Förordning (1985:608) med instruktion för statistiska centralbyrån

SFS nr
1985:608
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:137
Upphävd
1988-05-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statistiska
centralbyrån.

Uppgifter

2 § Centralbyrån är central förvaltningsmyndighet för den statliga
statistikproduktionen.

3 § Det åligger centralbyrån särskilt att

1. svara för den löpande statliga statistikproduktionen, i den mån den
inte ankommer på annan myndighet, samt utföra intermittenta
undersökningar,

2. svara för samordning av den statliga statistikproduktionen samt verka
för samordning mellan statlig och annan statistikproduktion,

3. i de fall där underlaget för statistikproduktionen utgörs av material
som någon annan myndighet samlar in för administrativa ändamål: bevaka
att de statistiska synpunkterna tillgodoses och svara för de
specialbearbetningar som behövs för statistiska ändamål,

4. utarbeta nomenklaturer och klassificeringsnormer för statistiken,

5. se till att statistiken anpassas till rekommendationer som utfärdas
av internationella organ på det statistiska området,

6. i den mån det är möjligt lämna sådana statistiska uppgifter eller
andra informationer inom centralbyråns verksamhetsområde som begärs av
internationella organisationer,

7. göra långsiktiga utbildnings- och yrkesprognoser,

8. föra anteckningar över förändringar i den judiciella, administrativa,
kommunala och kyrkliga indelningen,

9. föra äktenskapsregistret,

10. föra det allmänna företagsregistret,

11. föra det centrala företagsregistret, lantbrukets företagsregister
och i övrigt de register som behövs för verksamheten. Förordning
(1987:1023).

4 § Centralbyrån skall inom sitt kompetensområde i mån av resurser på
uppdrag av statliga eller kommunala myndigheter eller andra offentliga
organ utföra statistiska undersökningar, intervju- och
enkätundersökningar, utföra manuell och maskinell statistisk
databehandling samt bedriva statistisk konsultationsverksamhet.
Centralbyrån får åta sig sådana uppdrag även från enskilda
uppdragsgivare.

Kostnaderna för uppdragsverksamheten skall betalas genom ersättningar
från uppdragsgivarna enligt grunder som bestäms av centralbyrån efter
samråd med riksrevisionsverket.

5 § Den allmänna verksamhet som består i statistikproduktion skall så
långt möjligt drivas skild från den speciella verksamhet som har en
administrativ inriktning.

6 § Centralbyrån skall hålla ett statistiskt bibliotek tillgängligt för
allmänheten.

Centralbyrån skall hålla samlingen av utländsk och internationell
statistik så fullständig som möjligt. För att sprida kännedom om Sverige
i utlandet skall centralbyrån sända officiell statistik till utlandet.

7 § I centralbyråns arkiv skall förvaras dels uppgifter till
äktenskapsregistret, dels sådana statistiska primäruppgifter och
arbetstabeller vars innehåll inte kan anses ha blivit tillräckligt
kända.

För vården av arkivet och utlåningen av arkivhandlingar därifrån gäller
föreskrifterna i allmänna arkivstadgan (1961:590).

Råd och nämnder

8 § Till centralbyrån är knutet ett vetenskapligt råd, vars
sammansättning bestäms av regeringen.

9 § Till centralbyrån är knutna en nämnd för byggnadsindex och en nämnd
för konsumentprisindex.

10 § Nämnden för byggnadsindex skall

1. handlägga frågor om beräkningar av byggnadsindex och därvid avgöra
frågor av principiell natur rörande tillämpningen av de grunder som
gäller för indexberäkningarna,

2. genom rådgivning och kontrollerande verksamhet främja en utveckling
av metoderna för beräkningarna av byggnadsindex.

11 § Nämnden för konsumentprisindex skall

1. handlägga frågor om beräkningar av konsumentprisindex och därvid
avgöra frågor av principiell natur rörande tillämpningen av de grunder
som gäller för indexberäkningarna,

2. genom rådgivning och kontrollerande verksamhet främja en utveckling
av metoderna för beräkningarna av konsumentprisindex.

Organisation

12 § Centralbyrån leds av en styrelse, som består av elva ledamöter. I
styrelsen ingår myndighetens generaldirektör. Denne är ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på centralbyrån.

13 § Generaldirektören är chef för centralbyrån.

Hos centralbyrån finns en överdirektör som är generaldirektörens
ställföreträdare.

