Förordning (1985:609) med instruktion för statens chefslönenämnd

SFS nr
1985:609
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1533
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 2 och
3 samt 15, 16 och 18 §§, tillämpas på statens chefslönenämnd.

Med chefen fårstås vid tillämpningen av allmänna verkstadgan nämndens
ordförande.

Uppgifter

2 § Chefslönenämnden bedriver sin verksamhet i anslutning till 1985
års statliga chefslöneavtal.

Nämnden utövar de befogenheter som avses i 1–3 §§, 5 §, 6 § 3 och 7
§ chefslöneavtalet, dock inte i fråga om de tjänster som avses i 1980
års avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmånerna för vissa högre
tjänster m.fl.

Nämnden får lämna över till en annan statlig myndighet att handlägga
sådana frågor som ankommer på nämnden. Förordning (1985:695).

Organisation

3 § Nämnden består av en ordförande och fem andra ledamöter.

För varje ledamot finns en personlig ersättare.

4 § Ledamöterna ocn ersättarna förordnas av regeringen för högst tre
år.

Tre av ledamöterna ocn ersättare för dem förordnas efter skriftligt
förslag av statens arbetsgivarverk. Övriga ledamöter och ersättare för
dem förordnas efter gemensamt skriftligt förslag av Statsanställdas
förbund, TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S) och
Centralorganisationen SACO/SR.

Bland ledamöterna utser regeringen efter gemensamt förslag av
arbetsgivarverket och organisationerna en ordförande och en vice
ordförande i nämnden.

5 § Regeringen förordnar sekreterare och experter åt nämnden.

6 § Hos nämnden tjänstgör i övrigt personal som är anställd hos
statens arbetsgivarverk.

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

8 § Ärendena avgörs av nämnden i plenum.

I den mån ett ärende eller en grupp av ärenden inte är av de slag att
de behöver prövas av nämnden i plenum, får de avgöras av ordföranden
enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

9 § När nämnden avgör ett pleniärende, skall alla ledamöterna vara
närvarande. Förordning (1986:1272).

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 8 §
andra stycket avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på sekreteraren eller på en
särskilt förordnad föredragande. Ordföranden får ta över beredningen
och föredragningen av ett pleniärende.

11 § Ordföranden eller, efter beslut av denne, någon annan som
tjänstgör hos nämnden får begära in förklaringar, upplysningar eller
yttranden i ärendena.

Avslutande bestämmelse

12 § Nämndens beslut får inte överklagas. Detsamma gäller beslut av
andra myndigheter i frågor som har lämnats över till dem enligt 2 §
tredje stycket.