Förordning (1985:754) om tillsättning av vissa tjänster och långtidsvikariat inom polisväsendet

SFS nr
1985:754
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F3
Utfärdad
1985-09-12

1 § Vid tillsättning första gången av tjänster som inrättas i den
lokala polisorganisationen med anledning av polisväsendets
omorganisation den 1 november 1985 och långtidsvikariat på sådana
tjänster skall följande särskilda bestämmelser gälla utöver vad som
annars är föreskrivet om tillsättning av tjänster och
långtidsvikariat.

2 § Tjänster och långtidsvikariat som länspolismästare vid
polismyndigheten i Östersund och polismästare tillsätts av regeringen
utan ledigkungörande.

3 § Andra tjänster och långtidsvikariat än de som anges i 2 § får,
utan att kungöras lediga till ansökan, tillsättas med tjänstemän som
vid tillsättningstillfället innehar tjänster och långtidsvikariat med
förordnande tills vidare vid en lokal polismyndighet, om dessa
tjänster och långtidsvikariat i fråga om arbetsuppgifter motsvarar de
nya tjänsterna och långtidsvikariaten.

4 § Omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen (1984:819) om
statliga platsanmälningar skall vid tillsättningsförfarande enligt 3 §
inte tillämpas på de tjänster och långtidsvikariat som omfattas av
denna förordning.