Förordning (1985:804) om företagshypotek

SFS nr
1985:804
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1985-10-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:552
Upphävd
2004-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Patent- och registreringsverket är inskrivningsmyndighet
enligt 4 kap. 2 § lagen (1984:649) om företagshypotek.

Inskrivningsmyndighetens uppgifter utövas av Patent- och
registreringsverkets bolagsavdelning i Sundsvall, dit
handlingar i ärenden om företagsinteckning eller annan införing
i företagsinteckningsregistret skall ges in. Förordning (2001:387).

1 a § Inskrivningsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för
företagsinteckningsregistret.

Med personuppgifter avses i denna lag detsamma som i
personuppgiftslagen.

Inskrivningsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer
otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet
eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får
myndigheten i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för
behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:387).

1 b § I fråga om personuppgifter skall registret ha till
ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan
författning och

a) som avser sådan näringsverksamhet för vilken
företagsinteckning eller annan införing sker i
företagsinteckningsregistret, eller

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till den
information som finns i registret,

2. förvärv och avyttring av näringsverksamhet i vilken
inteckning har skett,

3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där den information som ingår i
företagsinteckningsregistret utgör underlag för prövningar
eller beslut. Förordning (2001:387).

1 c § Företagsinteckningsregistret skall innehålla de uppgifter
som framgår av 9-14 §§ denna förordning.

Företagsinteckningsregistret skall även innehålla annan
information som har samband med information som enligt 9-14 §§
ingår i registret (tilläggsinformation). Bestämmelser om sådan
information finns i 16 och 17 §§ denna förordning.

Tilläggsinformationen skall redovisas skild från övriga
uppgifter i registret. Förordning (2001:387).

Verksamheten vid inskrivningsmyndigheten

2 § Expeditionsavgiften för bevis om inskrivningsåtgärd enligt
25 § denna förordning uppgår till 200 kr.

Användningen av företagsinteckningsregistret får vara
avgiftsbelagd. Inskrivningsmyndigheten får meddela föreskrifter
om avgifter för sådan användning. Förordning (2001:387).

3 § Hos inskrivningsmyndigheten skall det finnas anslag om när
inskrivningsdag hålls. Förordning (2001:387).

4 § har upphävts genom förordning (2001:387).

5 § har upphävts genom förordning (2001:387).

6 § Skyldigheten att lämna muntliga upplysningar om innehållet i
företagsinteckningsregistret eller i handlingar som förvaras hos
inskrivningsmyndigheten får begränsas till viss tid, minst tre timmar,
varje arbetsdag.

7 § Inskrivningsmyndigheten får för de ändamål som anges i
1 b § medge myndighet eller någon annan direktåtkomst till
företagsinteckningsregistret. Förordning (2001:387).

8 § Inträffar längre driftsavbrott som medför att innehållet i
företagsinteckningsregistret inte kan läsas eller ändras med
användande av terminal, gäller de föreskrifter som
inskrivningsmyndigheten enligt 32 § har meddelat för sådant
fall. Förordning (2001:387).

Företagsinteckningsregistrets innehåll m. m.

9 § Företagsinteckningsregistret skall vara indelat i registerposter.
Varje registerpost skall avse inskrivningsförhållandena för en
näringsidkare. Verksamhet, som utövas gemensamt av flera näringsidkare,
redovisas som en egen registerpost.

10 § Inom en registerpost redovisas uppgifterna i fyra avdelningar. De
olika avdelningarna skall innehålla uppgift om

1. näringsidkare,

2. intecknad verksamhet,

3. anteckningar,

4. inteckningar m. m.

Uppgifterna i avdelningen om näringsidkare skall avse hela
registerposten. Uppgifterna i övriga avdelningar redovisas särskilt för
varje verksamhet som berörs av gällande införing.

I företagsinteckningsregistret skall därutöver redovisas datum för den
senaste inskrivningsdag vars samtliga beslut och anteckningar har
införts i registret (aktualitetsdatum).

11 § I avdelningen för uppgifter om näringsidkare införs

1. person- eller organisationsnummer och namn eller firma,

2. ändring eller rättelse av uppgifterna inom avdelningen.

I avdelningen får dessutom, om det lämpligen kan ske, införas
organisationsnummer för dödsbo och partrederi.

Saknas uppgift om näringsidkares person- eller organisationsnummer,
införs i stället ett särskilt registernummer i avvaktan på uppgiften om
person- eller organisationsnummer.

12 § I avdelning för uppgifter om intecknad verksamhet införs

1. numrering av verksamheten,

2. verksamhetens art,

3. geografiskt giltighetsområde,

4. utsträckning eller dödning i viss verksamhet,

5. ändring eller rättelse av uppgifterna inom avdelningen.

