Förordning (1985:856) om statligt stöd till viss datakommunikation

SFS nr
1985:856
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-11-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:348
Upphävd
1991-07-01

1 § För att stimulera sådan verksamhet som i Gällivare, Kiruna och
Pajala kommuner drivs av företag, vars huvudsakliga inriktning är
uppdragsverksamhet av datateknisk natur, kan i mån av tillgång på
anslagna medel statligt stöd lämnas enligt denna förordning.

2 § Stöd lämnas till företag som avses i 1 § för att kompensera för de
merkostnader för telekommunikationer som kan uppstå vid
datakommunikation över långa avstånd.

3 § Stödet lämnas i form av bidrag till sådana kostnader som hänför
sig till viss telekommunikation och som av televerket debiteras
företagen.

Bidrag lämnas med den andel av kostnaderna som transportrådet
bestämmer.

4 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av transportrådet
efter ansökan av företaget.

5 § Ytterligare föreskrifter i de frågor som avses i denna förordning
meddelas av transportrådet efter samråd med televerket.

6 § Transportrådet får föreskriva de avvikelser som behövs i fråga om
förfarandet i bidragsärenden enligt denna förordning.

7 § Beslut av transportrådet enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

1991:348

Den upphävda förordningen gäller dock till utgången av december 1991 i
fråga om statsbidrag som avser tiden före utgången av juni 1991. Vad som
i den upphävda förordningen sägs om transportrådet skall i stället avse
närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1991:1231).