Lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället

SFS nr
1985:658
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1985-06-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:247

Inledande bestämmelse

1 § En arrendator har enligt denna lag rätt att förvärva arrendestället,
om avtalet gäller ett jordbruksarrende som omfattar bostad åt
arrendatorn eller ett bostadsarrende.

Intresseanmälan

2 § Om en arrendator har intresse av att utöva sin förvärvsrätt, får han
anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Vid bostadsarrende får en
intresseanmälan göras endast om det på arrendestället finns ett sådant
bostadshus som avses i 10 kap. 1 § jordabalken och huset har åsatts
taxeringsvärde.

Till anmälan skall fogas arrendeavtalet i original eller bestyrkt kopia.
Avser anmälan ett bostadsarrende, skall till anmälan dessutom fogas
bevis om att bostadshuset har åsatts taxeringsvärde.
Lag (2000:247).

3 § Jordägaren och arrendatorn skall av inskrivningsmyndigheten
underrättas om att en intresseanmälan har antecknats i
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Lag (2000:247).

4 § Sedan anteckning har skett gäller en intresseanmälan fram till den
inskrivningsdag som inträffar närmast efter tio år från den
inskrivningsdag då anteckningen gjordes. Om hembud som avses i denna lag
sker under denna tid, gäller anmälningen dock alltid fram till den
inskrivningsdag som inträffar närmast efter två år från den dag då
hembudet skedde.

Avlider en arrendator under tid då hans intressanmälan gäller, skall
anmälningen gälla för dödsboet fram till den inskrivningsdag som
inträffar närmast efter sex månder från den dag då arrendatorn avled,
dock längst fram till den inskrivningsdag som anges i första stycket.

Vad som har sagts i första och andra styckena gäller även i förhållande
till ny ägare av fastigheten.

En ny intresseanmälan från arrendatorn eller hans dödsbo får antecknas
tidigast på den inskrivningsdag då den tidigares giltighet har upphört.

Hembud

5 § Ett arrendeställe, för vilket en intresseanmälan gäller, får inte
överlåtas helt eller delvis genom köp eller byte utan att den arrendator
som har gjort intresseanmälan eller, i fall som avses i 4 § andra
stycket, dennes dödsbo har erbjudits att förvärva arrendestället. Ett
sådant erbjudande kallas hembud.

Utan hinder av första stycket får, när det är fråga om bostadsarrende
som inte avser hel fastighet, överlåtelse ske utan hembud om högst
hälften av den överlåtna fasta egendomen utgör mark, som omfattas av
arrendet.

Föreligger hembudsskyldighet får hembudet avse även annan fast egendom
än arrendestället, såvitt avser jordbruksarrende dock inte om
arrendatorn bestrider detta inom den tid som gäller för antagande av
hembud enligt 10 §.

En överlåtelse får ske utan hembud,

1. om arrendatorn godkänner överlåtelsen,

2. om staten genom statens jordbruksverk eller en länsstyrelse är
överlåtare,

3. om staten genom en annan myndighet än statens affärsdrivande verk är
förvärvare,

4. om en kommun är förvärvare,

5. om förvärvaren är gift med överlåtaren eller om förvärvaren eller,
när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkomling,

6. om andel i fastighet förvärvas av någon som redan äger andel i
fastigheten,

7. om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion eller offentlig
auktion enligt lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt. Lag (1990:1484).

6 § Hembud behövs inte heller,

1. om arrendatorn inte har rätt till förlängning av arrendeavtalet,

2. om det med hänsyn till förhållandet mellan överlåtaren och en annan
förvärvare än arrendatorn eller villkoren för eller omständigheterna vid
en sådan försäljning skulle vara oskäligt att arrendatorn får utöva sin
förvärvsrätt enligt denna lag,

3. om det är uppenbart att arrendatorn skulle vägras förvärvstillstånd
enligt jordförvärvslagen (1979:230),

4. om det är uppenbart att erforderlig fastighetsbildning inte kan komma
till stånd.

Frågan om hembud behövs enligt första stycket prövas av arrendenämnden
på begäran av jordägaren. Finner arrendenämnden i fall som avses i
första stycket 4 att erfoderlig fastighetsbildning inte kan komma till
stånd vid en överlåtelse av enbart arrendestället, får jordägaren ändå
inte befrias från hembudsskyldigheten om hembudet skäligen bör kunna
omfatta så mycket av jordägarens fasta egendom, innefattande
arrendestället eller huvuddelen därav, som behövs för att bestämmelserna
i fastighetsbildningslagen (1970:988) inte skall medföra hinder för ett
giltigt förvärv.

