Förordning (1985:877) om försöksverksamhet i fråga om anmälningar om miljöfarlig verksamhet

SFS nr
1985:877
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1985-11-21

1 § Försöksverksamhet får bedrivas i fråga om anmälningar om miljöfarlig
verksamhet enligt 16 § miljöskyddsförordningen (1981:574).

Försöksverksamheten skall bedrivas i den eller de av följande kommuner
som skriftligen har underrättat länsstyrelsen om att de åtar sig att
delta i denna verksamhet, nämligen Haninge, Tyresö, Gnosjö, Helsingborg,
Varberg, Ale, Örebro, Sandviken och Bräcke.

2 § I kommun, där försöksverksamhet bedrivs enligt 1 §, skall
anmälningar enligt 16 och 17 §§ miljöskyddsförordningen (1981:574) göras
till miljö- och hälsoskyddsnämnden i stället för till länsstyrelsen.
Nämnden skall snarast möjligt sända ett exemplar av
anmälningshandlingarna till statens naturvårdsverk och länsstyrelsen.