Revisionsförordning (1985:606) för regeringskansliet

SFS nr
1985:606
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1985-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1515
Upphävd
1997-01-01

Inledande bestämmelser

1 § För revision av verksamheten vid statsrådsberedningen,
departementen, utrikesrepresentationen, regeringskansliets
förvaltningskontor, kommittéerna, riksrevisionsverket och stiftelsen
Svenska institutet finns i Inrikesdepartementet ett revisionskontor.

Ansvarig för revisionen är chefen för Inrikesdepartementet. Förordning
(1996:816).

Revisionskontoret

2 § Revisionskontoret skall bedriva sin revision
— i syfte främst att bedöma om redovisningen är rättvisande,
— i enlighet med god revisionssed.

3 § har upphävts genom förordning (1986:736).

4 § För revisionskontoret finns en chef.

Tjänsten som chef för revisionskontoret tillsätts av regeringen.

Revisionsplaner

5 § Chefen för Inrikesdepartementet fastställer revisionsplaner efter
samråd med cheferna för berörda departement. Förslag till planerna
upprättas av revisionskontoret. Förordning (1996:816).

6 § Chefen för revisionskontoret ansvarar för att revisionsplanerna
genomförs.

Rapportering

7 § Revisionskontoret skall årligen till chefen för
Inrikesdepartementet avge

— en redogörelse över granskning av Statsrådsberedningens,
departementens, utrikesrepresentationens och kommittéernas
verksamhet och årsredovisningar,

— en revisionsberättelse över granskning av Regeringskansliets
förvaltningskontors verksamhet och årsredovisning.

Revisionskontoret skall löpande till chefen för Inrikesdepartementet
anmäla sådana iakttagelser och slutsatser som bör komma till
statsrådets kännedom. Förordning (1996:816).

8 § Revisionskontoret skall årligen till regeringen lämna en
revisionsberättelse över Riksrevisionsverkets årsredovisning
senast en månad efter den dag verket skall ha lämnat årsredovisning
enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och
anslagsframställning. Revisionskontoret skall vid samma tillfälle
lämna en kopia av berättelsen till Riksrevisionsverket.

Övriga iakttagelser som Revisionskontoret gjort vid granskningen
av Riksrevisionsverkets redovisning och förvaltning skall anmälas
till Riksrevisionsverket. Förordning (1993:435).

9 § Revisionskontoret skall årligen till stiftelsen Svenska
institutet avge en revisionsberättelse över granskningen av
stiftelsens redovisning och förvaltning. Övriga iakttagelser
som Revisionskontoret gjort vid granskningen av stiftelsen
skall anmälas till stiftelsen. Förordning (1993:435).

10 § har upphävts genom förordning (1993:435).

11 § har upphävts genom förordning (1986:736).

12 § Chefen för Inrikesdepartementet skall, i förekommande fall efter
samråd med cheferna för övriga departement, genom beslut pröva
redogörelser och revisionsberättelser som revisionskontoret avger till
honom.

Motsvarande skyldighet åligger riksrevisionsverket och stiftelsen
Svenska institutet. Förordning (1996:816).

13 § har upphävts genom förordning (1988:382).

Avslutande bestämmelser

14 § Revisionskontoret har rätt att från dem som anges i 1 § första
stycket utan dröjsmål få del av de upplysningar, uppgifter och
handlingar som behövs för revisionen.

Övergångsbestämmelser

1986:736

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1986. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli
1986.