Förordning (1985:836) om bekämpningsmedel

SFS nr
1985:836
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1985-11-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:947
Upphävd
1999-01-01

Almänna bestämmelser

1 § I fråga om bekämpningsmedel gäller utöver förordningen (1985:835)
om kemiska produkter bestämmelserna i denna förordning.

Med bekämpningsmedel förstås i denna förordning en kemisk produkt som är
avsedd som skydd mot att egendomsskada, sanitär olägenhet eller annan
liknande olägenhet förorsakas av växter, djur eller mikroorganismer.

Som bekämpningsmedel enligt förordningen skall inte anses

1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av
livsmedel, läkemedel eller foder,

2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda
att huvudsakligen begagnas för annat ändamål än som avses i andra
stycket, om de inte genom särskild benämning eller på annat sätt anges
vara avsedda som bekämpningsmedel.

2 § Om det är av särskild betydelse från hälso- eller
miljöskyddssynpunkt, får kemikalieinspektionen föreskriva att
bestämmelserna om bekämpningsmedel skall tillämpas även på en produkt
som med hänsyn till sina egenskaper och användning står
bekämpningsmedlen nära.

Godkännande

3 § Utan att vara godkända av Kemikalieinspektionen får
bekämpningsmedel inte saluföras, överlåtas eller användas.

Detsamma gäller i fråga om import av bekämpningsmedel från
länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om avsteg från
bestämmelserna i första och andra stycket. Kemikalieinspektionen
får också för särskilda fall medge undantag från kravet på
godkännande, om det behövs för vetenskaplig prövning eller när
det finns synnerliga skäl. Förordning (1994:1598).

4 § Ansökan om godkännande av ett bekämpningsmedel skall göras hos
Kemikalieinspektionen av den som ansvarar för att produkten först
släpps ut på marknaden inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Offentliga eller vetenskapliga organ på
jordbruksområdet, jordbruksorganisationer och yrkesanvändare får
ansöka om att användningsområdet för ett växtskyddsmedel som redan är
godkänt skall utvidgas till att avse andra ändamål än de som omfattas
av godkännandet.

Den som ansöker skall ha fast kontor inom EU eller EES.
Förordning (1996:821).

4 a § Till ansökan om godkännande av ett bekämpningsmedel
skall bifogas en dokumentation av medlet och i medlet ingående
aktiva ämnen. Tester och analyser som krävs för att uppfylla
kraven för godkännande av ett växtskyddsmedel skall när så
krävs utföras av organ som ackrediteras för denna uppgift
enligt bestämmelser i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Om
testerna och analyserna syftar till att få fram uppgifter om
egenskaperna eller säkerheten vad avser människors och djurs
hälsa eller miljön skall de utföras av organ som utsetts i
enlighet med förordningen (1991:93) om införande av OECD:s
principer om god laboratoriesed.

Kemikalieinspektionen meddelar de föreskrifter som behövs i
fråga om dokumentation i enlighet med rådets direktiv
91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av
växtskyddsmedel på marknaden2, ändrat senast genom
kommissionens direktiv 97/73/EG3.

Om ansökan gäller ett bekämpningsmedel som redan är godkänt
enligt direktiv 91/414/EEG i ett annat land inom EU eller EES
och sökanden begär det, får krav på upprepning av redan
genomförda tester och analyser inte ställas om förhållandena är
jämförbara i de berörda områdena. Förordning (1998:184).

5 § Ett bekämpningsmedel får godkännas endast om medlet är
godtagbart från hälso- och miljöskyddssynpunkt och behövs för
ändamål som avses i 1 § andra stycket. Vid prövningen av
växtskyddsmedel skall tillämpas de principer för utvärdering
och godkännande som finns i bilaga VI till direktiv
91/414/EEG.5 Ett beslut om godkännande meddelas för högst fem
år. Om det finns särskilda skäl får ett godkännande dock
meddelas för högst tio år.

Efter ansökan enligt 4 § andra stycket får användningsområdet
för ett växtskyddsmedel utvidgas, om den tilltänkta
användningen är av mindre omfattning och om det behövs för att
tillgodose allmänna intressen. Vidare skall förutsättningarna
för godkännande vara uppfyllda.

Ett beslut får förenas med villkor. Förordning (1998:184).

5 a § Om en fråga som rör ömsesidigt erkännande av ett godkännande
har hänskjutits till Ständiga kommittén för växtskydd, skall
kommitténs beslut omedelbart godtas. Förordning (1996:821).

6 § Ett bekämpningsmedel får inte godkännas om medlets benämning kan
anses vilseledande med hänsyn till medlets sammansättning, verkan eller
egenskaper i övrigt eller kan leda till förväxling med annat
bekämpningsmedel.

