Förordning (1985:780) om statsbidrag för vissa tillgänglighetsfrämjande åtgärder på kvartersmark

SFS nr
1985:780
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1985-09-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:213
Upphävd
1990-07-01

1 § Enligt denna förordning kan bostadsstyrelsen lämna bidrag av
statsmedel för att främja åtgärder som syftar till att ge personer vars
rörelse- eller orienteringsförmåga är nedsatt till följd av ålder,
sjukdom eller handikapp möjlighet att förflytta sig på kvartersmark och
att använda befintliga friytor för utomhusvistelse. Förordning
(1987:947).

2 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel för samordnade åtgärder som
vidtas på kvartersmark för bostadsändamål.

Bidrag lämnas endast efter ansökan av kommunen.

3 § Bidrag lämnas högst med ett belopp som motsvarar 30 procent av den
kostnad för åtgärderna som bostadsstyrelsen godkänner. Förordning
(1987:947).

4 § Ansökan om bidrag skall ges in till bostadsstyrelsen.

Till ansökan skall fogas en redogörelse för de åtgärder som skall vidtas
samt uppgift om de beräknade kostnaderna för att genomföra åtgärderna.
Kommunen skall också förbinda sig att använda bidraget för de ändamål
som styrelsen har godkänt. Förordning (1987:947).

5 § Beviljat bidrag lämnas till kommunen som bestämmer hur det skall
betalas ut.

6 § Bostadsstyrelsens beslut i frågor enligt denna förordning får
överklagas hos regeringen. Förordning (1987:947).