Konsumenttjänstlag (1985:716)

SFS nr
1985:716
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1985-07-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1006

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför
åt konsumenter i fall då tjänsten avser

1. arbete på lösa saker, dock ej behandling av levande djur,

2. arbete på fast egendom, på byggnader eller andra
anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker,

3. förvaring av lösa saker, dock ej förvaring av levande djur.

I 51-61 §§ finns särskilda bestämmelser om tjänster som avser
uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus
(småhusentreprenader). Om det i ett avtal om en sådan tjänst
ingår uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad,
anses också den tjänsten som en småhusentreprenad.

I den mån annat inte framgår av 51-61 §§ är lagens allmänna
bestämmelser tillämpliga även på småhusentreprenader.
Lag (2004:554).

1 a § I lagen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för
ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för
ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.
Lag (2002:588).

2 § Lagen gäller inte

1. tillverkning av lösa saker,

2. installation, montering eller annat arbete som en
näringsidkare utför för att fullgöra ett avtal om köp av en lös
sak,

3. arbete som till fullgörande av ett avtal om köp utförs för
att avhjälpa fel i den sålda egendomen. Lag (2002:588).

3 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna
lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne,
om inte annat anges i lagen. Lag (2004:554).

Uppdraget m.m.

Utförande och material

4 § Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. Han skall vidare
med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda
med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt.

Om inte annat får anses avtalat, ingår det i tjänsten att näringsidkaren
skall tillhandahålla behövligt material.

Säkerhet

5 § Näringsidkaren ska särskilt iaktta att tjänsten inte utförs

1. i strid mot sådana författningsföreskrifter eller
myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att säkerställa
att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från
säkerhetssynpunkt, eller

2. i strid mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen
(2004:451). Lag (2008:491).

Näringsidkarens skyldighet att avråda

6 § Om en tjänst med hänsyn till priset, värdet av föremålet för
tjänsten eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till
rimlig nytta för konsumenten, skall näringsidkaren avråda honom från att
låta utföra tjänsten.

Om det först sedan tjänsten har börjat utföras visar sig att den inte
kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten eller att priset för
tjänsten kan bli betydligt högre än konsumenten hade kunnat räkna med,
skall näringsidkaren underrätta konsumenten om förhållandet och begära
hans anvisningar.

Kan konsumenten inte anträffas eller får näringsidkaren av annan orsak
inte anvisningar av honom inom rimlig tid, skall näringsidkaren avbryta
påbörjat arbete. Detta gäller dock ej, om det finns särskilda skäl att
anta att konsumenten ändå önskar få tjänsten utförd.

7 § Har näringsidkaren åsidosatt vad som åligger honom enligt 6 § och
finns det starka skäl att anta att konsumenten i annat fall hade avstått
från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den, har näringsidkaren
inte större rätt till ersättning än han skulle ha haft, om konsumenten
hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den.

För kostnader som inte ersätts enligt första stycket har näringsidkaren
dock rätt till ersättning i den mån konsumenten annars skulle gynnas på
ett oskäligt sätt.

Tilläggsarbete

8 § Om det när tjänsten utförs framkommer behov av arbete som på grund
av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta
(tilläggsarbete), skall näringsidkaren underrätta konsumenten och begära
dennes anvisningar.

Kan konsumenten inte anträffas eller får näringsidkaren av annan orsak
inte anvisningar av honom inom rimlig tid, får näringsidkaren utföra
tilläggsarbetet

1. om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande
till priset för den avtalade tjänsten, eller

2. om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få
tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget.

Näringsidkaren är skyldig att utföra sådant tilläggsarbete som inte kan
uppskjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten, om
konsumentens anvisningar inte kan inhämtas eller om konsumenten begär
det.

I fråga om pristillägg för tilläggsarbete gäller 38 §.

