Förordning (1985:631) om bidrag till vissa energiinvesteringar

SFS nr
1985:631
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:460
Upphävd
1993-07-01

Inledande bestämmelser

1 § För att främja sådana investeringar inom energiområdet som
underlättar avvecklingen av kärnkraften får bidrag lämnas enligt denna
förordning i mån av tillgång på medel.

2 § Bidrag lämnas till den som vidtar den bidragsberättigade åtgärden.

Bidragsberättigade åtgärder

3 § Bidrag får lämnas till investeringar i fjärrvärmeledningar som ökar
de sammankopplade värmeunderlagen.

Bidragets storlek bestäms med hänsyn till åtgärdens betydelse i
förhållande till syftet med stödet.

4 § Bidrag får lämnas till förprojektering av anläggning för
kraftvärmeproduktion.

Förprojekteringen skall syfta till en ny kraftvärmeproduktions
anläggning eller till att en värmeproduktionsanläggning förbereds för
senare komplettering med anordningar för elproduktion.

Bidraget lämnas med högst 50 procent av kostnaden för att förprojektera
en befintlig anläggning för mottrycksproduktion eller med högst 50
procent av den totala kostnaden för förprojekteringen av en ny
mottrycksanläggning.

5 § Bidrag får lämnas för sådana investeringar i befintliga eller
nytillkommande värmeproduktionsanläggningar som innebär en förberedelse
för en senare mottrycksproduktion.

Bidragets storlek bestäms med hänsyn till åtgärdens betydelse i
förhållande till syftet med stödet.

6 § Beslut om bidrag skall förenas med de villkor som behövs för att
tillgodose syftet med bidraget. Vid beslut om bidrag skall hänsyn också
tas till investeringens betydelse från miljösynpunkt.

Bidrag får inte lämnas om för samma ändamål tas i anspråk bidrag eller
utfästelse om bidrag enligt förordningen (1983:1107) om statligt stöd
för åtgärder för att ersätta olja, m. m.

Förfarandet i bidragsärenden m. m.

7 § Ansökan om bidrag skall göras skriftligen hos statens energiverk. Av
ansökan skall framgå om sökanden sökt eller beviljats annat statligt
stöd för investeringen.

8 § Sökanden skall på begäran av statens energiverk lämna de uppgifter
energiverket behöver i ärendet.

9 § Statens energiverk skall vid beredningen av bidragsärenden samråda
med statens naturvårdsverk.

10 § Statens energiverk skall med eget yttrande överlämna handlingarna i
ärendet till regeringen om energiverket bedömer att bidrag med mer än 5
miljoner kronor kan komma i fråga.

I annat fall prövas frågor om bidrag av statens energiverk.

11 § Statens energiverk skall företräda staten i förhållande till
mottagaren av bidraget.

12 § Den som har fått bidrag skall till statens energiverk enligt vad
verket närmare bestämmer redovisa erfarenheterna av de åtgärder som
skett till följd av bidraget.

13 § Beslut om bidrag får ändras eller upphävas, om beslutet har
grundats på någon oriktig uppgift av den som mottagit bidraget eller om
denne bryter mot villkor som föreskrivits för bidraget. I sådana fall
får utbetalt bidrag återkrävas helt eller delvis.

14 § Beslut som innebär att bidrag helt eller delvis skall återbetalas
får inte meddelas sedan tio år förflutit från det beslut om bidrag
meddelades.

15 § Beslut av statens energiverk enligt denna förordning får inte
överklagas.

16 § Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av
statens energiverk.

Övergångsbestämmelser

1993:460

Den upphävda förordningen skall dock tillämpas i ärenden i vilka
ansökan om bidrag har kommit till Närings- och
teknikutvecklingsverket före den 1 juli 1993.