13 § I avdelning för uppgifter om anteckningar införs

1. uppgift om förhållanden som enligt lag eller annan författning skall
antecknas i företagsinteckningsregistret och som inte skall införas i
annan avdelning,

2. datum och aktnummer för införingen,

3. ändring eller rättelse av uppgifterna inom avdelningen.

Anmälan enligt 2 kap. 3 § andra stycket lagen (1984:649) om
företagshypotek antecknas i registerposter för såväl överlåtare som
förvärvare.

14 § I avdelning för uppgifter om inteckningar m. m. införs

1. inteckningsbelopp med siffror,

2. datum och aktnummer för ansökan,

3. beslut som innefattar bifall till ansökan, om dagen för bifall inte
är densamma som dagen för ansökningen,

4. beslut som inte innefattar bifall till ansökningen,

5. namn och adress för innehavare av företagshypoteksbrev,

6. sammanföring, nedsättning eller annan förändring av inteckning än som
avses i 12 § 4,

7. utbyte av företagshypoteksbrev,

8. ändring eller rättelse av uppgifterna inom avdelningen.

Uppgifterna skall införas i avdelningen på sådant sätt att inteckningar
redovisas i gällande företrädesordning. Gäller inteckningar med lika
rätt, skall det anges särskilt.

I avdelningen skall särskilt anges det sammanlagda belopp för vilket
verksamheten svarar på grund av inteckning som har beviljats eller sökts
däri.

15 § Uppgifter om en inteckning som dödas eller upphör att gälla liksom
andra uppgifter som förlorar sin betydelse skall avföras ur
företagsinteckningsregistret.

En registerpost som inte innehåller uppgifter om gällande inteckningar
eller gällande anteckningar får avföras. Detsamma gäller, om en
registerpost innehåller endast uppgifter om inteckningar eller
anteckningar som uppenbart saknar betydelse.

16 § Uppgifter som avförs enligt 15 § skall i förkortad form
redovisas såsom tilläggsinformation till
företagsinteckningsregistret på ett sådant sätt att upplysning
kan erhållas om vilka ärenden som har berört viss registerpost.

I de fall en hel registerpost avförs får uppgifterna i stället
skrivas ut och läggas till akten. Tilläggsinformationen får
även i annat fall enligt inskrivningsmyndighetens bestämmande
föras över till akten. Förordning (2001:387).

17 § Såsom tilläggsinformation till
företagsinteckningsregistret skall inskrivningsmyndigheten
redovisa en förteckning över de underrättelser om konkurser som
den har fått från tingsrätterna.

Trots bestämmelserna i 1 c § tredje stycket får förteckningen
redovisas så att det vid införing av uppgifter i en
registerpost omedelbart framgår om den näringsidkare som
registerposten avser är i konkurs enligt uppgifterna i
förteckningen. Förordning (2001:387).

18 § Frågan huruvida ansökan om företagsinteckning skall avslås enligt 4
kap. 11 § 4 lagen (1984:649) om företagshypotek får
inskrivningsmyndigheten bedöma på grundval av uppgifterna i
förteckningen över konkurserna.

Dagbok m. m.

19 § Ärendena förs in i dagboksunderlag efter hand som de förekommer
till handläggning på inskrivningsdagen och numreras i löpande följd för
varje inskrivningsdag. Datum och nummer skall anges på de handlingar som
kommer in. På en av handlingarna i varje ärende skall dessutom anges
dagen då ärendet kom in till inskrivningsmyndigheten.

20 § Vid handläggningen av ärenden görs först en förberedande införing
av beslutsförslag i anslutning till de berörda uppgifterna i
företagsinteckningsregistret. Införingen skall därefter granskas och
godkännas av den som fattar beslutet. Vid godkännandet skall
dagboksunderlaget förses med uppgift om beslutande tjänsteman.

21 § Sedan beslutsförslag godkänts enligt 20 § i samtliga ärenden som
hör till viss inskrivningsdag skall en markering göras om att besluten
får föras in i företagsinteckningsregistret. I samband därmed skall
dagboken skrivas ut. Besluten skall därefter föras in i registret.

22 § Sedan markering enligt 21 § gjorts får beslut inte ändras. Kan ett
beslut av tekniska eller andra skäl inte föras in i
företagsinteckningsregistret, skall dock beslutet omprövas.

23 § Akterna i inskrivningsärendena skall förvaras i datum- och
nummerordning. Sådan anteckning i akt som avses i 4 kap. 5 § lagen
(1984:649) om företagshypotek skall bestyrkas av den som gjort
anteckningen.