Fel hos tjänsten

Vad som avses med fel

9 § Tjänsten ska anses felaktig, om resultatet avviker från

1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även
om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig
händelse,

2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen
syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är
tillförlitligt från säkerhetssynpunkt, eller

3. vad som därutöver får anses avtalat.

Tjänsten ska också anses felaktig, om den har utförts i strid
mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451) eller
om näringsidkaren inte har utfört sådant tilläggsarbete som han
är skyldig att utföra enligt 8 § tredje stycket.
Lag (2008:491).

10 § Tjänsten skall vidare anses felaktig, om resultatet avviker från
sådana uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet
eller ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat på avtalet och som i
samband med avtalets ingående eller annars vid marknadföring har lämnats

1. av näringsidkaren,

2. av någon annan näringsidkare eller av en branschförening eller
liknande organisation för näringsidkarens räkning, eller

3. av en leverantör av material till tjänsten eller av någon annan i
tidigare led.

Första stycket gäller inte i fråga om uppgifter som i tid har rättats på
ett tydligt sätt och inte heller om näringsidkaren varken kände till
eller borde ha känt till uppgifterna. Lag (1990:935).

11 § Tjänsten skall slutligen anses felaktig, om näringsidkaren i annat
fall än som avses i 6 § första stycket före avtalets ingående har
underlåtit att upplysa konsumenten om ett sådant förhållande rörande
tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som näringsidkaren kände
till eller borde ha känt till och som han insåg eller borde ha insett
vara av betydelse för konsumenten. En förutsättning för att tjänsten
skall anses felaktig är dock att underlåtenheten kan antas ha inverkat
på avtalet.

12 § Frågan om tjänsten är felaktig skall bedömas med hänsyn till
förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades. Avser tjänsten
en sak som har överlämnats till näringsidkaren eller som av annan orsak
befinner sig i hans besittning, anses uppdraget avslutat först när saken
har kommit i konsumentens besittning.

Om näringsidkaren har utfört tjänsten men uppdraget inte kan avslutas i
rätt tid på grund av något förhållande på konsumentens sida, är den
avgörande tidpunkten i stället den då uppdraget skulle ha avslutats.

13 § Försämras resultatet efter den tidpunkt som anges i 12 §, skall
tjänsten anses felaktig om försämringen är en följd av att
näringsidkaren har åsidosatt vad som ålegat honom enligt avtalet eller
denna lag.

14 § Har näringsidkaren genom en garanti eller liknande utfästelse
åtagit sig att under en viss tid efter den tidpunkt som anges i 12 §
svara för resultatet av tjänsten och försämras det utfästa resultatet
under den angivna tiden, skall tjänsten anses felaktig.

Första stycket gäller ej, om näringsidkaren gör sannolikt att
försämringen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse
eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på
konsumentens sida.

15 § Avser tjänsten förvaring av en lös sak gäller i stället
för vad som sägs i 9, 10 och 12-14 §§ att tjänsten ska anses
felaktig, om förvaringen anordnas på ett sätt som avviker från

1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även
om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig
händelse,

2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen
syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är
tillförlitligt från säkerhetssynpunkt, eller

3. vad som därutöver får anses avtalat.

Tjänsten ska också anses felaktig, om förvaringen anordnas i
strid mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451)
eller på ett sätt som avviker från sådana uppgifter enligt 10 §
som inte har rättats på ett tydligt sätt. Lag (2008:491).

Påföljder vid fel

16 § Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på
konsumentens sida, får konsumenten hålla inne betalningen enligt 19 §.
Han får vidare kräva att felet avhjälps enligt 20 § första stycket eller
också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 §.

Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad
som sägs i 31 §.

I fråga om konsumentens rätt till skadestånd av någon annan än
näringsidkaren finns bestämmelser i 33 §.

Reklamation

17 § Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall
han underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter
det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).
Underrättelse som sker inom två månader efter det att
konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid.
Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga
om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar
på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter
det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en
garanti eller liknande utfästelse.

