Radiostörningsförordning (1985:625)

SFS nr
1985:625
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:511
Upphävd
2013-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1145

Säkerhetskrav m. m.

1 § Elektrisk materiel som kan orsaka radiostörningar genom
elektromagnetiska vågor skall utföras så att sådana störningar
förebyggs.

2 § Elsäkerhetsverket får efter samråd med Telestyrelsen
föreskriva

1. att radiostörningar från materiel som avses i 1 § inte får
överskrida en viss nivå eller att materielen skall vara utförd på
visst sätt, och

2. att materielen får släppas ut på marknaden endast om den som
gör det kan intyga att materielen uppfyller kraven enligt 1.
Förordning (1993:1328).

3 § Är materiel i föreskrivet utförande försedd med störningsskydd,
får skyddet inte tas bort eller sättas ur funktion.
Förordning (1993:1328).

4 § har upphävts genom förordning (1993:1328).

5 § har upphävts genom förordning (1993:1328).

Tillsyn

6 § Elsäkerhetsverket har tillsyn över att denna förordning
följs liksom föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

Bestämmelser om sådan tillsyn finns i 12 kap. 2-5 §§ ellagen
(1997:857). Förordning (1997:859).

7 § Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om ersättning
för sådant uttaget prov som anges i 12 kap. 5 § andra stycket
ellagen (1997:857) och om skyldighet att ersätta verkets
kostnader för provning som avses i nämnda bestämmelse.
Förordning (1997:859).

8 § har upphävts genom förordning (1993:1328).

9 § har bytt beteckning genom förordning (1993:1328).

Överklagande

10 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
Elsäkerhetsverkets beslut enligt 12 kap. 5 § första eller andra
stycket ellagen (1997:857) får dock inte överklagas.
Förordning (1998:1145).

Ansvar

11 § Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot föreskrifter
som har meddelats enligt denna förordning eller med stöd av
bemyndigande i förordningen finns i 13 kap. 1 § första stycket
3 ellagen (1997:857). Förordning (1997:859).

Verkställighetsföreskrifter

12 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas
av Elsäkerhetsverket. Förordning (1992:1237).

Övergångsbestämmelser

1985:625

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Genom förordningen upphävs förordningen (1972:384) om åtgärder mot
radiostörningar. Elektrisk materiel som provats och godkänts enligt
den upphävda förordningen behöver inte registreras enligt den nya
förordningen.

1995:234

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1998:1145

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.