7 § Har ett förvärv blivit ogiltigt till följd av att begärd
fastighetsbildning inte har kunnat ske föreligger ändå fortfarande
hembudsskyldighet om ett hembud skäligen bör kunna omfatta så mycket av
jordägarens fasta egendom, innefattande arrendestället eller huvuddelen
därav, som behövs för att bestämmelserna i fastighetsbildningslagen
(1970:988) inte längre skall medföra hinder för ett giltigt förvärv.

Frågor om hembudsskyldighet enligt första stycket prövas av
arrendenämnden. Intill dess sådan prövning har skett gäller det i 5 §
första stycket angivna överlåtelseförbudet. Lag (1991:734).

8 § Hembud sker hos arrendenämnden genom skriftlig anmälan av
jordägaren. Jordägare skall härvid ge in ett av honom undertecknat
skriftligt förslag till köpeavtal som skall innehålla uppgift om
köpeskillingen för den hembjudna egendomen och övriga villkor för
förvärvet. Om det för en överlåtelse behövs makes samtycke enligt
äktenskapsbalken, skall makens samtycke ges till avtalsförslaget.

Om ett hembud inte uppfyller vad som föreskrivs i första stycket, skall
arrendenämnden förelägga jordägaren att avhjälpa bristen inom viss tid.
Efterkommer jordägaren föreläggandet, anses hembud ha skett den dag då
bristen avhjälptes. Efterkommer jordägaren inte föreläggandet, får
hembudet avvisas. Lag (1987:812).

9 § Förslaget till köpeavtal skall genom arrendenämndens försorg delges
arrendatorn. Sedan delgivning skett får inte hembudet eller samtycket
till avtalsförslaget återkallas eller förslaget ändras.

Arrendenämnden skall för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel
underrätta inskrivningsmyndigheten om hembudet och om dagen då hembudet
skedde. Sådan underrättelse skall också ske om ett hembud avvisas på
grund av bestridande som avses i 5 § tredje stycket. Lag (2000:247).

Antagande av hembud

10 § Hembudet antas genom att arrendatorn inom tre månader från den dag
då hembudet skedde skriftligen anmäler till arrendenämnden att han har
beslutat att förvärva den hembjudna egendomen på de villkor som anges i
jordägarens förslag till köpeavtal. När anmälan har kommit in prövar
nämnden om hembudet rätteligen har antagits.

Hembudet upphör att gälla, om det inte antas inom föreskriven tid och på
föreskrivet sätt eller när arrendatorn skriftligen har underrättat
arrendenämnden om att han inte antar hembudet.

11 § Om hembudet har antagits, skall det anses som om jordägaren och
arrendatorn har slutit ett avtal om köp av den hembjudna egendomen på de
villkor som anges i förslaget till köpeavtal. I förslaget skall anses
föreskrivet att köpebrev skall upprättas.

12 § Även om ett hembud har upphört att gälla, får överlåtelse genom köp
eller byte till någon annan än arrendatorn inte ske medan arrendatorns
intresseanmälan gäller, om villkoren för överlåtelsen sammantagna är
avsevärt ogynnsammare för jordägaren än vad som angavs vid hembudet. Har
jordägaren sedan ett hembud upphört att gälla gjort ett nytt hembud,
enligt vilket villkoren är ogynnsammare för jordägaren, och upphör även
detta hembud att gälla, skall första meningen tillämpas på det nya
hembudet.

Första stycket skall äga motsvarande tillämpning, om överlåtelsen avser
en del av den fasta egendom för vilken intresseanmälan gäller.

I fråga om förbudet i första stycket tillämpas 5 § andra och fjärde
styckena samt 6 §. Om något undantag som avses där inte föreligger
prövar arrendenämnden, på framställning av överlåtaren, om hinder mot
överlåtelsen föreligger.

Ogiltighet

13 § Överlåtelser i strid med 5–7 eller 12 § är ogiltiga.

Om lagfart har meddelats i strid med 20 kap. 6 § 5 eller 7 § 13
jordabalken, gäller inte första stycket. Lag (1988:729).

Särskilda bestämmelser

14 § I fråga om förfarandet vid arrendenämnden och överklagande av
nämndens beslut i ärenden enligt denna lag finns bestämmelser i lagen
(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Vardera parten skall svara för sina rättegångskostnader med anledning av
att nämndens beslut överklagas, i den mån annat inte följer av 18 kap. 6
§ rättegångsbalken.

Övergångsbestämmelser

1987:812

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Om avtalsförslaget har undertecknats före ikraftträdandet, skall
äldre bestämmelser fortfarande tillämpas.