Lag (1985:677) om lokala kabelsändningar

SFS nr
1985:677
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-06-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:2027
Upphävd
1992-01-01

Vissa begrepp

1 § I denna lag finns föreskrifter om lokala trådsändningar av
radioprogram som når fler än 100 bostäder (lokala kabelsändningar).
Lag (1986:1216).

2 § I lagen förstås med radiosändning, trådsändning och radioprogram
detsamma som i radiolagen (1966:755). Vidare förstås med

kabelnät: anläggning för lokala kabelsändningar,

kanal: det genom frekvensangivelse eller på annat därmed jämförligt
sätt särskilt bestämda utrymme i ett kabelnät som behövs för sändning
av radioprogram,

programkanal: det samlade utbud av radioprogram som under en gemensam
beteckning sänds i en kanal,

vidaresändning: samtidig och oförändrad återutsändning av en
sändning,

satellitsändning: vidaresändning av programkanaler från satelliter i
fast trafik,

egensändning: sändning av annat slag än vidaresändning. Lag
(1986:1216).

3 § Frågor om lokala kabelsändningar prövas av en för hela landet
gemensam kabelnämnd. Nämnden skall även utöva tillsyn över
verksamheten med lokala kabelsändningar.

Tillstånd till sändningar

4 § För lokala kabelsändningar krävs tillstånd om det inte är fråga om
vidaresändningar med stöd av 5 a § fö rsta stycket v 5 a § fö
radiolagen (1966:755). Lag (1986:1216).

5 § Tillstånd kan ges till

1. den som äger eller annars förfogar över ett kabelnät, om denne är
svensk medborgare, svensk juridisk person eller utlänning som har
hemvist i Sverige (nätinnehavare) och

2. en sådan svensk juridisk person som har bildats för att bedriva
lokala kabelsändningar och i vilken ingår företrädare för olika
intressen och meningsriktningar inom tillståndsområdet (lokalt
kabelsändarföretag). Lag (1985:1056).

6 § Tillstånd att bedriva lokala kabelsändningar får avse
satellitsändningar och egensändningar. Lag (1985:1056).

7 § Nätinnehavare och lokala kabelsändarföretag kan få tillstånd till
satellitsändningar.

Lokala kabelsändarföretag kan få tillstånd till egensändningar.
Lag (1985:1056).

8 § Nätinnehavare och lokala kabelsändarföretag kan få tillstånd att
upplåta kanaler åt andra för egensändningar. Lag (1985:1056).

9 § Tillstånd får ges endast om sökanden kan förväntas fullgöra de
ekonomiska förpliktelser som följer med den avsedda verksamheten.
Lag (1985:1056).

10 § Tillstånd till satellitsändningar eller till upplåtelse av
kanaler får ges endast om sökanden i god tid har berett dem som berörs
av sändningarna tillfälle att framföra sina synpunkter på den avsedda
verksamheten. Lag (1985:1056).

11 § Innan tillstånd till satellitsändningar eller till upplåtelse av
kanaler meddelas skall kabelnämnden bereda den eller de kommuner, inom
vilka sändningarna avses äga rum, tillfälle att yttra sig. Lag
(1985:1056).

12 § Varje tillstånd skall avse ett visst område. Detta område får
omfatta högst en kommun.

Om det finns särskilda skäl får kabelnämnden dock besluta att ett
tillstånd skall avse två eller flera kommuner eller delar av dem.
Lag (1985:1056).

13 § Ett tillstånd får meddelas för högst tre år. Lag (1985:1056).

Innebörden av tillstånd m. m.

14 § Tillstånd till satellitsändningar innebär rätt till
vidaresändning av programkanaler från satelliterna.

Tillståndshavaren skall hålla kabelnämnden underrättad om vilka
programkanaler han vidaresänder. Lag (1985:1056).

15 § Tillstånd att bedriva egensändningar innebär även rätt att ställa
sändningstid till förfogande för annan.

Varje lokalt kabelsändarföretag skall vid utövandet av sin
sändningsrätt sträva efter vidaste möjliga yttrandefrihet och
informationsfrihet.