Har näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot
tro och heder, får reklamation alltid ske inom tio år efter det
att uppdraget avslutades.

Har meddelande om reklamation lämnats in för befordran med post
eller avsänts på annat ändamålsenligt sätt, anses reklamation
ha skett när detta gjordes. Lag (2005:61).

18 § Reklamerar konsumenten inte inom den tid som följer av 17 §,
förlorar han rätten att åberopa felet.

Konsumentens rätt att hålla inne betalningen

19 § Konsumenten får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för
att ge honom säkerhet för hans krav på grund av ett fel hos tjänsten.

Avhjälpande

20 § Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren
avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader
för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till
felets betydelse för konsumenten.

Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa
felet, om han efter det att reklamation har kommit honom
tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta och
konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa
erbjudandet.

Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter det att konsumenten
har gett näringsidkaren tillfälle till det.

Avhjälpande skall ske utan kostnad för konsumenten. Detta
gäller dock inte kostnader som skulle ha uppkommit även om
tjänsten hade utförts felfritt eller, om felet beror på en
olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, kostnader för
att ersätta material som konsumenten enligt avtalet om tjänsten
har tillhandahållit och bekostat. Lag (2005:61).

Prisavdrag och hävning

21 § Avhjälps inte felet enligt vad som sägs i 20 §, får
konsumenten göra avdrag på priset.

Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och
näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten i
stället häva avtalet. Detsamma gäller, om tjänsten har utförts
i strid mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen
(2004:451).

Har tjänsten utförts till en del och finns det starka skäl att
anta att den inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig
betydelse för konsumenten får denne häva avtalet beträffande
återstående del. Är felet sådant att syftet med tjänsten i
huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse
detta eller utförs tjänsten i strid mot förbud enligt 27 §
produktsäkerhetslagen får konsumenten i stället häva avtalet i
dess helhet.

Om det redan innan tjänsten har påbörjats finns starka skäl att
anta att den inte kommer att utföras utan fel av väsentlig
betydelse för konsumenten, får denne häva avtalet.
Lag (2008:491).

Prisavdragets storlek

22 § Ett prisavdrag skall motsvara vad det kostar konsumenten att få
felet avhjälpt, bortsett från sådana kostnader som avses i 20 § fjärde
stycket andra meningen. Om ett på detta sätt beräknat prisavdrag är
oskäligt stort i förhållande till den betydelse som felet har för
konsumenten, skall prisavdraget i stället svara mot felets betydelse för
konsumenten.

Avser tjänsten förvaring, skall prisavdraget alltid svara mot felets
betydelse för konsumenten.

Verkningar av hävning

23 § Häver konsumenten avtalet, har näringsidkaren inte rätt till
betalning för tjänsten. Näringsidkaren har rätt att återfå det material
som han har tillhandahållit, om det kan ske utan att konsumenten åsamkas
olägenheter eller kostnader av betydelse. I den mån det är skäligt skall
konsumenten ersätta näringsidkarens kostnader för vad som ej kan
återlämnas, dock högst med ett belopp som motsvarar dettas värde för
konsumenten.

Har tjänsten utförts till en del och häver konsumenten avtalet
beträffande återstående del, har näringsidkaren rätt till betalning med
ett belopp som motsvarar priset för tjänsten i dess helhet med avdrag
för vad det kostar konsumenten att få den återstående delen utförd.

Näringsidkarens dröjsmål

Vad som avses med dröjsmål

24 § Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om uppdraget, utan att
det beror på något förhållande på konsumentens sida, inte har avslutats
inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats,
inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt
för en tjänst av samma art och omfattning.

Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger också, om näringsidkaren
inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för
ett arbetes framskridande.

Påföljder vid dröjsmål

25 § Vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten hålla inne
betalningen enligt 27 §. Han får välja mellan att kräva att
näringsidkaren utför tjänsten enligt 28 § och att häva avtalet enligt
29 §. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren
enligt vad som sägs i 31 §.

