Förordning (1985:675) om riksgränsen mellan Sverige och Finland

SFS nr
1985:675
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1985-06-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:241
Upphävd
2010-05-01

1 § I enlighet med överenskommelse mellan Sverige och Finland den 14
juni 1985 skall riksgränsen mellan länderna, med undantag för en sträcka
vid Vähänärä-forsen i Torne älv inom Övertorneå kommun, från och med den
1 augusti 1985 ha den sträckning som gemensamt har föreslagits av den
svenska och den finska gränskommissionen vid 1981 års gränsöversyn.

Den undantagna sträckan begränsas i norr av skärningspunkten mellan den
hittills gällande riksgränsen och latituden 65 o 56’05,8”N och i söder
av skärningspunkten mellan den hittills gällande riksgränsen och
latituden 65 o 55’33,8”N med latituderna beräknade enligt svenskt
system. Beträffande denna sträcka gäller tills vidare riksgränsens
hittillsvarande sträckning.

2 § De av gränskommissionerna upprättade tekniska beskrivningarna över
gränsen (Band I–III jämte bilaga A och B) och den av kommissionerna
upprättade kartan, omfattande 51 blad över gränsavsnittet Treriksröset
— territorialvattengränsen i Bottenviken fastställs, med det undantag
som följer av 1 § andra stycket, att från och med den 1 augusti 1985
gälla som officiella gränsdokument.