Förordning (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

SFS nr
1985:781
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1985-10-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:684

1 § Arvode, reseersättning och traktamente enligt denna förordning
betalas till gode män som biträder vid förrättning enligt
fastighetsbildningslagen (1970:988), lagen (1971:1037) om
äganderättsutredning och legalisering, ledningsrättslagen (1973:1144),
anläggningslagen (1973:1149) eller enligt den upphävda lagen (1925:334)
om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under
nyttjanderätt upplåtet område.

2 § Arvodet är 300 kronor för varje tjänstgöringsdag. Samma arvode
betalas för resdagar, när restiden överstiger åtta timmar mellan klockan
6 och 24. Förordning (1989:286).

3 § Om en god man får vidkännas löneavdrag eller annan
inkomstförlust på grund av uppdraget, får för varje dag som den
gode mannen har rätt till arvode för uppdraget betalas ett
tilläggsbelopp för den del av inkomstförlusten som inte täcks
av arvodet.

Tilläggsbeloppet beslutas av Lantmäteriet. Det beräknas med
ledning av uppgifter om löneavdrag eller, när det inte kan ske,
med utgångspunkt i uppgifter om beräknad årsinkomst.

Tilläggsbeloppet ska bestämmas för ett år i sänder. Om en
förändring har inträffat som i väsentlig utsträckning påverkar
den gode mannens rätt till tillläggsbelopp, får dock
Lantmäteriet ändra beloppet.

Arvodet och tilläggsbeloppet får tillsammans inte överstiga
1 000 kronor. Förordning (2008:684).

4 § Reseersättning och traktamente ska betalas enligt de
bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller
för en arbetstagare vid Lantmäteriet.

Om flera ska resa till samma förrättning bör de samåka, om det
innebär att kostnaderna sammanlagt blir lägre.
Förordning (2008:684).

5 § Ersättning enligt denna förordning betalas ut av
Lantmäteriet. Tjänstgöringen ska styrkas genom intyg av
förrättningslantmätaren. Förordning (2008:684).

6 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1187).