Reklamation

26 § Har uppdraget avslutats, får konsumenten häva avtalet eller fordra
skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han
senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat
näringsidkaren om att han vill åberopa dröjsmålet (reklamation).

Har meddelande om reklamation lämnats in för befordran med post eller
avsänts på annat ändamålsenligt sätt, anses reklamation ha skett när
detta gjordes.

Konsumentens rätt att hålla inne betalningen

27 § Konsumenten får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för
att ge honom säkerhet för hans krav på grund av dröjsmål på
näringsidkarens sida.

Om betalning enligt avtalet skall ske vid arbetets påbörjande eller
under arbetets fortskridande, får konsumenten, även om det inte följer
av första stycket, intill dess att arbetet påbörjas eller fortskrider
hålla inne den del av betalningen som har förfallit efter dröjsmålets
inträde. I fråga om betalning för sådan del av tjänsten som har utförts
får konsumenten dock inte hålla inne mer än som följer av första
stycket.

Konsumentens rätt att få tjänsten utförd

28 § Konsumenten får kräva att näringsidkaren utför tjänsten.

Näringsidkaren är inte skyldig att utföra tjänsten, om det
föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om
utförandet skulle medföra olägenheter eller kostnader för
näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till
konsumentens intresse av att avtalet fullföljs. Om ett
förhållande som nu nämnts upphör inom rimlig tid, får
konsumenten dock kräva att näringsidkaren utför tjänsten.

Konsumenten förlorar rätten att kräva att näringsidkaren utför
tjänsten, om han väntar orimligt länge med att framställa
kravet. Lag (2005:61).

Hävning

29 § Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för konsumenten, får han häva
avtalet. Har mer än en obetydlig del av tjänsten utförts, får
konsumenten dock häva avtalet endast beträffande den del som återstår.
Även i ett sådant fall får avtalet hävas i sin helhet, om syftet med
tjänsten i huvudsak är förfelat på grund av dröjsmålet och
näringsidkaren insett eller bort inse detta.

Om det finns starka skäl att anta att det kommer att inträffa dröjsmål
av väsentlig betydelse för konsumenten, får han häva avtalet i enlighet
med vad som sägs i första stycket. Lag (1990:935).

Verkningar av hävning

30 § I fråga om verkningarna av hävning tillämpas 23 §.

Näringsidkarens skadeståndsskyldighet m. m.

Skadeståndsskyldighet på grund av fel eller dröjsmål

31 § Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada
som denne tillfogas på grund av dröjsmål, om inte
näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför
hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat
med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller
skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror dröjsmålet på någon som näringsidkaren har anlitat för
att helt eller delvis utföra tjänsten, är näringsidkaren fri
från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har
anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller
om dröjsmålet beror på en leverantör som näringsidkaren har
anlitat eller någon annan i tidigare led.

Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som
denne tillfogas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar
att det har förelegat ett sådant hinder som avses i första
eller andra stycket för en felfri tjänst. Näringsidkaren är
alltid skyldig att ersätta skadan, om resultatet av tjänsten
avviker från vad han särskilt har utfäst.

Näringsidkarens skadeståndsskyldighet på grund av fel eller
dröjsmål omfattar även ersättning för skada på föremålet för
tjänsten eller annan egendom som tillhör konsumenten eller
någon medlem av hans hushåll och egendomen är avsedd
huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Näringsidkaren och konsumenten kan träffa avtal om att
ersättning enligt denna paragraf inte skall omfatta förlust i
näringsverksamhet. Lag (2005:61).

Skadeståndsskyldighet i övrigt

32 § Om föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör
konsumenten eller någon medlem av hans hushåll skadas medan egendomen är
i näringsidkarens besittning eller annars under dennes kontroll, är
näringsidkaren även i annat fall än som sägs i 31 § skyldig att ersätta
skadan, om inte näringsidkaren visar att skadan ej beror på försummelse
av honom eller någon som på hans sida har anlitats för att utföra
tjänsten.

