Förordning (1985:713) med instruktion för statens utlandslönenämnd

SFS nr
1985:713
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-08-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1534
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 2 och 3,
9 § andra stycket samt 15 och 16 §§, tillämpas på statens
utlandslönenämnd.

Med chefen förstås vid tillämpning av allmänna verksstadgan nämndens
ordförande.

Uppgifter

2 § Utlandslönenämnden beslutar, i den utsträckning som regeringen eller
statens arbetsgivarverk föreskriver, om anställnings- och arbetsvillkor
för sådana arbetstagare hos staten som är stationerade utomlands.

3 § Det åligger nämnden att vid fullgörande av sina uppgifter särskilt
— svara för information och upplysningar,
— hålla sig underrättad om förhållandena inom ansvarsområdet och göra
de tjänsteresor som behövs för detta,
— i lämpliga former samarbeta med de svenska statsmyndigheter och
enskilda organ som har arbetstagare stationerade utomlands eller som av
andra skäl följer pris- och kostnadsutvecklingen där.

Organisation

4 § Nämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter.

För varje ledamot finns en personlig ersättare.

5 § Ledamöterna och ersättarna förordnas av regeringen för högst tre år.

Ordföranden och hans ersättare, som är vice ordförande, förordnas efter
gemensamt förslag av statens arbetsgivarverk samt Statsanställdas
förbund, TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S) och
Centralorganisationen SACO/SR. Av övriga ledamöter och ersättare
förordnas ena hälften efter förslag av arbetsgivarverket och andra
hälften efter förslag av organisationerna.

6 § Hos nämnden finns ett kansli, som förestås av en chef. Chefen för
kansliet och övrig personal där är anställd hos statens arbetsgivarverk.

7 § I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

9 § Ärendena avgörs av nämnden i plenum.

I den mån ett ärende eller en grupp av ärenden inte är av det slag att
de behöver prövas av nämnden i plenum, får de avgöras av ordföranden,
chefen för kansliet eller ett särskilt arbetsutskott enligt vad som
anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

10 § I pleniärenden är nämnden beslutför med ordföranden och ett jämnt
antal andra ledamöter, minst fyra. Av de andra ledamöterna skall halva
antalet vara förordnade efter förslag av organisationerna. Förordning
(1986:1270).

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 9 §
andra stycket avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för kansliet eller på en
särskilt förordnad föredragande. Ordföranden får ta över beredningen och
föredragningen av ett pleniärende.

12 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Avslutande bestämmelser

13 § Nämnden beslutar i fråga om arbetsuppgifter, arbetstidens
förläggning, ledigheter och tjänsteresor, såvitt rör arbetstagare som
tjänstgör hos nämnden. I övriga personalfrågor beslutar statens
arbetsgivarverk.

14 § Nämndens beslut enligt 2 § får inte överklagas.