6 a § Vid handläggning av ärenden om godkännande av växtskyddsmedel
får uppgifter som återfinns i den dokumentation av medlet som skall
bifogas ansökan om godkännande inte användas på ett sätt som gynnar
andra sökande

1. under en period på tio år räknat från det första
upptagandet i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG, om det verksamma
ämnet inte fanns på marknaden senast den 26 juli 1993,

2. under en period på tio år räknat från dagen för beslut om
godkännande i en annan medlemsstat om det verksamma ämnet fanns på
marknaden senast den 26 juli 1993, eller

3. under en period på fem år räknat från dagen för beslut om att ta
upp ett verksamt ämne i bilaga 1 för första gången, ändra villkoren
för upptagandet i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG eller låta ämnet
stå kvar i bilagan. Om femårsperioden löper ut före en period som
avses i 1 och 2 skall femårsperioden förlängas, så att den löper ut
samma dag som dessa perioder.

Detta gäller dock endast om den som har gjort ansökan inte har
avtalat med den ursprungliga sökanden att uppgifterna får användas.
Förordning (1996:821).

6 b § Vid handläggning av ärenden om godkännande av växtskyddsmedel
får uppgifter som återfinns i den dokumentation av det verksamma
ämnet som skall bifogas ansökan om godkännande inte användas på ett
sätt som gynnar andra sökande

1. under en period på tio år räknat från det första godkännandet
av bekämpningsmedlet i någon medlemsstat, om godkännandet sker
efter upptagandet i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG av ett
verksamt ämne, eller

2. under en period på tio år räknat från det första godkännandet av
växtskyddsmedlet i någon annan medlemsstat om godkännandet sker före
upptagandet i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG av ett verksamt ämne
i medlet.

Detta gäller om den som har gjort ansökan inte har avtalat med den
ursprungliga sökanden att uppgifterna får användas.
Förordning (1996:821).

7 § När ett bekämpningsmedel godkänns eller dess användningsområde
ändras skall Kemikalieinspektionen efter samråd med andra berörda
myndigheter meddela de föreskrifter som behövs i fråga om märkning
och annan produktinformation, hantering av bekämpningsmedlet och
andra särskilda villkor till förebyggande av skador.
Förordning (1996:821).

8 § När ett bekämpningsmedel godkänns skall medlets hälso- och
miljöfarliga egenskaper bedömas med hänsyn till användningsområdet.
På grundval av en sådan bedömning skall medlet hänföras till någon
av följande klasser.

Klass 1. Medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk av den
som har särskilt tillstånd,

Klass 2. Medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk,

Klass 3. Medel som får användas av var och en.

9 § Bekämpningsmedel som hänförs till klass 1 i 8 § samt, efter
föreskrifter av Kemikalieinspektionen, medel i klass 2 som
huvudsakligen används inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsskötsel
eller som träskyddsmedel får användas endast av personal som
uppfyller särskilda kunskapskrav och, om tillståndsmyndigheten
enligt 18 § så bestämmer, har uppnått viss ålder.
Förordning (1993:143).

9 a § Om Kemikalieinspektionen har anledning att misstänka att
ett godkänt växtskyddsmedel eller ett medel som inspektionen är
skyldig att godkänna utgör en risk för människors eller djurs hälsa
eller för miljön, får inspektionen tillfälligt begränsa eller
förbjuda användningen eller försäljningen av den produkten. Om
inspektionen meddelar ett sådant beslut, skall myndigheten genast
underrätta Europeiska gemenskapernas kommission och medlemsstaterna
om detta. Förordning (1996:821).

9 b § Kemikalieinspektionen får ändra gällande villkor för ett
meddelat godkännande, om det kan fastställas att ändringar i fråga om
användningssätt och använda mängder är motiverade med hänsyn till
vetenskapliga eller tekniska framsteg. Om innehavaren av ett
godkännande vill att villkoren för godkännandet skall ändras, skall
innehavaren skriftligen anmäla detta till inspektionen samt uppge
skälen för detta.

Ändringar får beviljas endast om förutsättningarna för
godkännande fortfarande är uppfyllda. Förordning (1996:821).

10 § Beslut om godkännande av bekämpningsmedel får återkallas om

1. den som innehar ett godkännande åsidosätter de villkor som
gäller för godkännandet,

2. avgift enligt 23 § inte betalas inom fastställd tid,

3. sådana ändrade förhållanden inträder att bekämpningsmedlet inte
längre bör vara godkänt, eller

4. den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten
genom att lämna oriktiga uppgifter av betydelse för
tillståndsbeslutet.