Näringsidkaren är i övrigt skyldig att ersätta skada som tillfogas
konsumenten, om skadan har vållats genom försummelse på näringsidkarens
sida. Detsamma gäller i fråga om skada på egendom som tillhör någon
medlem av konsumentens hushåll.

Näringsidkaren och konsumenten kan träffa avtal om att ersättning enligt
första eller andra stycket på grund av skada på egendom ej skall omfatta
förlust i näringsverksamhet.

Skadeståndsskyldighet för tredje man i vissa fall

33 § Har någon som avses i 10 § första stycket 2 eller 3
uppsåtligen eller av vårdslöshet lämnat vilseledande uppgifter
av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller
ändamålsenlighet och är tjänsten på grund därav felaktig enligt
10 § eller 15 § andra stycket, är han skyldig att ersätta
konsumenten skada som denne därigenom tillfogas.

Har någon som avses i 10 § första stycket 2 eller 3 underlåtit
att lämna säkerhetsinformation som han enligt 27 §
produktsäkerhetslagen (2004:451) har förelagts att lämna eller
sådan information av betydelse för bedömningen av tjänstens
beskaffenhet eller ändamålsenlighet som han enligt
marknadsföringslagen (2008:486) har ålagts att lämna och kan
underlåtenheten antas ha inverkat på avtalet om tjänsten, är
han skyldig att ersätta konsumenten skada som denne därigenom
tillfogas.

Skadeståndsskyldigheten enligt första eller andra stycket
omfattar även ersättning för skada på föremålet för tjänsten
eller på annan egendom som tillhör konsumenten eller någon
medlem av hans hushåll och egendomen är avsedd huvudsakligen
för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.
Lag (2008:491).

Jämkning av skadestånd

34 § Om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskäligt betungande
med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan
skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt. Härvid skall även beaktas
föreliggande försäkringar och försäkringsmöjligheter på den
skadelidandes sida, den skadeståndsskyldiges möjligheter att förutse och
hindra skadan samt andra särskilda omständigheter.

Undantag för personskada

35 § Bestämmelserna i 31–34 §§ gäller inte ersättning för personskada.

Priset m.m.

Priset

36 § I den mån priset inte följer av avtalet, skall konsumenten betala
vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och
utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster
vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.

Har näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna
priset dock inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon
annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till
pristillägg enligt 38 §.

37 § Har konsumenten uppdragit åt näringsidkaren att företa enbart
förberedande undersökning för att utreda omfattningen av eller kostnaden
för en tjänst, är konsumenten inte skyldig att betala för
undersökningen, om han på grund av sedvana inom branschen eller i övrigt
har haft skäl att anta att undersökningen skulle göras utan ersättning.

Pristillägg

38 § Näringsidkaren har rätt till pristillägg

1. om han har utfört tilläggsarbete i enlighet med bestämmelserna i 8 §,
eller

2. om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att
hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när
avtalet träffades.

I fråga om pristilläggets storlek gäller bestämmelserna i 36 §.

Betalning efter olyckshändelse m.m.

39 § Konsumenten är inte skyldig att betala för arbete som
näringsidkaren har utfört eller material som denne har tillhandahållit i
den mån arbetet eller materialet försämras eller går förlorat genom en
olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse som inträffar före den
tidpunkt som anges i 12 §.

Specificerad räkning

40 § Näringsidkaren är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en
specificerad räkning för tjänsten. Räkningen skall göra det möjligt för
konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den
mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av
räkningen hur priset har beräknats.

Tid för betalning

41 § Om inte annat följer av avtalet, är konsumenten skyldig att betala
vid anfordran sedan näringsidkaren har utfört tjänsten.

