Förordning (1985:686) med instruktion för samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor

SFS nr
1985:686
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1985-07-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:524
Upphävd
1988-08-01

Uppgifter

1 § Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor är ett expertorgan för
rådgivning och samråd inom kärnavfallsområdet och i fråga om avveckling
av kärntekniska anläggningar.

2 § Det åligger samrådsnämnden särskilt att

1. sörja för informationsutbyte mellan statens strålskyddsinstitut,
statens kärnkraftinspektion och statens kärnbränslenämnd i fråga om
dessa myndigheters forskningsverksamhet avseende kärnavfallshantering
och avveckling av kärntekniska anläggningar samt

2. lämna råd vid beredning av ärenden med anknytning till
kärnavfallshantering och avveckling av kärntekniska anläggningar, när
detta begärs av statens strålskyddsinstitut, statens kärnkraftinspektion
eller statens kärnbränslenämnd.

3 § Nämnden skall årligen före den 15 oktober till regeringen redovisa
sin bedömning av kunskapsläget på kärnavfallsområdet samt lämna en
berättelse om sin verksamhet under det senaste budgetåret.

Organisation

4 § Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor består av en ordförande och
högst tio andra ledamöter. Ledamöterna förordnas av regeringen för en
tid av högst tre år. Tre av ledamöterna förordnas efter förslag av
statens strålskyddsinstitut, statens kärnkraftinspektion respektive
statens kärnbränslenämnd.

5 § Nämnden är i administrativt hänseenden knuten till statens
strålskyddsinstitut.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

6 § Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor sammanträder på kallelse av
ordföranden när denne anser att det behövs eller när minst tre av
nämndens övriga ledamöter begär det.

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter
är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt
samtliga ledamöter närvara.

8 § har upphävts genom förordning (1986:829).

9 § I den mån ärenden inte är av det slag att de behöver avgöras av
nämnden får de avgöras av ordföranden i den omfattning som framgår av
arbetsordningen eller av särskilda beslut.

10 § Vid nämndens sammanträden skall föras protokoll. Protokollet
justeras av ordföranden. Förordning (1986:829).

11 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får infordra förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden
hos nämnden.

12 § Cheferna för strålskyddsinstitutet, statens kärnkraftinspektion och
statens kärnbränslenämnd får närvara vid nämndens sammanträden.

Övriga bestämmelser

13 § I skrivelse från nämnden till regeringen eller ett department skall
anges vem som fattat det beslut som skrivelsen avser eller i övrigt har
varit närvarande vid den slutliga handläggningen av ärendet. Har
skiljaktig mening förekommit, skall den anges i skrivelsen eller framgå
av protokollsutdrag som bifogas.

14 § I fråga om talan mot beslut av nämnden tillämpas 18 § allmänna
verksstadgan (1965:600).

Övergångsbestämmelser

1985:686

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1985. Redovisningen enligt
3 § skall lämnas första gången före den 15 oktober 1986.