Företaget skall hålla kabelnämnden underrättad om i vilka kanaler det
avser att bedriva egensändningar. Lag (1985:1056).

16 § Tillstånd till upplåtelse av kanaler i ett kabelnät innebär rätt
för tillståndshavaren att genom avtal medge annan att ensam bedriva
egensändningar i en kanal. Medgivandets verkan förfaller om det
tillstånd som enligt 8 § meddelats för upplåtaren upphör att gälla.

Medgivande att bedriva egensändningar får ges endast till svensk
medborgare, svensk juridisk person eller utlänning som har hemvist i
Sverige.

Tillståndshavaren skall hålla kabelnämnden underrättad om hur många
kanaler som han upplåter och till vem upplåtelse sker. Lag
(1985:1056).

17 § Upplåtelse av kanal bör ske genom skriftligt avtal.

Tillståndshavaren får i fråga om sändningarnas innehåll inte
föreskriva annat än att detta skall vara förenligt med gällande
lagstiftning. Lag (1985:1056).

18 § Inom en kommun eller det större tillståndsområde som kabelnämnden
kan ha fastställt får viss del av överföringen ske genom
radiosändning. Lag (1985:1056).

19 § För lokala kabelsändningar gäller inte 6 – 18 §§
radiolagen (1966:755). Lag (1991:1072).

20 § Nätinnehavare som har fått tillstånd är skyldig att kostnadsfritt
tillhandahålla en kanal i kabelnätet för lokalt kabelsändarföretags
egensändningar av televisionsprogram.

Om det i ett kabelnät eller i någon del av det finns endast ett litet
antal kanaler, får kabelnämnden medge undantag från skyldigheten
enligt första stycket. Ett sådant undantag gäller intill dess
ytterligare en kanal kan utnyttjas i nätet. Lag (1985:1056).

21 § Den, som har fått tillstånd till satellitsändningar eller till
upplåtelse av kanaler, är skyldig att se till att de boende i
fastigheter som ansluts till kabelnätet på ett tillfredsställande sätt
kan ta emot radioprogram som sänds med stöd av 5 § första stycket
radiolagen (1966:755) och som vid tillståndsperiodens början är
avsedda att tas emot inom tillståndsområdet.

Om skyldighet att tillgodose mottagning av ytterligare radioprogram
kan komma i fråga vid omprövning av tillståndet, skall sökanden alltid
vara förbehållen rätt att själv för televisionssändningar förfoga över
minst två kanaler i kabelnätet eller, om endast en kanal återstår,
denna. Lag (1985:1056).

22 § Satellitsändningar och egensändningar får inte förekomma i samma
kanal eller i en kanal i vilken vidaresändningar med stöd av 5 a §
första stycket radiolagen (1966:755) förekommer. Ett lokalt
kabelsändarföretag och envar som har fått sändningsrätt genom
upplåtelse skall bedriva sina egensändningar i särskilda kanaler.

Egensändningar inom ett tillståndsområde får inte innehålla
vidaresända radioprogram som vid samma tillfälle vidaresänds inom ett
annat tillståndsområde utanför kommunen eller det större
tillståndsområde som kabelnämnden kan ha fastställt. Lag (1986:1216).

Återkallelse av tillstånd i vissa fall, m.m.

23 § Kabelnämnden får återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren

1. inte längre uppfyller det krav som gäller enligt 5 § 1 eller 2,

2. har brutit mot föreskrifterna i 16 §, 20 § första stycket, 21 §
första stycket, 22 § eller 26 §,

3, inte betalar avgift i ärende om lokala kabelsändningar inom
föreskriven tid och har förelagts att betala avgift vid påföljd att
tillståndet annars kan återkallas.

Tillstånd till egensändningar får vidare återkallas om
tillståndshavaren

1. har medgett kommersiell reklam i sändningarna eller gjort reklam
för egen kommersiell verksamhet i dessa,

2. har sänt program eller programinslag mot ersättning i pengar
eller annan egendom som ställts till förfogande på villkor att
programmet eller inslaget sänds,

3. har bedrivit sändningar utan att behörig programutgivare funnits.

