Förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

SFS nr
1985:613
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:142

Allmänna bestämmelser

1 § Tolkar och översättare får auktoriseras enligt denna
förordning. Auktorisationen får avse ett eller flera främmande
språk och det svenska teckenspråket.

Frågor om auktorisation av tolkar och översättare ska prövas av
Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet ska som behörig myndighet, i fråga om tolkar
och översättare, fullgöra de uppgifter som följer av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7
september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, ändrat
genom rådets direktiv 2006/100/EG. Förordning (2007:718).

2 § En översättare som är auktoriserad kallas auktoriserad
translator.

Ansökan om auktorisation

3 § Ansökan om auktorisation eller bevis enligt 6 § skall göras
skriftligen hos Kammarkollegiet.

För prövning av ansökan skall en avgift tas ut.

Bestämmelserna i 10–13 §§ avgiftsförordningen (1992:191) gäller i
fråga om ansökningsavgiftens storlek m. m. Därvid skall
avgiftsklass 4 tillämpas. Förordning (1994:1371).

Villkor för auktorisation

4 § För att kunna bli auktoriserad ska en tolk eller
översättare

1. ha fyllt arton år och inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken eller vara underkastad någon annan motsvarande
inskränkning i en annan stat,

2. ha fullgjort de kunskapsprov som föreskrivs av
Kammarkollegiet, och

3. vara känd för redbarhet och även i övrigt vara lämplig som
tolk eller översättare.

Villkoret i första stycket 2 gäller inte tolkar som visar upp
kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som
krävs av ett annat EES-land eller Schweiz för att få tillträde
till eller utöva motsvarande yrke i det landet.
Förordning (2012:142).

5 § Har upphävts genom förordning (2007:718).

6 § Efter särskild prövning och i den ordning som Kammarkollegiet
bestämmer kan en auktoriserad tolk eller translator få bevis om
speciell kompetens för tolkning eller översättning inom ett visst
verksamhetsområde. Förordning (1994:413).

7 § Om en auktoriserad tolk eller translator ansöker om förnyelse av
en auktorisation eller ett bevis enligt 6 §, skall Kammarkollegiet
pröva om det behövs något kunskapsprov.

Den som i mer än ringa omfattning varit verksam som tolk eller
översättare eller i övrigt ägnat sig åt sådan språklig verksamhet
som befäster kunskaperna i de språk som auktorisationen avser,
behöver genomgå prov endast om det finns särskilda skäl.
Förordning (1994:413).

7 a § Kammarkollegiet skall på begäran utfärda intyg om att
auktorisation av tolkar och översättare inte har upphävts eller att
varning inte har meddelats. Förordning (1996:29).

Giltighetstid för auktorisation

8 § En auktorisation eller ett bevis enligt 6 § gäller för en tid av
fem år.

Om en översättare auktoriseras med stöd av 5 § 2, får dock
Kammarkollegiet bestämma kortare tid för auktorisationen än fem
år. Förordning (1994:413).

Skyldigheter

9 § Auktoriserade tolkar eller translatorer skall samvetsgrant utföra
de uppdrag som anförtros dem och i allt iaktta god tolk- eller
translatorssed.

Auktoriserade tolkar eller translatorer skall avböja att utföra ett
uppdrag om det finns särskilda omständigheter som kan rubba
förtroendet för deras opartiskhet eller självständighet. Förordning
(1994:413).

Tillsyn

10 § Kammarkollegiet skall utöva tillsyn över auktoriserade tolkars
och translatorers verksamhet.

Kollegiet skall också pröva frågor om upphävande av auktorisation
och varning enligt 14 och 15 §§. Förordning (1994:413).

11 § I ärenden om auktorisation får Kammarkollegiet begära in
yttranden från myndigheter eller organisationer. Förordning
(1994:413).

12 § Hos Kammarkollegiet skall det föras förteckning över
auktoriserade tolkar och translatorer. Förordning (1994:413).

13 § En till kollegiet knuten rådgivande nämnd för tolk- och
översättarfrågor ger råd och upplysningar till kollegiet när det
prövar ärenden enligt denna förordning.

Upphävande av auktorisation

14 § Om en auktoriserad tolk eller translator uppsåtligen gör orätt i
sin verksamhet eller på något annat sätt förfar oredligt, skall
Kammarkollegiet upphäva auktorisationen. Är omständigheterna
mildrande, får kollegiet i stället meddela varning.

Om en auktoriserad tolk eller translator i andra fall åsidosätter sina
plikter enligt denna förordning eller andra författningar, får
varning meddelas. Är omständigheterna synnerligen försvårande,
får auktorisationen upphävas. Förordning (1994:413).

15 § Auktorisationen ska upphävas för en auktoriserad tolk
eller translator som har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken eller blivit underkastad någon annan motsvarande
inskränkning i en annan stat.

Auktoriserade tolkar och translatorer är skyldiga att genast
anmäla sådana ändrade förhållanden till Kammarkollegiet.
Förordning (2007:718).

16 § Den som obehörigen utger sig för att vara auktoriserad enligt
denna förordning döms till böter.

Överklagande m.m.

17 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Kammarkollegiets beslut att avslå en ansökan om auktorisation
eller bevis enligt 6 § får inte överklagas, om beslutet beror
på att ett kunskapsprov enligt 4 § första stycket 2 inte har
godkänts.

Kammarkollegiets eller domstols beslut om upphävande av
auktorisation gäller omedelbart, om inte något annat beslutas.
Förordning (2007:718).

18 § Auktoriserade translatorer är behöriga att bestyrka riktigheten
av översättningar från eller till de språk som de är auktoriserade
för. Förordning (1994:413).

19 § Kammarkollegiet får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (1994:413).

Övergångsbestämmelser

1985:613

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1975:590) om godkännande av
tolkar och auktorisation av översättare.

3. Tolkar som är godkända och översättare som är auktoriserade vid
ikraftträdandet skall anses som auktoriserade enligt denna förordning
för den återstående tid som deras godkännande eller auktorisation
gäller.

4. I fråga om avgift avseende kunskapsprov under hösten 1985 gäller
äldre bestämmelser.

1994:413

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Överklagande av
Kammarkollegiets beslut enligt 17 § som meddelats före den 1
oktober 1994 skall ske till kammarrätt.

2012:142

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har
påbörjat tolkutbildning vid Tolk- och översättarinstitutet vid
Stockholms universitet före den 1 juli 2012. Vid tillämpningen
av de äldre föreskrifterna ska tolkutbildning som har påbörjats
vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet
och avslutats vid Stockholms universitet jämställas med
tolkutbildning vid institutet.