Förordning (1985:653) om stöd till svensk projektexport

SFS nr
1985:653
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:423
Upphävd
1992-07-01

Inledande bestämmelser

1 § För att främja svenska företags leveranser till stora industri-
och anläggningsprojekt utomlands (svensk projektexport) får stöd
beviljas enligt denna förordning.

2 § Frågor om stöd till svensk projektexport prövas av nämnden för
svensk projektexport inom Sveriges exportråd.

Villkor m.m.

3 § Stöd kan ges för förstudie-, seminarie- och utbildningsverksamhet
samt för att ta fram sådana anbud som kan ge svenska företag möjlighet
att ta helt eller delat huvudansvar för projektexport.

4 § Stödet utgår i form av garanti för kostnader för verksamhet eller
anbud som anges i 3 §.

Garantin får täcka högst en tredjedel av kostnaderna.

5 § Stödet får ges om kontraktsvärdet för de svenska leverantörerna
tillsammans beräknas uppgå till minst 15 miljoner kronor.

Utan hinder härav får stödet ges om det är fråga om ett projekt

1. av speciellt nyskapande karaktär,

2. som av annan anledning bedöms vara av särskilt intresse,

3. som för svensk del omfattar endast leveranser av tjänster.

6 § Stödet skall avse sådana projekt som bedöms vara av långsiktigt
intresse för svensk industris utveckling.

Stödet bör i första hand ges

1. till nya grupper av samverkande leverantörer,

2. för leveranser till länder till vilka svensk projektexport inte
har skett i nämnvärd omfattning,

3. för projekt som representerar en ny teknik eller som innebär att
nya system tillämpas.

7 § Utbetalning av stödet får endast ske om ett projekt inte leder
till ett leveranskontrakt.

8 § Om det behövs med hänsyn till företagets likviditetssituation
eller av andra särskilda skäl får, efter särskild begäran, stödet
betalas ut även innan frågan om leveranskontrakt avgjorts.

En sådan utbetalning skall förbindas med villkor att
återbetalning skall ske om projektet leder till ett
leveranskontrakt.

9 § Återbetalade medel och räntor disponeras av nämnden för nya
åtaganden.

Överklagande

10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.