som skiljer det statsbidragsgrundande
timunderlaget från timunderlaget enligt de preliminära rapporterna.

Regeringen bestämmer vilka olika slag av timmar som uppgifterna skall
avse.

Rekvisitioner och skillnadsregleringar

12 § Statsbidrag till lönekostnad enligt förordningen (1966:115) om
statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning
(driftbidragsförordningen) skall för undervisningsårets nio första
månader rekvireras på grundval av uppgifterna i de preliminära
rapporterna, om inte annat följer av andra stycket.

Om särskilda skäl föreligger att frångå uppgifter i en preliminär
rapport, skall länsskolnämnden bestämma underlaget för rekvisitionerna
för undervisningsårets nio första månader.

13 § När de slutliga rapporterna har lämnats, fastställer
länsskolnämnden för varje skolhuvudman med hur många timmar av olika
slag som rekvisitionsunderlaget enligt 12 § skiljer sig från det
statsbidragsgrundande timunderlaget för samma nio månader.

Länsskolnämnden skall för varje skolhuvudman fatta de beslut om
reduktion eller ökning av statsbidrag för de nio månaderna i
förhållande till rekvisitionerna som föranleds av beslut enligt första
stycket. Reduktion eller ökning skall för timmar av olika slag göras
med belopp som regeringen föreskriver särskilt.

14 § För undervisningsårets tre sista månader skall statsbidrag till
lönekostnad enligt driftbidragsförordningen rekvireras med hänsyn till
det statsbidragsgrundande timunderlaget för samma månader.

Har länsskolnämnden beslutat om reduktion av statsbidraget för de nio
första månaderna skall i rekvisitionerna för var och en av de tre
sista månaderna räknas av en tredjedel av reduktionsbeloppet.

Om länsskolnämnden beslutat om ökning av statsbidraget för de nio
första månaderna skall tillkommande belopp betalas ut i samband med
utbetalningar på grundval av rekvisitionerna för de tre sista
månaderna.

Övriga föreskrifter

15 § Beslut enligt 13 § andra stycket och skillnadsregleringar enligt
14 § skall beaktas i fråga om statsbidrag som har samband med
statsbidrag till lönekostnad enligt driftbidragsförordningen.
Skolöverstyrelsen skall meddela de särskilda föreskrifter som kan
behövas om detta.

16 § Länsskolnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos skolöverstyrelsen genom besvär.

Skolöverstyrelsens beslut med anledning av sådana besvär får inte
överklagas.

17 § Skolöverstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1985:586

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

2. Förordningen gäller i fall där undervisningsåret inleds efter
ikraftträdandet.

3. Såsom preliminära rapporter enligt 6 § skall för undervisning som
startar höstterminen 1985 användas de motsvarande rapporter som
skolöverstyrelsen bestämmer.