Förordning (1985:669) om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om bostadslån m.m.

SFS nr
1985:669
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1985-06-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1932
Upphävd
1992-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:908

1 § Försöksverksamhet med kommunal beslutanderätt får längst till
utgången av år 1991 bedrivas i de kommuner som får bedriva
försöksverksamhet enligt lagen (1984:382) om försöksverksamhet med en
friare kommunal nämndorganisation. Verksamheten får bedrivas i den
omfattning och på det sätt som anges i denna förordning i fråga om

1. bostadslån enligt nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),
om lånet söks för ett låntagarbyggt egnahem,

2. bostadslån enligt ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),
om lånet söks för standardhöjande åtgärder för vilka bidrag har
beviljats enligt förordningen (1987:1050) om statskommunalt
bostadsanpassningsbidrag,

3. bidrag enligt förordningen om statskommunalt
bostadsanpassningsbidrag, om bidraget söks för

a) åtgärder som skall utföras i anslutning till en sådan nybyggnad som
avses i 1 eller

b) standardhöjande åtgärder för vilka även bostadslån söks,

4. bidrag enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot
radon i egnahem,

5. förvärvslån enligt förordningen (1987:258) om stöd till
flerbarnsfamiljer för köp av egnahem,

6. bidrag enligt förordningen (1990:1369) om statligt investeringsbidrag
för ny- och ombyggnad av bostäder, om bidraget söks för ett
låntagarbyggt egnahem. Förordning (1991:16).

2 § Länsbostadsnämnden skall överlåta åt kommunens förmedlingsorgan att
meddela beslut om sådana lån och bidrag som anges i 1 §, om kommunen har
åtagit sig att delta i försöksverksamheten.

Innan kommunen begär överlåtelse av beslutanderätten till kommunens
förmedlingsorgan bör samråd ske med länsbostadsnämnden om när
försöksverksamheten lämpligen skall starta.

Länsbostadsnämndens beslut om att överlåta beslutanderätten skall
innehålla uppgift om försöksperiodens längd. Beslutet skall kungöras i
plan- och bostadsverkets författningssamling. Förordning (1988:1423).

3 § Under försöksperioden skall förmedlingsorganet i stället för
länsbostadsnämnden meddela beslut om lån och bidrag.

Länsbostadsnämnden skall dock fortfarande meddela beslut, om kommunen
själv är sökande.

4 § Förmedlingsorganets beslut skall innehålla uppgift om lånets eller
bidragets storlek samt villkoren för lånet eller bidraget. Förordning
(1990:790).

5 § Förmedlingsorganets beslut i frågor som avses i denna förordning får
överklagas hos länsbostadsnämnden.

Länsbostadsnämndens beslut enligt 2 § får överklagas hos regeringen. I
övrigt gäller i fråga om överklagande av länsbostadsnämndens beslut i
ärende om stöd enligt någon av de förordningar som anges i 1 §
bestämmelserna i den förordningen. Förordning (1990:790).

6 § Plan- och bostadsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av 4 §. Förordning (1988:1423).

Övergångsbestämmelser

1986:723

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1986.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om ansökan om lån eller bidrag
har kommit in till kommunen före den 1 november 1986.

1991:1932

De upphävda författningarna gäller fortfarande i ärenden i vilka
bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 om inte annat
följer av tredje-sjätte styckena.

Räntebidrag enligt bestämmelserna i de upphävda författningarna
lämnas endast om bostadslånet har betalats ut under år 1991 eller
tidigare.

Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade
räntan såvitt avser räntebidrag enligt förordningarna ovan under 2–5
och annuiteten såvitt avser räntebidrag enligt kungörelsen ovan under
1 höjas den 1 januari 1992 med det antal procentenheter som anges i
följande sammanställning, i de fall bostadslånet betalats ut före
utgången av år 1990.

Hustyp Höjning av den garanterade
räntesatsen, procentenheter

1. Lånet avser ett egnahem 0,25
2. Lånet avser ett flerbostadshus
eller något annat småhus än egnahem 0,30

Bestämmelserna i 24 § andra stycket förordningen (1986:694) om
handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag
tillämpas inte i fråga om överlåtelse av fastighet eller tomträtt som
skett efter den 31 december 1991.

I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m.
av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelserna i 14 och

15 §§, 16 § andra stycket, 18 § fjärde stycket samt 20–30 a §§ inte
tillämpas i ärenden i vilka bostadslån för ny- eller ombyggnad
betalas ut efter utgången av år 1991.

I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m.
av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelsen i 30 a § inte
tillämpas när långivaren säger upp bostadslånet. Förordning 1995:908.