När ett tillstånd återkallas på grund av att tillståndshavaren har
brutit mot föreskrifterna i 20 § första stycket eller 22 §, får
kabelnämnden bestämma en tid om högst ett år inom vilken nytt
tillstånd inte får ges. Detsamma gäller när ett tillstånd återkallas
enligt andra stycket 1 eller 2. Lag (1985:1056).

24 § Fortsatt vidaresändning av en programkanal från satellit får
förbjudas för en tid av högst ett år om det i programkanalen under en
längre tid och i betydande omfattning har förekommit sådan kommersiell
reklam som måste anses riktad särskilt till svenska konsumenter.

Ett förbud får dock meddelas endast om det med hänsyn till
sändningarnas art och programkanalens karaktär och inriktning bedöms
att ett förbud för programkanalen är godtagbart från yttrandefrihets-
och informationsfrihetssynpunkt. Lag (1985:1056).

25 § Kabelnämnden får besluta att den som bedriver egensändningar i en
upplåten kanal skall upphöra med sändningarna om han

1. inte längre uppfyller kraven enligt 16 § andra stycket,

2. har brutit mot 22 §,

3. har medgett kommersiell reklam eller gjort reklam för egen
kommersiell verksamhet i sändningarna eller

4. har sänt program eller programinslag mot ersättning i pengar eller
annan egendom som ställts till förfogande på villkor att programmet
eller inslaget sänds eller

5. har bedrivit sändningar utan att behörig programutgivare funnits.

Ett beslut enligt 2, 3 eller 4 får avse en tid av högst ett år. Lag
(1985:1056).

26 § Har med stöd av 25 § denna lag eller 12 § andra stycket lagen
(1985:1057) om ansvarighet för lokala kabelsändningar förordnats att
den som bedriver egensändningar i en upplåten kanal skall upphöra med
sändningarna, skall tillståndshavaren genast se till att sändningarna
upphör. Han får inte medge att sändningarna återupptas under den tid
som förordnandet gäller. Lag (1985:1056).

27 § I lagen (1985:1057) om ansvarighet för lokala kabelsändningar
finns ytterligare bestämmelser om inskränkningar i rätten att sända
enligt denna lag. Lag (1985:1056).

Kabelnämndens verksamhet m. m.

28 § Kabelnämndens ordförande och vice ordförande skall vara
lagfarna och erfarna i domarvärv. Lag (1985:1056).

29 § Om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar gäller särskilda
bestämmelser. Lag (1985:1056).

30 § Kabelnämnden skall, i den utsträckning som behövs för
efterhandsgranskning av programkanaler från satelliter som vidaresänds
i landet, se till att programkanalerna spelas in och att
inspelningarna bevaras. Lag (1985:1056).

31 § Den som bedriver egensändningar skall på uppmaning av
kabelnämnden tillställa nämnden sådan inspelning som avses i 9 § lagen
(1985:1057) om ansvarighet för lokala kabelsändningar. Om han inte
rättar sig efter en sådan uppmaning kan nämnden förelägga vite.
Lag (1985:1056).

32 § Kabelnämndens beslut enligt 5, 7, 8, 12 och 13 §§, 20 § andra
stycket, samt 23, 24 och 25 §§ får överklagas hos kammarrätten genom
besvär. Andra beslut som kabelnämnden fattar enligt denna lag får ej
överklagas.

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas.
Lag (1985:1056).

Övergångsbestämmelser

1985:1056

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

2. Tillstånd enligt lagen får inte ges för tid under vilken sökanden
bedriver sändningar med stöd av lagen (1984:115) om försöksverksamhet
med särskild trådsändning. Den som bedriver sådana sändningar får ej
heller medverka i ett lokalt kabelsändarföretags egensändningar eller
själv bedriva egensändningar i upplåtna kanaler.

3. Sammanslutning som bedriver sändningar, för vilka bestämmelserna i
lagen (1978:479) om försöksverksamhet med närradio gäller, får inte
samtidigt medverka i ett lokalt kabelsändarföretags egensändningar
eller bedriva egensändningar i upplåtna kanaler.