Förordning (1985:682) om antagning av utomnordiska gäststuderande och invandrarstuderande till grundläggande högskoleutbildning m. m.;

SFS nr
1985:682
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-06-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:812
Upphävd
1993-07-01

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om antagning av
utomnordiska gäststuderande och utomnordiska invandrarstuderande till
grundläggande högskoleutbildning och till utbildning enligt
förordningen (1985:681) om preparandutbildning i svenska.

Med utomnordiska gäststuderande avses i denna förordning medborgare i
andra länder än Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge som
studerar eller avser att studera i Sverige och som inte har för avsikt
att bosätta sig i Sverige efter avslutad utbildning.

Med utomnordiska invandrarstuderande avses i denna förordning
medborgare i andra länder än Sverige, Danmark, Finland, Island och
Norge som har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att
studera.

Om behörighet och urval till grundläggande högskoleutbildning i
allmänhet finns bestämmelser i 5 kap. högskoleförordningen
(1977:263).

2 § Högst 20 procent av det totala antal utomnordiska gäststuderande
som varje läsår antas till grundläggande högskoleutbildning får vara
medborgare i samma land.

3 § En utomnordisk gäststuderande skall samtidigt antas till
utbildning enligt förordningen (1985:681) om preparandutbildning i
svenska och till grundläggande högskoleutbildning.

Studeranden skall påbörja den grundläggande högskoleutbildningen efter
det att preparandutbildningen har genomgåtts med godkänt slutprov.

Vad som sägs i första och andra styckena skall även gälla i fråga om
antagning av utomnordiska invandrarstuderande som har behov av
utbildning i svenska.

4 § En utomnordisk gäststuderande skall visa att han uppfyller det i 5
kap. 9 § 2 högskoleförordningen (1977:263) angivna kravet på kunskaper i
engelska, innan frågan om studerandens antagning till utbildning avgörs.

Antagningsmyndigheten får medge undantag från kravet på kunskaper i
engelska, om en utomnordisk gäststuderande har kunskaper i franska eller
tyska som kan användas i den sökta utbildningen eller om det finns andra
särskilda skäl. Förordning (1992:729).

5 § har upphävts genom förordning (1992:729).

Övergångsbestämmelser

1992:729

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Intill dess regeringen föreskriver något annat skall vid tillämpningen
av denna förordning iakttas Universitets- och högskoleämbetets
föreskrifter (UHÄ-FS 1985:53) om antagning av utomnordiska
gäststuderande och in vandrarstuderande till grundläggande
högskoleutbildning m. m. Vad som i föreskri fterna sägs om UHÄ skall
istället avse antagningsmyndigheten.