Den som innehar ett godkännande och vill att det skall upphöra att
gälla, skall skriftligen anmäla detta till Kemikalieinspektionen.
Godkännandet upphör att gälla vid utgången av året närmast efter det
år då en sådan anmälan kom in till inspektionen. Förordning (1996:821).

Upplysningar om skadliga verkningar

10 a § Den som innehar ett godkännande av ett bekämpningsmedel eller
beviljats utvidgning av dess användningsområde skall omedelbart
underrätta Kemikalieinspektionen, när det efter godkännandet kommer
fram uppgifter om att medlet eller resthalter av ett aktivt ämne i
medlet kan ha skadliga effekter på människors eller djurs hälsa, på
grundvattnet eller på miljön i övrigt. Förordning (1996:821).

Spridning

11 § Spridning av bekämpningsmedel skall genomföras så att människor
inte skadas eller vållas annan olägenhet och så att miljöpåverkan
blir så liten som möjligt. Åtgärder skall vidtas för att motverka att
medlet sprids utanför avsett spridningsområde. Vidare skall spridning
av bekämpningsmedel ske enligt principerna för en god växtskyddssed
och, där så är möjligt, enligt principerna om en integrerad
bekämpning samt enligt de villkor som meddelas i beslutet om
godkännande.

Statens jordbruksverk får meddela särskilda föreskrifter om
godkännande av utrustning som är avsedd för spridning av
bekämpningsmedel. Förordning (1996:821).

12 § Ett bekämpningsmedel som är särskilt skadligt för
pollinerande insekter får inte användas för att behandla växter
under den tid då insektspollination kan förekomma.

Om det finns särskilda skäl får Statens jordbruksverk meddela
föreskrifter om avsteg eller i det enskilda fallet medge undantag
från första stycket.

I fråga om bekämpning som utförs yrkesmässigt med ett sådant
bekämpningsmedel som avses i första stycket skall det föras
anteckningar enligt föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket.
Förordning (1993:143).

12 a § Kemiska produkter som är avsedda som medel för
tillväxtreglering i odlingar av stråsäd får inte användas för
detta ändamål. I rågodling får dock sådana produkter användas
till utgången av år 1998, om inte för ändamålet lämpligt
växtsortmaterial av råg finns tillgängligt. Förordning (1997:670).

13 § Spridning av bekämpningsmedel från luftfartyg är förbjuden.

I fråga om bekämpning av lövsly på skogsmark gäller särskilda
bestämmelser.

14 § Om det finns synnerliga skäl får Kemikalieinspektionen i
enskilda fall, efter samråd med Statens naturvårdsverk och Statens
jordbruksverk, medge undantag från förbudet mot spridning från
luftfartyg. Ett sådant undantag skall förenas med de villkor som
behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Förordning (1993:143).

15 § Statens naturvårdsverk får meddela ytterligare föreskrifter om
spridning av bekämpningsmedel. Föreskrifter om krav på tillstånd att
sprida bekämpningsmedel inom visst område meddelas dock av
länsstyrelsen.

I fråga om återkallelse av tillstånd som avses i första stycket andra
meningen tillämpas 21 § förordningen (1985:835) om kemiska produkter.

Vissa varor som har behandlats med bekämpningsmedel

16 § Spannmål, potatis eller annat utsäde som har betats med
bekämpningsmedel får användas endast som utsäde. Detta utsäde
får förvaras endast i emballage av sådant slag som Statens
jordbruksverk föreskriver. Emballaget får inte användas för andra
ändamål, om inte Jordbruksverket medger det.

Om betning av utsäde med kvicksilverhaltigt bekämpningsmedel
finns bestämmelser i förordningen (1979:349) om
kvicksilverbetning av utsäde. Förordning (1993:143).

17 § Barrträdsplantor som behandlats med bekämpningsmedel som inte är
godkänt enligt denna förordning får inte importeras.

Om särskilda skäl föreligger, får kemikalieinspektionen medge undantag
från första stycket.

Vissa bemyndiganden

18 § Tillstånd att använda bekämpningsmedel som hänförs till
klass 1 i 8 § skall avse viss tid. Frågan om tillstånd prövas såvitt
avser

1. verksamhet som huvudsakligen berör jordbruk, skogsbruk eller
trädgårdsskötsel av Statens jordbruksverk eller, efter
Jordbruksverkets bestämmande, av länsstyrelsen,

2. åtgärder mot ohyra och skadedjur enligt 10 § hälsoskyddslagen
(1982:1080) av Socialstyrelsen,

3. användning av träskyddsmedel samt annan verksamhet av
Arbetarskyddsstyrelsen. Förordning (1993:143).