14 § Inom centralbyrån finns åtta avdelningar, nämligen för
— arbetsmarknadsstatistik,
— areell statistik,
— företagsstatistik,
— individstatistik,
— utvecklingsverksamhet,
— central administration,
— statistikservice,
— driftverksamhet.
Förordning (1986:1005).

15 § Varje avdelning förestås av en avdelningschef.

Avdelningen för utvecklingsverksamhet förestås dock av en
utvecklingschef och avdelningen för driftverksamhet av en driftchef.
Förordning (1986:1005).

16 § Platschef i Örebro är efter generaldirektörens bestämmande antingen
driftchefen eller någon annan där placerad avdelningschef. Förordning
(1986:1005).

17 § Hos centralbyrån finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får centralbyrån anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

18 § Nämnden för byggnadsindex består av en ordförande och elva andra
ledamöter. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. För varje ledamot
finns en ersättare.

19 § Nämnden för konsumentprisindex består av en ordförande och sex
andra ledamöter. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. För varje
ledamot finns en ersättare. Förordning (1987:912).

Ärendenas handläggning

20 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

3. viktigare anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk
betydelse,

4. viktigare frågor om planering, samordning eller utformning av den
statliga statistikproduktionen eller om samordning mellan statlig och
annan statistikproduktion,

5. frågor om tillsättning av tjänst i lönegrad N 23–N 25 eller, vid
tillsättning av tjänst i rörlig lönegrad, frågor om tillämpning av
lönegrad N 23–N 25.

6. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

21 § Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst fem av de i
12 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av
större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.
Förordning (1986:1005).

22 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst fem andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som
fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

23 § Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören får de avgöras av annan
tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller särskilda
beslut.

24 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa
ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder,
utövas generaldirektörens tjänst av utvecklingschefen, driftchefen eller
den avdelningschef som generaldirektören bestämmer.

I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana
beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande
får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som
styrelsen meddelat eller grunder som den tillämpar. Förordning
(1986:1005).

25 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 23 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på överdirektören, chefen för den
avdelning dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören får ta över beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen.

Utvecklingschefen, driftchefen eller en avdelningschef har rätt att
närvara, när ett ärende som hör till hans avdelning föredras av någon
annan. Förordning (1986:1005).

26 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

27 § har upphävts genom förordning (1986:1005).

28 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

29 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

30 § Nämnden för byggnadsindex är beslutför när ordföranden och minst
sex av de övriga ledamöterna är närvarande.

31 § Nämnden för konsumentprisindex är beslutför när ordföranden och
minst tre av de övriga ledamöterna är närvarande. Förordning (1987:912).

32 § Ärendena i en nämnd avgörs efter föredragning. Förordning
(1986:1005).

33 § Nämndernas beslut får inte överklagas.

Tjänstetillsättning m.m.

34 § Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för
högst sex år.

Tjänster i lägst N 26 tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av centralbyrån.

35 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av
regeringen för högst tre år.

36 § Ordförandena och de andra ledamöterna i nämnderna förordnas av
centralbyrån för högst tre år. I nämnden för konsumentprisindex
förordnar dock regeringen en av de andra ledamöterna.

Vad som nu har sagts om ledamöter gäller också deras ersättare.
Förordning (1987:912).

37 § Tio av ledamöterna i nämnden för byggnadsindex och deras
ersättare förordnas efter förslag av respektive
byggnadsstyrelsen,
statens pris- och kartellnämnd,
bostadsstyrelsen,
Byggherreföreningen,
Industrins byggmaterialgrupp,
Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsföreningars riksförbund u.p.a.
gemensamt med Svenska riksbyggen,
Svenska byggnadsarbetareförbundet,
Svenska byggnadsentreprenörföreningen,
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag,
Sveriges hantverks- och industriorganisation.

38 § Bland de sex ledamöter i nämnden för konsumentprisindex som utses
av centralbyrån förordnas en efter förslag av riksbanken och en efter
förslag av statens pris- och kartellnämnd. Av de övriga fyra ledamöterna
skall tre besitta vetenskaplig skicklighet så, att de sammantaget
företräder kompetens inom ämnesområdena nationalekonomi och statistik.

Vad som nu har sagts om ledamöter gäller också deras ersättare.
Förordning (1987:912).

Bisysslor

39 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av centralbyrån även i fråga om tjänster som
regeringen tillsätter, dock inte i fråga om generaldirektören och
överdirektören.