Förordning (1985:626) om vissa torvfyndigheter

SFS nr
1985:626
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:878

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om
ansökningsförfarande och handläggning i fråga om koncessioner och andra
ärenden enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.

Ansökan om undersökningskoncession

2 § Ansökan om undersökningskoncession skall ges in till
länsstyrelsen i det län där det område som avses med
ansökningen eller större delen därav ligger.

Ansökningen skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, hemvist och adress,

2. det område och den tid ansökningen avser,

3. sådan företrädesrätt som avses i 9 § lagen (1985:620) om
vissa torvfyndigheter,

4. den planerade verksamhetens art och sannolika omfattning
samt sökandens tekniska och ekonomiska förutsättningar att
bedriva verksamheten,

5. de uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas,

6. den tillämnade verksamhetens inverkan på allmänna och
enskilda intressen samt de åtgärder sökanden anser behövliga
för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt,

7. den benämning som sökanden föreslår på koncessionen.

Till ansökningshandlingen skall fogas karta jämte beskrivning
av det område som avses med ansökningen samt den utredning som
sökanden vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Ansökningshandlingen och de handlingar som fogas till den skall
ges in i det antal som länsstyrelsen efter samråd med sökanden
bestämmer för varje särskilt fall. Förordning (1998:878).

Ansökan om bearbetningskoncession

3 § Ansökan om bearbetningskoncession skall ges in till
länsstyrelsen i det län där det område som avses med
ansökningen eller större delen därav ligger.

Ansökningen skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, hemvist och adress,

2. det område och den tid ansökningen avser,

3. de fastigheter som berörs av ansökningen samt namn och
adress på fastighetsägare och övriga sakägare,

4. sådan företrädesrätt som avses i 9 § lagen (1985:620) om
vissa torvfyndigheter,

5. de uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas,

6. den tillämnade verksamhetens inverkan på allmänna och
enskilda intressen samt de åtgärder sökanden anser behövliga
för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt,

7. tillgängliga uppgifter om torvens förbränningsegenskaper och
innehåll av ämnen som vid förbränning kan medföra skada på
miljön,

8. sökandens plan för den tillämnade verksamheten samt hans
tekniska och ekonomiska förutsättningar att fullfölja planen,

9. sådan undersökningskoncession som meddelats för sökanden
inom det sökta området,

10. de huvudsakliga villkor som enligt sökandens mening bör
gälla för verksamheten,

11. den benämning som sökanden föreslår på koncessionen.

Görs samtidigt ansökan om anvisande av mark enligt 26 § lagen
om vissa torvfyndigheter, skall ansökningen också innehålla
sådana uppgifter som anges i 13 § första stycket 2-4.

Ansökningshandlingen och de handlingar som fogas till den
enligt 4 § skall ges in i det antal som länsstyrelsen efter
samråd med sökanden bestämmer för varje särskilt fall.
Förordning (1998:878).

4 § Till ansökningshandling som avses i 3 § skall fogas

1. karta över det med ansökningen avsedda området jämte
behövlig beskrivning,

2. en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken och
uppgift om det samråd som skett enligt 6 kap. 4-6 §§
miljöbalken,

3. berättelse över resultat som erhållits genom
undersökningsarbete, upprättade kartor och annan förefintlig
utredning som är av betydelse för att bedöma de i 7 § lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter angivna kraven,

4. täktplan och arbetsprogram för den tillämnade verksamheten,

5. utredning som belyser behovet av den tillämnade verksamheten
och dess inverkan på allmänna och enskilda intressen samt
utredning i övrigt som sökanden vill åberopa för att styrka i
ansökningen lämnade uppgifter.

Av kartan och beskrivningen skall tydligt framgå det begärda
koncessionsområdets belägenhet, belägenheten av områden vartill
sökanden har företrädesrätt som avses i 3 § 4 samt förhållanden
av betydelse för att bedöma torvfyndighetens storlek, läge och
sträckning.

Görs samtidigt ansökan om anvisande av mark enligt 26 § lagen
om vissa torvfyndigheter, skall till ansökningshandlingen också
fogas handlingar som avses i 13 § andra stycket.
Förordning (1998:878).

Ansökan om förberedande undersökning

5 § Ansökan om tillstånd till förberedande undersökning enligt 18 §
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter görs hos länsstyrelsen i det
län där det med ansökan avsedda området eller större delen därav ligger.
Ansökningen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om den tid som
ansökningen avser, karta utvisande det område som avses med ansökningen
samt redogörelse för de arbeten som sökanden avser att utföra.

Ansökningsavgift

6 § Avgift för ansökningar om koncession utgår med 6 000 kronor för
varje koncessionsområde. För ansökan enligt 5 § utgår en
ansökningsavgift med tjugo kronor för varje påbörjat hektar av det sökta
området.

