Förordning (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.

SFS nr
1985:840
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1985-11-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:944
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1271

Allmänna bestämmelser

1 § I fråga om vissa hälso- och miljöfarliga produkter och varor gäller
utöver förordningen (1985:835) om kemiska produkter bestämmelserna i
denna förordning.

2 § Bestämmelserna i 26–28 §§ förordningen (1985:835) om kemiska
produkter skall tillämpas i fråga om tillsyn över efterlevnaden av denna
förordning. Förordning (1988:718).

3 § Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av
denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av
förordningen finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter.

4 § Bestämmelserna i 33–35 §§ förordningen (1985:835) om kemiska
produkter om överklagande skall tillämpas i ärenden som avses i denna
förordning.

Särskilda bestämmelser

5 § Följande varor får inte saluhållas eller överlåtas

1. tändstickor i vars tändmassa ingår vit eller gul fosfor,

2. varor för rensning av avlopp, om varan innehåller syra till en halt
som överstiger tio viktprocent eller bas (lut) i flytande form till en
halt som överstiger två viktprocent,

3. motorkylarvätska, spolarvätska eller andra bilvårdsmedel som
innehåller metanol, såvida medlet inte samtidigt innehåller etanol och
metanolhalten uppgår till högst fem viktprocent av mängden etanol.

6 § Varor av följande slag får inte saluhållas eller överlåtas, om de
innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och därigenom kan
befaras medföra skada på människor, nämligen

1. sjukvårds- och sanitetsartiklar,

2. klädesplagg och material till sådana,

3. barnleksaker,

4. hushållsgods.

7 § Kemikalieinspektionen får medge undantag från 5 eller 6 §, om
särskilda skäl föreligger.

8 § I fråga om spridning av kalk eller annat ämne för att motverka
försurning i sjöar eller vattendrag får länsstyrelsen meddela
föreskrifter om

1. de försiktighetsmått som skall iakttas vid spridningen,

2. de kontrollåtgärder som i övrigt behövs.

En kopia av länsstyrelsens beslut skall sändas till den eller de
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. Förordning (1991:1632).

9 § har upphävts genom förordning (1988:718).

10 § En kemisk produkt som är avsedd för att bekämpa olja som har kommit
lös i eller invid ett vattenområde eller för sanering med anledning av
sådant utflöde får endast användas enligt föreskrifter som statens
naturvårdsverk meddelar.

11 § Avloppsslam för jordbruksändamål får saluhållas och överlåtas endast
om metallhalten inte överstiger vad som framgår av följande:

Metall mg/kg torrsubstans

Bly 100

Kadmium 2

Koppar 600

Krom 100

Kvicksilver 2,5

Nickel 50

Zink 800

Trots första stycket får värdet för bly, koppar, kadmium och
kvicksilver överskridas med det dubbla till utgången av år 1997.

Statens naturvårdsverk får, med iakttagande av Sveriges av
riksdagen godkända åtaganden enligt avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, medge undantag från vad som sägs
i första och andra styckena, om särskilda skäl föreligger.
Förordning (1993:1271).