Förordning (1985:681) om preparandutbildning i svenska;

SFS nr
1985:681
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-06-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:811
Upphävd
1993-07-01

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om förberedande
utbildning i svenska (preparandutbildning) för utomnordiska
gäststuderande och invandrarstuderande.

Med utomnordiska gäststuderande avses i denna förordning medborgare i
andra länder än Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge som
studerar eller avser att studera i Sverige och som inte har för avsikt
att bosätta sig i Sverige efter avslutad utbildning.

Med utomnordiska invandrarstuderande avses i denna förordning
medborgare i andra länder än Sverige, Danmark, Finland, Island och
Norge som har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att
studera.

2 § Utbildningen meddelas vid universiteten i Stockholm, Uppsala,
Linköping, Lund, Göteborg och Umeå. Förordning (1992:728).

3 § Utbildningen anordnas av ett kurskollegium, som är underställt
högskolestyrelsen. I kollegiet skall ingå högst fyra ledamöter som
utses av högskolestyrelsen. Två företrädare för de studerande vid
universitetet har rätt att ingå i kollegiet. Dessa skall utses enligt
föreskrifterna i 16 § förordningen (1983:18) om studerandekårer,
nationer och studentföreningar för fakultet.

Högskolestyrelsen får uppdra åt studieförbund att under tillsyn av
kurskollegiet handha undervisningen.

4 § Utbildningen får omfatta sammanlagt högst 700 undervisningstimmar
per studerande och år, varav 540 timmar för utbildning i svenska och
160 timmar för kompletterande utbildning i engelska, matematik och
naturvetenskapliga ämnen.

I utbildningen i svenska skall även ingå undervisning i
samhällskunskap samt studievägledning och studieteknik.

Utbildningstiden skall fördelas på två terminer (etapp 1 och etapp
2).

5 § En undervisningsgrupp skall omfatta 15 studerande, om inte
särskilda skäl föranleder annat.

6 § Utbildningen skall avslutas med ett prov.

7 § Om det finns särskilda skäl får studerande följa undervisning och
genomgå slutprov under en tredje termin.

8 § Behöriga att antas till utbildningen är utomnordiska
gäststuderande. Behöriga att antas till den andra terminen av
utbildningen är även utomnordiska invandrarstuderande.

9 § En studerande som har genomgått godkänt slutprov skall enligt 3 §
andra stycket förordningen (1985:682) om antagning av utomnordiska
gäststuderande och invandrarstuderande till grundläggande
högskoleutbildning m. m. erhålla en utbildningsplats på den linje
eller kurs till vilken studeranden har antagits.

10 § har upphävts genom förordning (1992:728).

Övergångsbestämmelser

1992:728

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Intill dess regeringen föreskriver något annat skall vid tillämpningen
av denna förordning iakttas Universitets- och högskoleämbetets
föreskrifter (UHÄ-FS 1985:23, ändrad UHÄ-FS 1989:47) om
preparandutbildning i svenska m.m.

Beträffande det i 6 § föreskrivna provet skall Universitets- och
högskoleämbetets föreskrifter (UHÄ-FS 1989:48) om högskolans rikstest
och nivåtest i svenska för utländska studerande fortsätta att tillämpas.