Har konsumenten i tid begärt en specificerad räkning, är han inte
skyldig att betala förrän en sådan räkning har kommit honom till handa.

Avbeställning

42 § Avbeställer konsumenten tjänsten innan den har slutförts, har
näringsidkaren rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan
har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen.
Ersättningen skall motsvara det pris som skulle ha gällt, om avtalet
endast hade avsett vad som har utförts.

Näringsidkaren har vidare rätt till ersättning för förluster i form av
kostnader för den återstående delen av tjänsten samt ersättning för
förluster i övrigt på grund av att han har underlåtit att ta på sig
annat arbete eller på grund av att han på annat sätt har inrättat sig
efter uppdraget. Näringsidkaren har dock inte rätt till sådan
ersättning, om konsumentens syfte med tjänsten har blivit förfelat på
grund av att

1. föremålet för tjänsten har skadats eller gått förlorat utan att detta
har berott på försummelse på konsumentens sida, eller

2. konsumenten har hindrats att dra nytta av tjänsten till följd av
författningsföreskrifter, myndighetsbeslut eller andra liknande
omständigheter utanför hans kontroll.

Ersättning till näringsidkaren enligt andra stycket får inte överstiga
hans förlust till följd av avbeställningen.

43 § Näringsidkaren får förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning
vid avbeställning, om den är skälig med hänsyn till vad som vid
avbeställning normalt kan antas tillkomma en näringsidkare som
ersättning enligt 42 §.

44 § Om den avbeställda tjänsten avser arbete på en sak som har
överlämnats till näringsidkaren eller som av annan orsak befinner sig i
hans besittning och konsumenten inte i rätt tid betalar vad han enligt
42 eller 43 § är skyldig för tjänsten eller ställer säkerhet för
näringsidkarens fordran på denna ersättning, får näringsidkaren
fullfölja tjänsten och kräva fullt pris för denna.

Första stycket gäller ej, om det är uppenbart att näringsidkaren vid en
sådan försäljning av saken som avses i 50 § andra stycket ändå kommer
att få betalning för sin fordran, sedan kostnaderna för försäljningen
och vad näringsidkaren har att fordra enligt 50 § första stycket har
dragits av från köpeskillingen.

Konsumentens dröjsmål

Näringsidkarens rätt att inställa arbetet

45 § Skall betalning enligt avtalet ske helt eller delvis innan tjänsten
har utförts och betalar inte konsumenten i rätt tid, får näringsidkaren
inställa arbetet till dess att konsumenten betalar. Om det följer av
avtalet att konsumenten skall medverka till tjänstens utförande och han
inte i rätt tid lämnar sådan medverkan som utgör en väsentlig
förutsättning för utförandet, får näringsidkaren inställa arbetet till
dess att konsumenten lämnar sin medverkan.

Har tjänsten påbörjats, är näringsidkaren dock skyldig att såvitt
möjligt utföra arbete som inte kan uppskjutas utan risk för allvarlig
skada för konsumenten, om inte arbetet medför väsentliga kostnader eller
olägenheter för näringsidkaren.

Inställer näringsidkaren arbetet enligt första stycket, har han rätt
till ersättning för kostnader och andra förluster som detta åsamkar
honom, om konsumenten inte visar att dröjsmålet ej beror på försummelse
på hans sida. Lag (1990:935).

Hävning

46 § Om konsumenten i fall som avses i 45 § inte betalar eller lämnar
sin medverkan i rätt tid och dröjsmålet är av väsentlig betydelse för
näringsidkaren, får denne häva avtalet beträffande återstående del av
tjänsten. Detsamma gäller om näringsidkaren enligt 6 § tredje stycket
har avbrutit påbörjat arbete för att få anvisningar av konsumenten och
avbrottet medför väsentlig olägenhet för honom.

Vill näringsidkaren häva avtalet enligt första stycket skall han först
påminna konsumenten om att denne skall betala, medverka eller lämna
anvisningar samt ge konsumenten skälig tid att göra detta.

