Förordning (1985:855) om statligt stöd till vissa tjänsteresor

SFS nr
1985:855
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-11-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:347
Upphävd
1991-07-01

Inledande bestämmelser

1 § För att underlätta det norrländska näringslivets affärskontakter
kan, i mån av tillgång på anslagna medel, stöd lämnas till
tjänsteresor enligt denna förordning (persontransportstöd).

Persontransportstöd kan lämnas till företag som drivs av svensk fysisk
eller juridisk person, utländskt företags filial i Sverige eller till
utländsk fysisk person som är bosatt i Sverige.

2 § Med stödområde avses i denna förordning Norrbottens, Västerbottens
och Jämtlands län samt av Västernorrlands län Kramfors, Sollefteå och
Örnsköldsviks kommuner.

3 § Stödområdet indelas i följande stödzoner.

Zon A

Jämtlands län;

av Västernorrlands län: Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks
kommuner

Zon B

Västerbottens län

Zon C

av Norrbottens län: Älvsbyns, Luleå, Piteå och Bodens kommuner

Zon D

Norrbottens län utom Älvsbyns, Luleå, Piteå och Bodens kommuner

Förutsättningar för att erhålla stöd m.m.

4 § Stöd kan lämnas till industriföretag och till företag som har sin
huvudsakliga inriktning på uppdragsverksamhet. Därvid får stöd endast
lämnas till företag som har arbetsställe inom stödområdet. Närmare
föreskrifter om vilka slag av företag som kan erhålla stöd meddelas av
transportrådet.

5 § Stöd kan lämnas för järnvägs- och flygresor inom landet. Resorna
skall företas i tjänsten av anställda vid sådana företag som avses i
4 §. Resenärerna skall ha sin huvudsakliga sysselsättning vid ett
arbetsställe inom stödområdet.

6 § Stöd kan lämnas för resor mellan orter inom stödområdet och orter
belägna inom Eda, Arvika, Kils, Karlstads, Storfors, Karlskoga,
Örebro, Arboga, Köpings, Hallstahammars, Västerås, Enköpings, Uppsala
och Norrtälje kommuner eller orter belägna söder om nämnda kommuner.

7 § Transportrådet bestämmer de lägsta respektive högsta sammanlagda
årliga resekostnader som kan läggas till grund för bidrag.

Stödets omfattning m.m.

8 § Stöd lämnas som bidrag till kostnader för tjänsteresor enligt
4–6 §§.

9 § Bidraget beräknas på grundval av de enligt 7 § bidragsgrundande
resekostnaderna enligt den bidragssats i procent som anges i följande
tabell.

Bidragssats i procent

Stödzon
A B C D

20 30 35 40

Förfarandet i bidragsärenden

10 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av
transportrådet.

11 § Ansökan om bidrag skall göras skriftligen hos transportrådet för
varje kalenderår. Ansökningen skall innehålla de uppgifter som
transportrådet bestämmer.

Den som undertecknar ansökningen skall på heder och samvete försäkra
att de uppgifter som lämnas är riktiga.

12 § Ansökan om bidrag skall ha kommit in till transportrådet senast
den 31 januari året efter det kalenderår ansökningen avser.

Har ansökan inte kommit in inom rätt tid, är rätten till bidrag för
det kalenderår ansökningen gäller förfallen, om inte transportrådet av
särskilda skäl medger annat.

13 § Den som söker bidrag enligt denna förordning är skyldig att på
begäran av transportrådet lämna de uppgifter som behövs för att frågan
om bidrag skall kunna prövas.

Lämnas inte begärda uppgifter får ansökningen avslås.

14 § På skriftlig framställning av ett företag får transportrådet ge
förhandsbesked om företaget är berättigat att erhålla
persontransportstöd.

Övrigt

15 § Beslut av transportrådet att helt eller delvis avslå en ansökan
om bidrag eller beslut om förhandsbesked som går sökanden emot kan
överklagas hos regeringen genom besvär.

Andra beslut av rådet enligt denna förordning får inte överklagas.

16 § Ytterligare föreskrifter i de frågor som avses i denna förordning
meddelas av transportrådet.

17 § Transportrådet får föreskriva de avvikelser som behövs i fråga om
förfarandet i bidragsärenden enligt denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1991:347

Den upphävda förordningen gäller dock till utgången av december 1991 i
fråga om statsbidrag som avser tiden före utgången av juni 1991. Vad som
i den upphävda förordningen sägs om transportrådet skall i stället avse
närings- och teknikutvecklingsverket.

I stället för vad som föreskrivs i 12 § skall ansökan om bidrag ha
kommit in till närings- och teknikutvecklingsverket senast den 30
september 1991. Förordning (1991:1230).