24 § Hos inskrivningsmyndigheten skall föras ett bevakningsregister. Det
skall innehålla uppgifter om uppskjutna ärenden och om ansökningar som
har avslagits eller förklarats förfallna. Registret får även innehålla
uppgifter om andra förhållanden som inskrivningsmyndigheten skall iaktta
en viss dag. När åtgärd enligt bevakningsregistret har vidtagits eller
uppgift av annat skäl har förlorat sin betydelse skall uppgiften avföras
ur registret.

Bevis om beslut m. m.

25 § Om inskrivningsmyndighetens beslut skall i de fall som anges i
denna paragraf utfärdas bevis.

Bevis om beslut i inskrivningsärende utfärdas enligt följande.

———————————————————————
Ansökan avser Beslut Bevis
———————————————————————-

Inteckning bifall företagshypoteksbrev
övriga inskrivningsbevis

Utsträckning bifall företagshypoteksbrev
övriga inskrivningsbevis

Utbyte av hypoteks- bifall företagshypoteksbrev
brev övriga inskrivningsbevis

Sammanföring bifall företagshypoteksbrev
övriga inskrivningsbevis

Nedsättning bifall företagshypoteksbrev
övriga inskrivningsbevis

Dödning alla inskrivningsbevis

Dödning i viss bifall företagshypoteksbrev
verksamhet övriga inskrivningsbevis

Dödning enligt 13 § alla inskrivningsbevis
lagen (1927:85) om dödande
av förkommen handling

Rättelse alla företagshypoteksbrev
eller inskrivnings-
bevis
———————————————————————

Begärs sammanföring och i samband därmed utbyte av det hypoteksbrev som
den sammanförda inteckningen svarar mot, skall hypoteksbrev på grund av
sammanföringen inte utfärdas. De hypoteksbrev som utfärdas på grund av
utbytet skall innehålla uppgift om både sammanföringen och utbytet.

Begärs utbyte av hypoteksbrev och i samband därmed sammanföring, som
berör en inteckning som svarar mot ett av de begärda nya hypoteksbreven,
skall hypoteksbrev inte utfärdas för utbytet i denna del. Det
hypoteksbrev som utfärdas på grundval av sammanföringen skall innehålla
uppgift om både utbytet och sammanföringen.

Begärs utbyte av hypoteksbrev och i samband därmed dödning av inteckning
som svarar mot ett av de nya hypoteksbreven, skall hypoteksbrev avseende
dödad inteckning inte utfärdas. I stället utfärdas inskrivningsbevis för
dödningen innefattande uppgift om utbytet.

Sker utsträckning i samband med utbyte eller sammanföring skall
hypoteksbrev inte utfärdas på grundval av utsträckningen. Hypoteksbrev
som utfärdas på grundval av den andra åtgärden skall även innehålla
uppgift om utsträckningen.

I annat fall än som avses i andra-sjätte styckena utfärdas särskilt
bevis på begäran av sökanden.

26 § Underrättelse enligt 4 kap. 8 och 20 §§ lagen (1984:649) om
företagshypotek sänds till mottagaren i rekommenderat brev.

27 § Inskrivningsbevis, företagshypoteksbrev samt underrättelser som
avses i 26 § skrivs ut med skrivutrustning som är ansluten till datorn.
Handlingarna undertecknas inte.

Särskilt bevis utfärdas manuellt av inskrivningsmyndigheten och
undertecknas av den som har fattat beslutet.

Kan inskrivningsbevis, hypoteksbrev eller underrättelse till följd av
tekniskt fel eller av annan anledning inte framställas på det sätt som
anges i första stycket, får inskrivningsmyndigheten i stället framställa
handlingen i form av särskilt bevis. Hypoteksbrev skall därvid utfärdas
på sådan blankett som avses i 28 §.

Rättas felskrivning i bevis sedan beviset har lämnats ut, skall
rättelsen bestyrkas av den som har fattat beslutet om rättelse.

28 § Inskrivningsbevis och företagshypoteksbrev skall utfärdas
på blanketter enligt formulär som fastställs av
inskrivningsmyndigheten.

Företagshypoteksbrev skall innehålla uppgift om

1. datum och nummer för inteckningsansökan,

2. inteckningens belopp med bokstäver och siffror,

3. näringsidkares person- eller organisationsnummer och namn
eller firma,

4. den intecknade verksamheten,

5. det beslut som ligger till grund för företagshypoteksbrevets
utfärdande, om beslutet inte meddelas samma inskrivningsdag som
inteckningsansökningen hänför sig till.

