Teleförordning (1985:765)

SFS nr
1985:765
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-10-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:598
Upphävd
1993-07-01

Beteckningar

1 § I denna förordning används följande beteckningar med nedan angiven
betydelse.

Beteckning Betydelse

Allmänna telenätet Det telenät och övriga anläggningar,
inbegripet mobiltelenät, som Televerket
förvaltar för statens räkning och som
allmänt upplåts för telemeddelanden

Mobiltelenät Ett landbaserat radionät avsett för
utväxling utan särskilda begränsningar
av telemeddelanden mellan antingen
rörliga utrustningar för sådana
meddelanden eller mellan rörlig och
fast sådan utrustning, ansluten till det
allmänna telenätet

Telemeddelande Varje form av överföring av ljud, text,
bild, data eller andra signaler som sker
via det allmänna telenätet eller ett
mobiltelenät

Samtrafik Teletrafik mellan det allmänna telenätet
och ett enskilt mobiltelenät

Förordning (1992:896).

Anslutningar till det allmänna telenätet m. m.

2 § Utrustningar för telemeddelanden som ansluts till det allmänna
telenätet eller till ett mobiltelenät som är anslutet till detta, får
inte skada det allmänna telenätet eller hindra eller störa dess drift
och brukande. Närmare föreskrifter om den tekniska utformningen av sådan
utrustning meddelas av Telestyrelsen.

Telestyrelsen beslutar också efter ansökan om registrering av utrustning
som uppfyller de krav som anges i första stycket. Telestyrelsen får
återkalla registrering av utrustning om det visar sig att
registreringen har skett på ett felaktigt underlag.

Styrelsens beslut om föreskrifter samt om registrering och återkallande
av registrering får inte överklagas. Förordning (1992:896).

2 a § Till det allmänna telenätet eller till sådant mobiltelenät som
avses i 2 § får anslutas endast sådan utrustning som är registrerad hos
Telestyrelsen.

Televerket får genom beslut i särskilda fall medge anslutning till det
allmänna telenätet av utrustning som inte är registrerad, om det finns
särskilda skäl till det. Förordning (1992:896).

Befogenheter och skyldigheter för televerket

3 § Vid abonnemang på en anslutning till det allmänna telenätet skall
televerket tillhandahålla abonnenten en bastelefon.

4 § Televerket meddelar föreskrifter om

1. villkor och avgifter för att utnyttja det allmänna telenätet inom
ramen för de mål och riktlinjer som regeringen bestämmer,

2. övriga villkor och avgifter inom verkets olika verksamhetsområden om
inte annat föreskrivits i lag eller förordning.

Ändringar av större eller principiell betydelse i fråga om villkor och
avgifter för samtrafik skall underställas regeringen. Förordning
(1991:1791).

5 § Om det behövs tillstånd att ta i anspråk mark eller annat medgivande
för televerket för att anlägga eller underhålla ledningar och därtill
hörande anordningar på enskild mark för abonnents teleanläggning får
televerket föreskriva att abonnenten skall utverka tillståndet utan
kostnad för televerket.

6 § Televerket får inte vidta eller tillåta någon åtgärd med det
allmänna telenätet, som är avsedd att göra det möjligt för personer utom
verket att avlyssna eller på annat sätt få tillgång till telemeddelande
utan att minst en av dem som utväxlar meddelandet vet om det. Vad nu har
sagts gäller inte om det med stöd av föreskrift i lag meddelats
tillstånd.

7 § Televerket får begränsa längden av ett telemeddelande i det allmänna
telenätet.

Under beredskapstillstånd eller krig får televerket inskränka
teletrafiken på det allmänna telenätet i den utsträckning som krävs för
att tillgodose totalförsvarets behov. Förordning (1991:1791).

8 § Föreskrifter för verkställigheten av 4–7 §§ meddelas av televerket.
Förordning (1991:1791).

Bilaga

Avgifter för huvudledningar från telefonstationer till bostäder

För ett fortlöpande abonnemang på en huvudledning till en bostad skall
betalas abonnemangsavgift efter taxa A eller B, om abonnemanget är
avsett huvudsakligen för enskilt bruk.

Taxa A tillämpas inom följande riktnummerområden: Eslöv–Höör,
Göteborg, Haninge, Helsingborg–Höganäs, Hindås, Jakobsberg,
Klippan–Perstorp, Kungsbacka, Kungälv, Landskrona–Svalöv, Lerum, Lund,
Malmö, Mälaröarna, Sigtuna, Stockholm, Södertälje, Trelleborg, Tumba,
Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Ängelholm–Båstad.

Taxa B tillämpas inom övriga riktnummerområden.

Abonnemangstaxa Abonnemangsavgift för
tremånadersperiod

A 217 kronor
B 208 kronor

Avgifter för telefonsamtal från andra telefonapparater än
telefonautomater

För automatiskt uppkopplade telefonsamtal skall betalas avgift efter
antalet samtalsmarkeringar. En markering görs för varje påbörjad
tidsperiod. För lokalsamtal är tidsperioden tre minuter från kl. 08.00
till kl. 18.00 under vardagar utom lördag, om inte Televerket bestämmer
att perioden under viss dag i stället skall vara sex minuter. Under
annan tid är tidsperioden sex minuter.

Avgiften för varje samtalsmarkering är 23 öre.
Förordning (1992:896).

Övergångsbestämmelser

1989:599

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Fram till utgången av år 1989 gäller att utrustningar som avses i 2 a
§ första stycket skall vara godkända av televerket för att få anslutas
till det allmänna telenätet.

3. Beslut om godkännande av abonnentutrustningar för anslutning till det
allmänna telenätet som televerket fattar under tiden den 1 juli–den 31
december 1989 får överklagas till statens telenämnd.

4. Utrustningar som televerket eller teleanslutningsnämnden har godkänt
för anslutning till det allmänna telenätet skall från och med den 1
januari 1990 anses vara registrerade hos statens telenämnd.

1991:1791

Denna förordning träder i kraft, i fråga om upphävande av bilagan till
förordningen och ändringen av 4 § första stycket och 8 § den 1 januari
1994 och i övrigt den 1 januari 1992. Vad som föreskrivs i 1 § i dess
äldre lydelse om abonnemangsavgift, lokalsamtal och riktnummerområde
skall tillämpas för tiden till och med den 31 december 1993.
Utrustningar som är anslutna till ett sådant mobiltelenät som avses i
2 § första stycket och som uppfyller de krav som anges där skall från
och med den 1 januari 1992 anses vara registrerade hos Statens
telenämnd. Förordning (1992:1726).

1992:896

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Utrustningar som är
eller som skall anses vara registrerade hos Statens telenämnd skall från
och med den 1 juli 1992 anses vara registrerade hos Telestyrelsen.