Ansökningsavgift erläggs när ansökan ges in. Förordning (1991:429).

Handläggning av koncessionsansökan

7 § Uppfyller en ansökan inte vad som fordras enligt 2, 3, 4 eller 5 §
eller är den i övrigt ofullständig eller har sökanden inte erlagt avgift
enligt 6 §, skall länsstyrelsen, om inte rättelse sker på annat sätt,
förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen.

Efterkommer sökanden inte föreläggande och är bristen så väsentlig att
ansökningen inte kan ligga till grund för prövning av ärendet, skall
länsstyrelsen avvisa ansökningen. Ett föreläggande skall innehålla en
upplysning om vad påföljden blir om sökanden inte gör vad som begärs.

8 § Om en ansökan om koncession inte avvisas, skall länsstyrelsen införa
kungörelse om ansökningen i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning.
Länsstyrelsen skall så snart det kan ske underrätta Sveriges geologiska
undersökning och bergmästaren om gjorda ansökningar.

Om tillgängliga uppgifter gör det möjligt och ger anledning därtill,
skall länsstyrelsen sända meddelande om ansökningar om
undersökningskoncession till dem som berörs av ansökningen.

Länsstyrelsen skall sända meddelanden om ansökningar om
bearbetningskoncession till fastighetsägare, nyttjanderättshavare,
servitutshavare och andra som berörs av ansökningen.

I kungörelser enligt första stycket och meddelanden enligt andra eller
tredje stycket skall anges att erinringar mot ansökningen skall göras
skriftligen hos länsstyrelsen inom viss angiven tid, minst fyra veckor
efter det kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar.

9 § Länsstyrelsen skall vid beredningen av koncessionsärenden
se till att ärendena utreds på det sätt som är motiverat med
hänsyn till den planerade verksamhetens art och omfattning.
Yttranden skall alltid inhämtas från berörda kommuner, andra
länsstyrelser inom vars område det sökta koncessionsområdet
ligger, bergmästaren, Sveriges geologiska undersökning, Statens
energimyndighet och Naturvårdsverket.
Förordning (1998:878).

10 § De myndigheter som hörts i ett koncessionsärende skall underrättas
om beslut i ärendet. Dessutom skall lantmäterimyndigheten
underrättas om beslutet. Förordning (1995:1442).

Förlängning av koncessionens giltighetstid

11 § Uppkommer fråga om förlängning av giltighetstiden för en koncession
eller förberedande undersökning, tillämpas 2–5 och 7–10 §§.
Länsstyrelsen kan medge undantag från föreskrifterna i 2–4 §§ om vad en
ansökan skall innehålla och vad som skall fogas till
ansökningshandlingen.

Villkor i samband med koncession

12 § Som villkor för en bearbetningskoncession skall alltid gälla att
anmälan omedelbart skall göras till länsstyrelsen när bearbetningen
påbörjas, läggs ned, avbryts för längre tid än sex månader eller
återupptas.

Ansökan om anvisande av mark och handläggning av sådan ansökan m.
m.

13 § Ansökan om anvisande av mark enligt 26 § lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter skall vara skriftlig och innehålla

1. uppgift om sökandens namn, hemvist och adress,

2. beskrivning av den mark inom och utom koncessionsområdet som han
önskar taga i anspråk,

3. uppgift om de fastigheter som berörs av ansökningen samt namn och
adress på berörda markägare,

4. uppgift om medgivanden till påbörjandet av bearbetningen som lämnats
av markägare enligt 26 § lagen om vissa torvfyndigheter.

Till ansökningshandlingen skall fogas karta över den mark som sökanden
önskar taga i anspråk jämte beskrivning varav tydligt framgår markens
belägenhet.

14 § Vad som föreskrivs i 7 § om föreläggande och avvisning gäller även
i fråga om ansökan om anvisande av mark.

15 § Beslut om anvisande av mark skall innehålla en noggrann beskrivning
av den anvisade markens belägenhet och sträckning.

16 § Bestämmelsen i 10 § tillämpas också i fråga om beslut om anvisande
av mark.

Meddelande om att bearbetningskoncession upphört

17 § Upphör en bearbetningskoncession skall länsstyrelsen
underrätta Sveriges geologiska undersökning, bergmästaren,
lantmäterimyndigheten, berörda kommuner, andra länsstyrelser inom
vars område koncessionsområdet ligger och, om det kan ske, berörda
markägare. Förordning (1996:150).

18 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen genom besvär.

19 § Bergmästaren för register över koncessioner och tillstånd enligt
5 §.

1995:1442

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133)
om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet.