Förordning (1985:68) om begränsningsfond

SFS nr
1985:68
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1985-02-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:168

1 § En ansökan om upprättande av begränsningsfond enligt 9 kap. 7 §
sjölagen (1994:1009) skall utöver vad som anges i 12 kap. 3 §
andra stycket samma lag innehålla uppgift om

1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort, och

2. fartygets dräktighet beräknad enligt 9 kap. 5 § 6 sjölagen.

Sökanden skall till rätten ge in handlingar som styrker den uppgift om
fartygets dräktighet som anges i första stycket.
Förordning (1995:168).

2 § Av en kungörelse som har utfärdats enligt 12 kap. 5 § sjölagen
(1994:1009) skall framgå om begränsningsfonden har upprättats genom att
kontanta medel har betalts eller genom att säkerhet har ställts.
Förordning (1995:168).

3 § Penningbelopp som har betalts in till eller säkerhet som har
ställts hos rätten för att ingå i en begränsningsfond eller som utgör
tilläggsbelopp enligt 12 kap. 4 § andra styckjet sjölagen
1994:1009) skall av rätten sändas till länsstyrelsen i det län där rätten
har sitt kansli. Länsstyrelsen skall för rättens räkning ha hand om medel
eller säkerhet som har sänts till den.

Sådant penningbelopp som har sänts till länsstyrelsen skall bokföras
under ett särskilt konto. På kontot skall redovisas alla in- och
utbetalningar av fondens medel.

Beloppet skall göras räntebärande genom insättning på bankräkning. Om
inte uppsägningstidens längd eller andra särskilda skäl föranleder
annat, skall sådan bankräkning användas som ger högsta gällande
inlåningsränta. För varje begränsningsfond skall användas ett särskilt
bankkonto. På detta får inte sättas in andra medel än sådana som ingår
i begränsningsfonden eller som utgör tilläggsbelopp till fonden.

4 § Den som genom dom har tillerkänts ersättning för en fordran som
har gjorts gällande mot begränsningsfonden skall ge in en avskrift av
domen till den domstol där fonden har upprättats.

5 § Har förvaltare förordnats i ett fondärende skall rätten fastställa
ersättning till denne i begränsningsmålet eller, om fondärendet har
återkallats, i beslutet om avskrivning av ärendet.

När domen i ett begränsningsmål eller beslutet om avskrivning av ett
fondärende har vunnit laga kraft skall en avskrift av domen eller
beslutet sändas till länsstyrelsen.

6 § När domen i ett begränsningsmål har vunnit laga kraft skall
länsstyrelsen, om fonden har upprättats genom inbetalning av kontanta
medel, betala ut dessa i enlighet med vad som har bestämts i domen.
Återstoden av fondbeloppet och vad som återstår av tilläggsbelopp
enligt 12 kap. 4 § andra stycket sjölagen (1994:1009) skall betalas
tillbaka till den som har upprättat fonden. Om fonden har upprättats
genom att säkerhet har ställts, skall denna friges när det har visats
att betalning har skett i enlighet med vad som har bestämts i domen.

Upplöses fonden skall länsstyrelsen, sedan förvaltaren har fått
ersättning, betala tillbaka fondbeloppet och vad som återstår av
tilläggsbeloppet till den som har upprättat fonden. Om fonden har
upprättats genom att säkerhet har ställts, skall denna friges när det
har visats att ersättning till förvaltaren har betalts.
Förordning (1995:168).