Förordning (1985:711) med vissa bestämmelser om torskfisket i Östersjön nordost om Bornholm

SFS nr
1985:711
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-08-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1097
Upphävd
1994-01-01

1 § Denna förordning gäller fiske efter torsk från svenska och danska
fiskefartyg inom ett område i Östersjön som avgränsas av räta linjer
mellan punkten 5540,8N, 1501,6O, punkten 5543,7N, 1506,1O,
punkten 5521,3N, 1630,5O och punkten 5520,1N, 1627,4O. Enligt
överenskommelse den 9 november 1984 om avgränsning av kontinen
talsockeln och fiskezonerna mellan Sverige och Danmark är området
beläget i såväl svensk ekonomisk zon som dansk fiskezon. Förordning
(1992:1316).

2 § Fisket i området skall, när det bedrivs från svenskt fiskefartyg,
betraktas som om det hade bedrivits i den svenska ekonomiska zonen och,
när det bedrivs från danskt fiskefartyg, betraktas som om det hade be
drivits i den danska fiskezonen. Förordning (1992:1314).

3 § Den som fiskar i området från ett svenskt eller danskt fiskefartyg
skall följa de bestämmelser som gäller i flaggstaten för hans
fiskefartyg.

4 § I fråga om tillsyn av fiske som bedrivs från svenskt fartyg i
området gäller samma bestämmelser som vid fiske inom Sveriges
sjöterritorium och ekonomiska zon. Förordning (1992:1314).

5 § I den del av området som inryms i den svenska ekonomiska zonen får
behörig svensk myndighet utöva kontroll över fiskefartyg som för dansk
flagg. Denna kontroll skall utövas så att inga onödiga olägenheter
uppkommer för fisket och skall vara begränsad till att tillse
efterlevnaden av bestämmelser, vilka grundar sig på internationella
överenskommelser eller beslut som är bindande för Sverige och Danmark.
Om en överträdelse konstateras, skall anmälan göras till vederbörande
danska myndighet. Förordning (1992:1314).

6 § Lagföring beträffande överträdelse av gällande bestämmelser för
fisket i området skall ske vid domstol i flaggstaten i enlighet med
denna stats lag.