Förordning (1985:751) om utbildning inom polisväsendet

SFS nr
1985:751
Departement/myndighet
Justitiedepartementet PÅ
Utfärdad
1985-09-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:740
Upphävd
1999-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:680

Inledande bestämmelser

1 § Inom polisväsendet skall bedrivas utbildning enligt de
föreskrifter som meddelas i denna förordning.
Förordning (1997:1149).

2 § Rikspolisstyrelsen bedriver central utbildning och beslutar
om antagning till den samt om utbildningsplaner, betyg och
examination, om inte annat är särskilt föreskrivet.

Till den centrala utbildningen hör polisprogrammet,
polischefsutbildning, reguljär vidareutbildning samt
funktionsinriktad utbildning. Förordning (1997:1149).

3 § Polismyndigheterna bedriver funktionsinriktad utbildning
och aspirantutbildning om sex månader.

Rikspolisstyrelsen har tillsyn över sådan utbildning och får
meddela föreskrifter om denna. Förordning (1997:1149).

Grundutbildning

4 § Grundutbildning till polis omfattar polisprogrammet
(motsvarande 80 p) och aspiranttjänstgöring om sex månader.
Förordning (1997:1149).

5 § har upphävts genom förordning (1997:1149).

Polischefsutbildning

6 § Polischefsutbildningen omfattar 32 månader. I utbildningen ingår

1. polischefskurs 1 2 månader
2. tjänstgöring vid polismyndighet 8 månader
3. tjänstgöring vid länsstyrelse 1 månad
4. tjänstgöring vid tingsrätt 12 månader
5. tjänstgöring vid länsrätt 1 månad
6. tjänstgöring vid åklagarmyndighet 4 månader
7. polischefskurs 2 4 månader

Reguljär vidareutbildning

7 § Reguljär vidareutbildning för andra polismän än polischefer omfattar
15 veckor. I utbildningen ingår en allmän del om tio veckor och en
specialinriktad del om fem veckor.

8 § Till reguljär vidareutbildning enligt 7 § antas kommissarier eller
sådana inspektörer som innehar eller uppehåller tjänst som ingår i den
av regeringen beslutade grundläggande organisationen för
polismyndigheten.

9 § Reguljär vidareutbildning för polischefer genomgås inom sex år efter
genomgången grundläggande utbildning. I vidareutbildningen ingår
teoretisk utbildning, tre månader, och tjänstgöring vid
rikspolisstyrelsen, en månad.

Funktionsinriktad utbildning

10 § Med funktionsinriktad utbildning avses sådan fortbildning av
polisväsendets personal som syftar till att öka personalens förmåga att
utföra arbetsuppgifter som normalt fordrar särskilda kunskaper eller
särskild kompetens utöver den grundläggande utbildningen eller den
reguljära vidareutbildningen. Den funktionsinriktade utbildningen
genomförs i form av specialkurser och konferenser.

11 § har upphävts genom förordning (1997:1149).

12 § har upphävts genom förordning (1995:123)

13 § har upphävts genom förordning (1997:1149).

14 § har upphävts genom förordning (1997:1149).

15 § har upphävts genom förordning (1997:1149).

16 § har upphävts genom förordning (1995:123).

17 § har upphävts genom förordning (1997:1149).

18 § har upphävts genom förordning (1997:1149).

19 § har upphävts genom förordning (1997:1149).

Övriga bestämmelser

20 § Rikspolisstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, medge
undantag från vad som föreskrivs om utbildning i denna förordning.

Överklagande

21 § Rikspolisstyrelsens beslut enligt denna förordning får
inte överklagas. Förordning (1999:680).

Övergångsbestämmelser

1985:751

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1985.

Genom förordningen upphävs

1. brevet den 25 maj 1967 angående vissa allmänna bestämmelser om
utbildning inom polisväsendet m.m. Förordning (1993:1132).

2. brevet den 2 april 1971 angående bemyndigande att medge undantag från
kravet på viss utbildning,

3. regeringens beslut den 22 april 1976 angående omläggning av
inspektörs- och kommissarieutbildningen,

4. regeringens beslut den 21 juli 1977 angående antagning av
polissekreterare i befordringsgång samt viss ändring av
kommissarieutbildningen.

Äldre bestämmelser om grundkurs, alterneringstjänstgöring och
assistentutbildning gäller fortfarande i fråga om sådana tjänstemän som
har anställts före den 1 juli 1985.

Föreskrifterna i 7 § om reguljär vidareutbildning gäller inte i fråga om
sådana inspektörer som har genomgått inspektörskurs I och II enligt
äldre bestämmelser.

Föreskrifterna i 7 § gäller inte heller i fråga om sådana kommissarier
som har genomgått kommissariekursen enligt äldre bestämmelser.

Äldre bestämmelser om polischefsutbildningen gäller i fråga om sådana
tjänstemän som har påbörjat utbildningen före den 1 juli 1985.

Äldre bestämmelser om obligatorisk vidareutbildning för polischefer
gäller i fråga om sådana tjänstemän som har påbörjat
polischefsutbildningen före den 1 januari 1984.