Förordning (1985:843) med instruktion för kemikalieinspektionen

SFS nr
1985:843
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1985-11-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:525
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
kemikalieinspektionen.

Uppgifter

2 § Inspektionen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso-
och miljörisker med kemiska produkter, i den mån handläggningen inte
ankommer på annan myndighet.

3 § Det åligger inspektionen särskilt att

uppmärksamt följa utvecklingen i fråga om förekomsten av kemiska
produkter och de risker användningen av dessa kan medföra,

utöva tillsyn enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter över
tillverkare, importörer och andra leverantörer av kemiska produkter,

pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel och svara för annan
förhandsgranskning av kemiska produkter,

föra och utveckla register över kemiska produkter,

utreda, sammanställa och dokumentera verksamheten avseende kemiska
produkter och de hälso- och miljörisker sådana produkter kan medföra,

lämna information inom kemikaliekontrollens område,

stödja regionala och lokala tillsynsmyndigheter på kemikaliekontrollens
område,

medverka i det internationella samarbetet på kemikaliekontrollens
område.

4 § Inspektionen företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat
inte följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

5 § Inspektionen leds av en styrelse som består av tio personer. I
styrelsen ingår inspektionens generaldirektör. Denne är ordförande och
en av de andra ledamöterna är vice ordförande.

För ledamöterna skall finnas ersättare till det antal regeringen
bestämmer. Förordning (1985:1118).

6 § Generaldirektören är chef för inspektionen.

7 § Inom inspektionen finns två avdelningar, en för tillsyn och en för
utredningar. Inspektionen bestämmer hur organisationen i övrigt skall
vara utformad.

Varje avdelning förestås av en avdelningschef.

En av avdelningscheferna är generaldirektörens ställföreträdare.

8 § Hos inspektionen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får inspektionen anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

8 a § Till inspektionen är ett toxikologiskt råd knutet. Rådet är ett
expertorgan för rådgivning och samråd i toxikologiska frågor.

Till rådets uppgifter hör att verka för en hög vetenskaplig standard i
myndigheternas analyser av risker med kemiska ämnen, att ge
myndigheterna vägledning i deras arbete med kriterier och principer för
vetenskapliga tolkningsfrågor samt att medverka till en sådan samordning
att myndigheterna kan göra grundläggande delar av riskanalysen på ett så
enhetligt sätt som möjligt. Förordning (1986:703).

8 b § Toxikologiska rådet består av inspektionens generaldirektör som är
ordförande och högst tio andra ledamöter. Ledamöterna förordnas av
regeringen för en tid av högst tre år. Rådet utser inom sig vice
ordförande.

I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående för
särskilda uppdrag. Förordning (1986:703).

Ärendenas handläggning

9 § Av styrelsen avgörs

1. principiella frågor och frågor av större betydelse för
kemikaliekontrollen,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare frågor om inspektionens organisation och arbetsformer,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

10 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall
om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:787).

11 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som
fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen. Förordning (1985:1118).

12 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan
tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut.

13 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa
ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder,
utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören
bestämmer.

I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana
beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande
får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som
styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning eller
annan arbetsenhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad
föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och
föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

Avdelningschefer och ansvariga för andra arbetsenheter har rätt att
närvara när ett ärende som hör till deras verksamhetsområde föredras av
någon annan.

15 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

16 § har upphävts genom förordning (1986:787).

17 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

18 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

19 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster i lägst N 26–N 31 tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören. Andra tjänster tillsätts av inspektionen.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

20 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av
regeringen för högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens vice ordförande meddelas av regeringen
för högst tre år. Förordning (1985:1118).

21 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av inspektionen även i fråga om avdelningschefer.