Har en påminnelse lämnats in för befordran med post eller avsänts på
annat ändamålsenligt sätt, anses påminnelse ha skett när detta gjordes.

47 § Näringsidkaren får också häva avtalet beträffande återstående del
av tjänsten, om det redan på förhand finns starka skäl att anta att
konsumenten inte i rätt tid kommer att betala eller lämna medverkan
enligt 45 § och att dröjsmålet blir av väsentlig betydelse för
näringsidkaren.

48 § Häver näringsidkaren avtalet, är konsumenten skyldig att betala som
om han hade avbeställt tjänsten den dag då hävningen skedde.

Näringsidkarens rätt att hålla kvar föremålet för tjänsten m. m.

49 § Avser tjänsten en sak som har överlämnats till näringsidkaren eller
som av annan orsak befinner sig i hans besittning och betalar inte
konsumenten i rätt tid vad näringsidkaren har att fordra på grund av
uppdraget, får näringsidkaren hålla kvar saken till dess att han har
fått betalt eller, vid tvist om betalningen, till dess att konsumenten
har ställt godtagbar säkerhet för det belopp som näringsidkaren har
krävt.

50 § Näringsidkaren skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas av
honom för att vårda en sak som han håller kvar enligt 49 § eller som
inte har hämtats i rätt tid. Han har rätt till skälig ersättning för
vården.

I fråga om näringsidkarens rätt att sälja en sak som har överlämnats
till honom eller som av annan orsak befinner sig i hans besittning finns
bestämmelser i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker
som inte har hämtats. Lag (1985:987).

Begränsning av skadan

50 a § Den skadelidande parten skall vidta skäliga åtgärder för
att begränsa sin skada. Försummar han det, får han själv bära
en motsvarande del av förlusten. Lag (2005:61).

Särskilda bestämmelser om småhusentreprenad

51 § Vid småhusentreprenad gäller vad konsumenten påstår har
avtalats om

1. arbetets omfattning,

2. priset eller grunderna för hur priset bestäms,

3. tiden för betalning, och

4. tiden för arbetets avslutande,

om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av
omständigheterna i övrigt. Lag (2004:554).

52 § Vid småhusentreprenad är konsumenten inte skyldig att
betala för annat än utförd del av entreprenaden.

Om det enligt 53 § skall göras en slutbesiktning, har
konsumenten, trots 41 § första stycket, rätt att hålla inne tio
procent av det avtalade priset till dess att
småhusentreprenaden har godkänts enligt 56 § andra stycket.
Lag (2004:554).

53 § Vid småhusentreprenad skall slutbesiktning göras, om någon
av parterna begär det.

Slutbesiktning görs efter det att arbetet har avslutats. Om
flera näringsidkare utför arbeten i anslutning till varandra
kan, om parterna är ense om det, slutbesiktning i stället göras
när samtliga arbeten har avslutats. Lag (2004:554).

54 § Näringsidkaren ska i god tid underrätta konsumenten om när
arbetet beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras.
Konsumenten ska därefter utan dröjsmål meddela näringsidkaren
om han eller hon begär besiktning och, om så är fallet, utse en
person att utföra besiktningen (besiktningsman).

Om konsumenten inte utser någon besiktningsman, får
näringsidkaren göra det. Parterna kan också utse en
besiktningsman gemensamt.

Besiktningsmannen ska så snart som möjligt kalla parterna samt
den kontrollansvarige enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen
(2010:900) till slutbesiktningen. Lag (2010:1006).

55 § En besiktningsman som avses i 54 § skall ha den erfarenhet
och kunskap som krävs för uppdraget. Han eller hon skall utföra
sitt uppdrag med opartiskhet och självständighet.

Besiktningsmannen har rätt till skälig ersättning för arbete,
tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Lag (2004:554).

