Förordning (1985:838) om motorbränslen

SFS nr
1985:838
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1985-11-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:346
Upphävd
2011-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1193

1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller bensin,
dieselbränslen och alternativa motorbränslen avsedda för
motordrift.

Bestämmelser om motorbränslen finns också i lagen (2001:1080)
om motorfordons avgasrening och motorbränslen och i
förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle.

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i
lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Bestämmelserna om särskilt farliga produkter i 7, 9 och 14 §§
förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska
organismer gäller inte motorbränslen. Förordning (2008:247).

2 § När kvaliteten på motorbränslen skall bestämmas med
avseende på de miljöspecifikationer som anges i bilagorna 2 och
3 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och
motorbränslen skall de provningsmetoder användas som anges i
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13
oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om
ändring av rådets direktiv 93/12/EEG3, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/20034.
Förordning (2004:1152).

3 § Bensin, som inte omfattas av 1 § andra stycket 1, och som
är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg, får
tillverkas, saluföras och överlåtas endast om blyhalten i
bensinen inte överstiger 0,8 gram bly per liter bensin vid 15
grader Celsius. Förordning (1999:1394).

4 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till skyddet av den
yttre miljön, får Transportstyrelsen efter samråd med
Kemikalieinspektionen, beträffande alternativa motorbränslen
meddela närmare föreskrifter om bränslenas egenskaper och
innehåll. Förordning (2008:1193).

5 § Tankställen för motorfordon och andra distributionssystem
för motorbensin skall vara så anordnade att motorbensin som är
avsedd för fordon med särskilda utsläppsbegränsande anordningar
hålls åtskild från annan bensin.

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om
utformningen av sådana distributionssystem.
Förordning (2008:1193).

6 § Munstycken som används på bensinpumpar vid tankställen och
andra distributionssystem för alkylatbensin skall ha en yttre
diameter som inte får understiga 23,7 millimeter.
Bensinpumparna skall vara märkta med texten “Alkylatbensin för
2-taktsmotorer”. Förordning (2002:809).

7 § Har upphävts genom förordning (1998:922).

8 § Har motorbensin överlåtits yrkesmässigt i strid mot denna
förordning eller med stöd av förordningen meddelade
föreskrifter och kan det antas att bensinen genom att påverka
utsläppsbegränsande anordningar hos motorfordon medför risk för
skada på människor eller i miljön, får Transportstyrelsen
informera tillverkare, importörer och ägare av motorfordon om
förhållandet. I den utsträckning det är lämpligt kan
Transportstyrelsen överlämna åt näringsidkare som tillverkat,
importerat eller yrkesmässigt överlåtit bensinen att själv svara
för informationen.

Transportstyrelsens kostnader för informationsåtgärder enligt
första stycket skall ersättas av näringsidkaren.
Förordning (2008:1193).

9 § Transportstyrelsen skall utöva tillsynen över efterlevnaden
av föreskrifter om bränsle i lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen samt föreskrifter om bränsle som
meddelats med stöd av lagen. Förordning (2008:1193).

9 a § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka
skyldigheter den som yrkesmässigt tillverkar, saluför eller
överlåter motorbensin har i fråga om sådana utredningar och
sådana uppgifter som behövs för kontroll av efterlevnaden av 2
och 5 §§ och de föreskrifter som har meddelats med stöd av
denna förordning. Förordning (2008:1193).

9 b § Transportstyrelsen skall fullgöra den rapportering till
Europeiska gemenskapernas kommission som avses i artikel 8 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13
oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om
ändring av rådets direktiv 93/12/EEG, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003.
Förordning (2008:1193).

9 c § Transportstyrelsen får pröva om ett alternativt
motorbränsle uppfyller kraven i bilaga 4 eller 5 till lagen
(2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om det
prövningsförfarande som avses i första stycket och om vilka
provningsmetoder som skall användas. Förordning (2008:1193).

10 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande. Förordning (1998:922).

11 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:1193).

12 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om
överklagande. Förordning (1998:922).

Övergångsbestämmelser

1985:838

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Utan hinder av vad som stadgas i 3 § och utöver vad som föreskrivs i
punkt 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1985:835) om
kemiska produkter gäller följande.

1. Import och tillverkning av motorbensin som inte är blyfri får, till
dess annat föreskrivs, ske under förutsättning att bensinens
researchoktantal och motoroktantal uppgår till minst 98 respektive 87
och blyhalten inte överstiger 0,15 gram bly per liter bensin vid 15 o
Celsius.

2. Yrkesmässig överlåtelse av motorbensin som inte är blyfri till
förbrukare får ske till och med den 30 juni 1987. Därefter får, till
dess annat föreskrivs, yrkesmässig överlåtelse av sådan motorbensin till
förbrukare ske dels vid tankställe med endast en pump och dels vid
tankställe med flera pumpar om det vid samma tankställe tillhandahålls
blyfri motorbensin med researchoktantal och motoroktantal om minst 95
respektive 85.

3. Tankställe skall, enligt de närmare föreskrifter som statens
naturvårdsverk meddelar, vara så utformat att förväxling mellan blyfri
och annan motorbensin inte kan ske.

4. Motorbensin som inte är blyfri får tills vidare användas för
sådana fordon som disponeras av Försvarsmakten och Försvarets
materielverk och som inte kan drivas med blyfri bensin.
Förordning (1994:876).

5. Tillverkning, import och yrkesmässig överlåtelse av motorbensin, som
endast är avsedd för drift av kolvmotor i luftfartyg, får ske till dess
annat föreskrivs, om blyhalten i sådan bensin inte överstiger 0,8 gram
bly per liter bensin vid 15 o Celsius.