19 § Särskilda föreskrifter om tillstånd att använda
bekämpningsmedel som hänförs till klass 1 i 8 § och om sådana
kunskapskrav och åldersgränser som avses i 9 § meddelas av
tillståndsmyndigheten enligt 18 § efter samråd med
Kemikalieinspektionen.

Statens jordbruksverk får besluta att länsstyrelsen skall svara för att
den utbildning som krävs i anledning av kunskapskrav som
Jordbruksverket föreskrivit enligt första stycket genomförs på sätt
som verket bestämmer. Förordning (1993:143).

20 § Kemikalieinspektionen får föreskriva särskilda kunskapskrav för den
som yrkesmässigt överlåter bekämpningsmedel.

21 § Kemikalieinspektionen meddelar ytterligare föreskrifter om
godkännande och särskilda villkor för hanteringen av bekämpningsmedel.

22 § Bestämmelserna i 26–28 §§ förordningen (1985:835) om kemiska
produkter skall tillämpas i fråga om tillsyn över efterlevnaden av denna
förordning.

Avgifter

23 § För produkter, på vilka denna förordning är tillämplig, skall
ansökningsavgift och årsavgift betalas enligt följande.

Ansöknings-
avgift
kronor

1. Vid ansökan om godkännande,

a för varje produkt, 10 000
b för varje aktivt ämne som inte
ingår i annan godkänd produkt
och som inte avses under c, 30 000
c för varje aktivt ämne som inte 950 000
ingår i annan godkänd produkt
och där en förutsättning för
godkännande är att ämnet tas
upp i bilaga 1 till direktiv
91/414/EEG, senast ändrat
genom kommissionens direktiv
98/47/EG

2. Vid ansökan om villkorsändring

a som avser namn, förpackningsstorlek
eller icke aktivt ämne, 1 000
b i övrigt 5 000

3. Vid ansökan om fortsatt godkännande 6 000

4. Vid ansökan om undantag 3 000

Årsavgift skall betalas för varje godkänd produkt. Avgiften uppgår
per kalenderår till 2,6 procent av värdet av försäljningen av
produkten året före det år avgiften avser, dock högst 200 000
kronor. Lägsta årsavgift är 2 000 kronor.

Ansökningsavgift skall betalas av sökanden. Årsavgift skall betalas av
den som har fått ett bekämpningsmedel godkänt eller av den som har trätt
i dennes ställe. Förordning (1998:1317).

24 § Ansökningsavgift skall betalas när ansökan görs. Årsavgift skall
betalas för varje kalenderår från och med året efter året då beslut om
godkännande meddelas till och med det år då ett sådant beslut upphör att
gälla.

Årsavgift skall betalas senast den 31 mars det år som avgiften avser.
Förordning (1991:1291).

25 § Den som innehar godkännandet av ett bekämpningsmedel
skall betala kostnaderna för en sådan undersökning som
Kemikalieinspektionen har låtit göra för att kontrollera medlets
sammansättning. Förordning (1994:1531).

26 § Beslut om avgifter som avses i 23 § får verkställas enligt
utsökningsbalken.

27 § Kemikalieinspektionen uppbär och redovisar avgifter som avses i 23
och 25 §§. De som är avgiftsskyldiga skall till kemikalieinspektionen
lämna de uppgifter som behövs för beräkningen av avgifterna. Förordning
(1991:1291).

28 § Om det finns särskilda skäl får kemikalieinspektionen besluta att
avgift enligt 23 eller 25 § skall nedsättas eller efterges.

Ansvar och överklagande

29 § Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av
denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av
förordningen finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter.

30 § Bestämmelserna om överklagande i 33–35 §§ förordningen (1985:
835) om kemiska produkter skall tillämpas i ärenden som avses i denna
förordning.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Utan hinder av vad som sägs i 34 § första stycket förordningen om
kemiska produkter skall dock Kemikalieinspektionens beslut i ett
särskilt fall i fråga om godkännande av bekämpningsmedel överklagas
hos regeringen. Förordning (1995:208).

31 § Utan hinder av vad som sägs i 30 § skall beslut om avgifter enligt
denna förordning överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Övergångsbestämmelser

1985:836

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986, då kungörelsen
(1973:1051) om avgift för registrering av hälso- och miljöfarliga varor
skall upphöra att gälla.

2. I fråga om beslut enligt äldre bestämmelser gäller utöver vad som
föreskrivs i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen
(1985:835) om kemiska produkter att ett sådant beslut om registrering av
bekämpningsmedel skall anses som ett godkännande enligt denna förordning
och gäller till utgången av år 1990, om inte annat följer av beslutet
eller registreringen dessförinnan återkallas eller förfaller enligt 10 §.

1995:208

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.