Förordning (1985:738) om dumpnings- och subventionsundersökningar

SFS nr
1985:738
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1985-09-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1607
Upphävd
1995-01-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning förstås med

antidumpningskoden, överenskommelsen om tillämpning av artikel VI i
det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) i den lydelse
överenskommelsen har i Sveriges överenskommelser med främmande makter
(SÖ 1980:61),

subventionskoden, överenskommelsen om tolkning och tillämpning av
artiklarna VI, XVI och XXIII i det allmänna tull- och handelsavtalet i
den lydelse överenskommelsen har i Sveriges överenskommelser med
främmande makter (SÖ 1980:58),

dumpnings- och subventionsundersökningar, undersökningar för att
utreda om priset på varor som importeras till Sverige dumpas eller
subventioneras och därigenom skadar svenskt näringsliv eller
näringslivet i ett annat land.

Genomförande av dumpnings- och subventionsundersökningar

2 § Kommerskollegium skall, efter beslut av regeringen, genomföra
dumpnings- och subventionsundersökningar. Sådana undersökningar skall
genomföras i enlighet med bestämmelserna i antidumpningskoden och
subventionskoden.

3 § Kommerskollegium skall innan besök genomförs hos vederbörande
tillverkare eller exportör i utlandet underrätta utrikesdepartementet
om besöket.

Framställning om åtgärder mot dumpad eller subventionerad
import

4 § En framställning om åtgärder mot dumpad eller subventionerad
import får göras av

1. berörd industri,

2. organisationer som företräder berörd industri,

3. myndigheter i tredje land, om det är fråga om åtgärder till förmån
för detta land.

5 § Framställningen skall vara skriftlig och innehålla tillräcklig
bevisning om

1. dumpning eller subventionering,

2. skada,

3. ett orsakssammanhang mellan den dumpade eller subventionerade
importen och den påstådda skadan.

Framställningen ges in till kommerskollegium.

6 § Kommerskollegium skall pröva en framställning enligt 4 § senast
två månader efter det att framställningen kommit in till kollegiet.
Finner kollegiet att det finns tillräckligt underlag för att föreslå
regeringen att en undersökning inleds, skall kollegiet med eget
yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen. I annat
fall skall framställningen avslås.

Redovisning av dumpnings- och subventionsundersökningar

7 § Kommerskollegium skall senast nio månader efter regeringens beslut
om att inleda en dumpnings- eller subventionsundersökning redovisa
resultatet av undersökningen till regeringen tillsammans med
slutsatser och förslag till åtgärder.

Åtaganden

8 § Om ett åtagande enligt artikel 7 i antidumpningskoden eller
artikel 4 i subventionskoden görs, skall kommerskollegium med eget
yttrande anmäla detta till regeringen.

Provisoriska åtgärder

9 § Om kommerskollegium bedömer det nödvändigt att provisoriska
åtgärder vidtas enligt artikel 10 i antidumpningskoden eller artikel 5
i subventionskoden, skall kollegiet med eget yttrande överlämna frågan
till regeringen.

Samråd

10 § Kommerskollegium skall innan yttrande avges till regeringen enligt
6, 7 eller 9 § samråda med Generaltullstyrelsen och Konkurrensverket.
Kollegiet skall dessutom samråda med Statens jordbruksverk, om det är
fråga om en vara som Jordbruksverket är licensmyndighet för enligt
förordningen (1984:53) om import- och exportreglering. Förordning
(1992:943).

Överklagande

11 § Kommerskollegiets beslut att avslå en framställning enligt 6 §
får överklagas hos regeringen genom besvär.

Övergångsbestämmelser

1994:1607

1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500)
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts
eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i
kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före
dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

3. Tillstånd varigenom någon har blivit “godkänd exportör” inom
ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande,
dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för
den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni
1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken
Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska
unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet
(1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning
till en författning som upphävts genom denna förordning skall
hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska
tullförfattningar.