Förordning (1985:743) om försöksverksamhet med viss registrering i bilregistret

SFS nr
1985:743
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-08-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:269

1 § Trafiksäkerhetsverket får med undantag från bilregisterkungörelsen
(1972:599) som ett led i en försöksverksamhet medge att uppgifter för
registrering i bilregistret av ägarbyten, avställningar och upphörande av
avställningar lämnas till verket i stället för till länsstyrelse på
medium för automatisk databehandling eller genom datakommunicering.

2 § Medgivande enligt 1 § får lämnas till den som i sin yrkesmässiga
verksamhet innehar fordon och för dessa har en datorstödd administration.

3 § Anmälningar om upphörande av avställningar får avse endast fordon som
uppgiftslämnaren är registrerad ägare till. Anmälningar om ägarbyten och
avställningar får avse även fordon som uppgiftslämnaren har förvärvat
eller, i fråga om försäkringsanstalt, tagit hand om i samband med
skadefall.

4 § Anmälningar om avställningar och upphörande av avställningar får inte
avse fordon som är, eller genom åtgärden blir, kilometerskattepliktiga
enligt vägtrafikskattelagen (1973:601).

Anmälningar om upphörande av avställningar får avse endast fordon som
avställts enligt 34 § andra stycket bilregisterkungörelsen (1972:599).

5 § Om fordonet är försett med ett giltigt kontrollmärke skall
uppgiftslämnaren förstöra märket innan en anmälan om avställning görs.

6 § En anmälan om upphörande av avställning enligt denna förordning skall
samtidigt anses innefatta en sådan förklaring som sägs i 17 § första
stycket andra meningen vägtrafikskatteförordningen (1973:776).

7 § Trafiksäkerhetsverkets medgivande gäller tills vidare dock längst
till utgången av december 1988. Det kan när som helst återtas av verket.
Förordning (1988:269).

8 § Trafiksäkerhetsverket prövar frågorna om ägarbyte, avställning och
upphörande av avställning samt svarar för att uppgifterna förs in i
bilregistret.

Avställningstiden och tiden för upphörande av avställning skall räknas
från och med den dag då uppgiften fördes in i registret.

Bestämmelsen i 33 § andra stycket bilregisterkungörelsen (1972:599) om
bevis om avställnings upphörande gäller inte när en anmälan om upphörande
av avställning görs enligt denna förordning.

9 § Trafiksäkerhetsverket skall bevara underlaget för registreringen
under två år.

10 § Trafiksäkerhetsverket får besluta ytterligare föreskrifter om
försöksverksamheten enligt denna förordning.

11 § Anser någon som berörs av frågan att en registrering i bilregistret
enligt denna förordning inte bort ske eller är felaktig får han begära
beslut hos trafiksäkerhetsverket. Ett sådant beslut får överklagas hos
kammarrätten genom besvär.

Andra beslut av trafiksäkerhetsverket enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

1988:269

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1985:743) om
försöksverksamhet med viss registrering i bilregistret, som gäller till
utgången av juni 1988 såvitt avser 1–8, 10 och 11 §§ samt till utgången
av juni 1990 såvitt avser 9 §,

*/k/ dels */-k/ att förordningen skall fortsätta att gälla till utgången
av december 1988, dock att bestämmelsen i 9 § skall fortsätta att gälla
till utgången av december 1990.