56 § Vid en slutbesiktning enligt 53 § skall besiktningsmannen
undersöka om småhusentreprenaden är felaktig enligt 9 §.
Resultatet av slutbesiktningen skall snarast redovisas
skriftligen till parterna och innehålla uppgift om de
förhållanden som besiktningsmannen anser utgöra fel. Utlåtandet
skall också innehålla uppgift om förhållanden som konsumenten
anser utgöra fel enligt 9, 10 eller 11 §.

Om småhusentreprenaden inte är felaktig enligt 9 § eller de
konstaterade felen är av mindre betydelse, skall
besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Om
småhusentreprenaden inte godkänns och parterna inte bestämmer
annat, skall en ny slutbesiktning göras vid ett senare
tillfälle. Näringsidkaren skall i god tid underrätta
besiktningsmannen om när en ny slutbesiktning kan göras.

Allmän domstol får på talan av konsumenten eller näringsidkaren
pröva de frågor som besiktningsutlåtandet behandlar.
Lag (2004:554).

57 § Om inte annat har avtalats, är konsumenten skyldig att
slutligt svara för ersättningen till besiktningsmannen vid en
slutbesiktning enligt 53 §. Om det görs en sådan ny
slutbesiktning som anges i 56 § andra stycket, skall
näringsidkaren svara för den del av ersättningen som hänför sig
till den nya besiktningen. Lag (2004:554).

58 § Om slutbesiktning görs enligt 53 §, gäller följande i
stället för 12 §.

Bedömningen av om småhusentreprenaden är felaktig skall göras
med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då entreprenaden
godkändes vid slutbesiktning.

Vid tillämpningen av 39 § skall vad som där sägs om händelse
som har inträffat före den tidpunkt som avses i 12 § i stället
tillämpas på händelse som har inträffat före den tidpunkt då
entreprenaden godkändes vid slutbesiktning. Lag (2004:554).

59 § Oavsett vad som föreskrivs i 12 § första stycket och 58 §
andra stycket skall småhusentreprenaden alltid anses felaktig
om ett förhållande som avses i 9, 10 eller 11 § visar sig inom
två år efter det att entreprenaden godkändes vid slutbesiktning
eller, om slutbesiktning inte har gjorts, inom två år efter det
att arbetena avslutades. Detta gäller dock inte om
näringsidkaren gör sannolikt att förhållandet beror på en
olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på
vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på
konsumentens sida. Lag (2004:554).

60 § Sedan en småhusentreprenad har godkänts vid en
slutbesiktning enligt 53 §, får konsumenten endast åberopa fel
som har antecknats i besiktningsutlåtandet.

Trots första stycket får konsumenten åberopa fel som

1. konsumenten har påtalat vid slutbesiktningen men som
besiktningsmannen inte har ansett utgöra fel,

2. besiktningsmannen varken har märkt eller borde ha märkt vid
slutbesiktningen, eller

3. har påtalats av konsumenten för näringsidkaren inom sex
månader från slutbesiktningen. Lag (2004:554).

61 § Av 17 § framgår att en konsument som vill åberopa att
tjänsten är felaktig skall underrätta näringsidkaren om detta
(reklamation).

Vid en småhusentreprenad gäller att reklamation inte behöver
göras i fråga om fel som

1. har antecknats i ett besiktningsutlåtande enligt 56 §, eller

2. har påtalats av konsumenten enligt 60 § 3.

Om det vid småhusentreprenad har gjorts en slutbesiktning
enligt 53 §, får reklamation enligt 17 § första stycket inte
göras senare än tio år efter det att småhusentreprenaden har
godkänts enligt 56 § andra stycket, såvida inte annat följer av
garanti eller liknande utfästelse. Lag (2004:554).

Övergångsbestämmelser

1990:935

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. I fråga om avtal som har
ingåtts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

2002:588

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.

2004:554

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter
tillämpas på avtal som har ingåtts dessförinnan.

2005:61

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.