Förordning (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

SFS nr
1985:636
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:898
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:872

1 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet
enligt 2 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på
naturgasområdet. Förordning (1997:872).

2 § Den beredskapsplan som skall upprättas enligt lagen (1985:635) om
försörjningsberedskap på naturgasområdet skall redovisa beredskapen för
industrier och bostäder inom distributionsområdet.

För varje fastighet som omfattas av beredskapsskyldighet enligt 8 §
nämnda lag skall i planen bestämmas hur en alternativ uppvärmning skall
ske. Behovet av uppvärmning skall beräknas med utgångspunkt i att
fastigheten vid en försörjningskris såvitt möjligt skall ha en
värmeförsörjning motsvarande den som gäller för liknande fastigheter.

3 § Frågor om befrielse från lagringsskyldighet enligt 18 § lagen
(1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet prövas av
tillsynsmyndigheten.

Om ärendet har principiell betydelse eller tillsynsmyndigheten av annat
skäl finner att frågan bör avgöras av regeringen, skall myndigheten med
eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.

4 § Tillsynsmyndigheten skall fastställa belopp för lagringsavgift
enligt 22 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på
naturgasområdet.

Beräkningen av kapitalkostnad för de varor som skall lagras skall
grundas på genomsnittlig marknadsmässig ränta och varukostnad under
den kalendermånad som föregått försummelsen av lagringsskyldigheten.
Därvid skall väl kända och regelbundet publicerade noteringar
användas. Tillsynsmyndigheten skall inför varje lagringsår underrätta
samtliga lagringsskyldiga om de närmare grunderna för beräkningen.
Förordning (1995:972).

5 § har upphävts genom förordning (1995:972).

6 § I deklaration enligt 15 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap
på naturgasområdet skall

a) den som är beredskapsskyldig på grund av förbrukning lämna uppgift om
förbrukad mängd naturgas, ersättningsbränsle som skall användas,
utrustning som finns tillgänglig för användning av ersättningsbränsle
samt andra uppgifter som tillsynsmyndigheten kan behöva för beslut
enligt 14 § nämnda lag,

b) den som är beredskapsskyldig på grund av försäljning lämna uppgift om
försåld mängd naturgas samt de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver
för att fastställa beredskapsplan såsom uppgifter om berörda
fastigheter, deras alternativa uppvärmning och utrustning för denna.

Säljarens förslag till beredskapsplan skall innehålla en uppskattning av
behovet av lagring och andra beredskapsåtgärder. Där skall också anges
vilka särskilda ålägganden enligt 9 § andra stycket nämnda lag som
säljaren anser skall meddelas.

7 § Under den tid en beredskapsskyldig har ålagts att hålla
beredskapslager skall han i den ordning som tillsynsmyndigheten
bestämmer lämna myndigheten uppgift om lagrets innehåll liksom om
platsen och sättet för förvaringen.

Tillsynsmyndigheten får befria från skyldigheten att uppge
förvaringsplatsen.

8 § När tillsynsmyndigheten i annat fall än som avses i 6 och 7 §§
begär uppgifter med stöd av lagen (1985:635) om försörjningsberedskap
på naturgasområdet, skall anges hur och när uppgiften skall lämnas.
Förordning (1995:972).

9 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna förordning får
överklagas till regeringen. Förordning (1995:972).

10 § De tillämpningsbestämmelser som behövs utöver föreskrifterna i
denna förordning meddelas av tillsynsmyndigheten.