Om ett nytt företagshypoteksbrev utfärdas enligt 4 kap. 23 §
lagen (1984:649) om företagshypotek med anledning av rättelse,
skall i det nya företagshypoteksbrevet anges att det ersätter
ett tidigare utfärdat sådant brev. Förordning (2001:387).

29 § Om en inteckning dödas, skall företagshypoteksbrevet göras
obrukbart och behållas av inskrivningsmyndigheten. När nytt hypoteksbrev
utfärdas efter inteckningsåtgärd gäller detsamma i fråga om tidigare
utfärdade hypoteksbrev.

Gravationsbevis

30 § Bevis om de uppgifter som redovisas i
företagsinteckningsregistret lämnas i form av gravationsbevis.
Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje registerpost.
Beviset skall innehålla de uppgifter som redovisas i
registerposten samt uppgift om aktualitetsdatum.

Bevis om att en viss fysisk eller juridisk person inte
förekommer i företagsinteckningsregistret lämnas också i form
av gravationsbevis.

Gravationsbevis utfärdas på blankett enligt formulär som
fastställs av inskrivningsmyndigheten. Beviset undertecknas
inte. På blanketten skall det finnas uppgift om
inskrivningsmyndighetens namn och adress. Förordning (2001:387).

Övriga bestämmelser

31 § Av 3 § 1 förordningen (1982:1037) med instruktion för
kammarkollegiet framgår att kammarkollegiet företräder staten i ärenden
om ersättning enligt 5 kap. 1 eller 2 § lagen (1984:649) om
företagshypotek och för talan mot beslut som avses i 4 kap. 25 § samma
lag.

32 § Inskrivningsmyndigheten meddelar föreskrifter om åtgärder
som syftar till att inskrivningsmyndigheten i görligaste mån
skall kunna fullgöra sina uppgifter vid längre driftsavbrott i
systemet för automatiserad behandling. Inskrivningsmyndigheten
meddelar också föreskrifter om de avvikelser från
bestämmelserna i denna förordning som inskrivningsmyndigheten
får göra vid längre driftsavbrott. Förordning (2001:387).

33 § Inskrivningsmyndigheten får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning. Förordning (2001:387).

Övergångsbestämmelser

1985:804

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. Genom
förordningen upphävs företagsinteckningsförordningen (1966:455).

2. I företagsinteckningsregistret skall inte redovisas ränta och andra
biförpliktelser till inteckning som har beviljats eller sökts före
ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek. Inte heller
redovisas uppgifter som enligt 15 § skulle avföras ur
företagsinteckningsregistret.

3. Uppgift om den inskrivningsmyndighet som har handlagt ett ärende
beträffande viss verksamhet enligt lagen (1966:454) om
företagsinteckning skall tillsammans med uppgift om akten i det ärendet
redovisas i historikregistret.

4. Beslutas enligt 4 § lagen (1984:650) om införande av lagen (1984:649)
om företagshypotek att företagsinteckning skall stå kvar i
inskrivningsboken, skall uppgift härom föras in i
företagsinteckningsregistret. Sedan företagsinteckningsregistret tagits
i bruk får beslut i inskrivningsärenden meddelas genom införing i
inskrivningsboken endast när det är fråga om inteckningar som skall stå
kvar i inskrivningsboken. Så länge företagsinteckning står kvar i
inskrivningsboken skall beträffande inskrivningsboken och
gravationsbevis rörande den intecknade verksamheten tillämpas 4 § första
och andra styckena, 5–13 §§, 16 § första, andra och fjärde styckena
samt 17–18 §§ i den upphävda företagsinteckningsförordningen
(1966:455).

5. Blir inteckning som har meddelats enligt äldre bestämmelser föremål
för dödning eller för åtgärd som medför att företagshypoteksbrev
utfärdas, skall inskrivningsmyndigheten förse det intecknade
skuldebrevet med påskrift att handlingen inte längre medför någon rätt i
den intecknade verksamheten samt återlämna det till sökanden.

6. Vid utsträckning enligt 14 § lagen (1984:650) om införande av lagen
(1984:649) om företagshypotek skall företagshypoteksbrev utfärdas endast
om sökanden begär det och den äldre inteckningshandlingen ges in till
inskrivningsmyndigheten. I annat fall utfärdas vid sådan utsträckning
som sagts nu särskilt bevis på begäran av sökanden.

7. I den förteckning som avses i 17 § skall föras in uppgifter om
konkurser som har beslutats före den 1 januari 1986 och som då ännu inte
har avslutats. Riksskatteverket skall för detta ändamål i maskinläsbar
form tillhandahålla uppgift om dessa konkurser från det
utsökningsregister som hos verket förs för exekutionsväsendet.