Förordning (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet

SFS nr
1985:728
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1985-08-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1667

1 § Denna förordning tillämpas på den som den 1 mars 1985 ingick i
någon av flygvapnets personalkårer och var anställd vid försvarsmakten
som yrkesofficer eller yrkesofficersaspirant i flygtjänst eller, utan
att vara anställd, var under utbildning till yrkesofficer i
flygtjänst.

2 § Den som vid utgången av det år då han fyller 38 år utövar tjänst
som yrkesofficer och är krigsplacerad eller på annat sätt beordrad som
förare på något av flygplanen 35, 37, 39 eller 60 har rätt till
krigsplaceringspremie.

Den som varit krigsplacerad eller på annat sätt beordrad som förare på
något av de i första stycket angivna flygplanen men som till följd av
skada som han har ådragit sig under flygtjänstgöring inte kan vara
förare på ett sådant flygplan har också rätt till
krigsplaceringspremie, om han utövar tjänst som yrkesofficer vid
försvarsmakten vid utgången av det år då han fyller 38 år.

3 § Om någon avlider före utgången av det år då han fyller 38 år och
då uppfyller kraven i övrigt enligt 2 §, får den avlidnes maka och
barn rätt till krigsplaceringspremie.

Om den avlidne var ogift men sedan minst sex månader sammanbodde med
en ogift kvinna under äktenskapsliknande förhållanden vid dödsfallet,
skall hon likställas med maka.

4 § Krigsplaceringspremiens storlek framgår av följande
tabell.

Yrkesofficerens Premie (antal prisbasbelopp)
födelseår:
Till Till maka Till varje
yrkesofficeren enligt 3 § barn enligt
3 §

1952 eller senare 15 7,5 3,75

1951 10 5 2,5

1950 7 3,5 1,75

1949 5 2,5 1,25

1948 3 1,5 0,75

1947 1 0,5 0,25

Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken för det år då utbetalning av
premien sker. Förordning (2010:1667).

5 § Krigsplaceringspremien betalas ut av Försvarsmakten. Om
premien uppgår till mer än ett prisbasbelopp, betalas den ut
med ett prisbasbelopp eller det lägre belopp som kan återstå
varje år med början året närmast efter det år då den anställde
fyllde 38 år eller, i de fall som avses i 3 §, året närmast
efter dödsfallet.

Försvarsmakten får på framställning av den som har rätt till
krigsplaceringspremie besluta om utbetalning av hela premien
på en gång eller med större belopp än ett prisbasbelopp.
Förordning (2010:1667).

6 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1049).

1995:244

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt
äldre bestämmelser.