Förordning (1985:793) om förbud mot införsel av Krugerrand

SFS nr
1985:793
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1985-10-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:477
Upphävd
1987-07-01

1 § Krugerrand ur tulltaxenr 71.13 lagen (1977:975) med tulltaxa
får inte föras in i landet.

Förbudet omfattar inte införsel under sådana omständigheter som för en
tullpliktig vara medför tullfrihet enligt 7 § tullförordningen
(1973:979).

2 § En vara som avses i 1 § första stycket får inte sändas mellan
orter inom tullområdet, förvaras på tullager eller i frihamn eller tas
om hand på sätt som anges i 3 § andra stycket tullagen (1973:670). I
övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring
av införselreglerade varor, m.m.