Förordning (1985:729) om bidrag till företagshälsovård för vissa anställda inom byggnadsbranschen

SFS nr
1985:729
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1985-09-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1261
Upphävd
1993-01-01

1 § Bidrag till företagshälsovård för kollektivt anslutna arbetstagare
till Bygghälsan lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning.
Bidrag lämnas i form av

1. grundbidrag, som är ett allmänt stöd,

2. småföretagstillägg, som är ett stöd för de relativt sett högre
kostnader som en anordnare har för mindre företag.

Bidrag för abonnemangsanslutna arbetstagare till Bygghälsan lämnas
enligt förordningen (1985:326) om bidrag till företagshälsovård.

2 § Förordningen (1985:326) om bidrag till företagshälsovård skall i
tillämpliga delar gälla även i fråga om kollektivt anslutna
arbetstagare till Bygghälsan; dock skall i fråga om beräkning av
bidraget bestämmelserna i 3–4 §§ nedan gälla.

3 § Vid beräkning av det genomsnittliga antalet anställda arbetare och
arbetsledare tillämpas följande regler.

Beräkningen av antalet arbetare sker med utgångspunkt i det under
bidragsåret totala antalet arbetade timmar för vilka arbetsgivarna
inom byggnadsbranschen betalar ersättning till branschens
semesterkassor. Antalet personer beräknas därefter genom att det
totala antalet timmar divideras med den för bidragsåret skattade
faktiska årsarbetstiden för arbetare inom den egentliga industrin
enligt den arbetstidsstatistik som Svenska arbetsgivareföreningen
årligen framställer.

Antalet arbetsledare beräknas med utgångspunkt i Sveriges
Arbetsledareförbunds register över i byggnadsbranschen aktiva
arbetsledare. Det under bidragsåret genomsnittliga antalet
arbetsledare divideras därefter med faktorn 0,80.

4 § Ett småföretagstillägg utgör hälften av ett grundbidrag och
betalas för varje kollektivansluten arbetstagare upp till 50 anslutna
inom var och en av de regioner Bygghälsan har sin verksamhet uppdelad
på.

Övergångsbestämmelser

1985:729

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1985. Bidrag
enligt denna förordning betalas dock först för tiden från och med den
1 januari 1986.

1992:1053

Regeringen föreskriver, med ändring av förordningen (1991:1261) om
upphävande av förordningen (1985:729) om bidrag till företagshälsovård
för vissa anställda inom byggnadsbranschen, att förordningen (1985:729)
om bidrag till företagshälsovård för vissa anställda inom
byggnadsbranschen skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidragsåret 1992 och tidigare
bidragsår.