Förordning (1985:832) om inställande av inskrivningsdagar m.m. i samband med införandet av lagen (1984:649) om företagshypotek

SFS nr
1985:832
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1985-11-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:69
Upphävd
1997-04-01

1 § Inskrivningsdagarna den 18 och 27 december 1985 skall ställas in
såvitt avser ärenden om företagsinteckning.

2 § Handlingarna i ärenden om företagsinteckning som inte slutligen
har handlagts senast på inskrivningsdagen den 11 december 1985 eller
som anhängiggörs därefter skall sändas till inskrivningsmyndigheten
för företagsinteckning. Sökanden skall underrättas om åtgärden.

3 § Inskrivningsmyndigheterna skall senast den 16 december 1985 till
inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning sända kopia av bestyrkt
dagbok över samtliga ärenden om företagsinteckning som har handlagts
på inskrivningsdagen den 11 december 1985.

4 § Inskrivningsmyndigheternas arkiv såvitt avser handlingar i ärenden
om företagsinteckning skall avslutas den 31 december 1985.

5 § Beslutas enligt 4 § lagen (1984:650) om införande av lagen
(1984:649) om företagshypotek att företagsinteckning skall stå kvar i
inskrivningsboken, skall inskrivningsmyndigheterna till
inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning lämna över upplägget i
inskrivningsboken tillsammans med handlingarna i akten.