Förordning (1985:879) om foder

SFS nr
1985:879
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-11-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:213
Upphävd
1998-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:227

1 § Termer och begrepp som används i lagen (1985:295) om foder har
samma betydelse i denna förordning.

2 § Statens jordbruksverk meddelar föreskrifter som anger vilka
varor och ämnen som får användas som fodertillsatser. Förordning
(1993:1135).

3 § Foder som innehåller antibiotika eller kemoterapeutiska medel
får säljas eller användas endast efter förskrivning av veterinär i
varje särskilt fall.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om importen, tillverkningen,
försäljningen, användningen eller hanteringen i övrigt av sådant
foder som avses i första stycket. Förordning (1993:1135).

4 § Lantbruksstyrelsen får meddela föreskrifter, förbud eller villkor
angående hanteringen av foder m. m. enligt 6 och 8 §§ lagen (1985:295)
om foder.

5 § Föreskrifter om avgifter som avses i 16 § lagen (1985:295) om
foder meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Riksrevisionsverket.

Föreskrifter om skyldighet att betala avgift för annan än den som
importerar, tillverkar eller i övrigt hanterar foder eller
fodertillsatser för att släppas ut på marknaden får endast avse
kostnaden för sådan kontroll som utvisar att gällande föreskrifter
om foder eller fodertillsatser inte har följts. Förordning (1993:1135).

6 § har upphävts genom förordning (1993:1135).

7 § har upphävts genom förordning (1993:1135).

8 § Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen (1985: 295) om foder får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:227).

9 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1985:295) om
foder och denna förordning meddelas av lantbruksstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1990:865

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.

1995:227

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1998:213

Beslut om tillstånd, undantag eller godkännande som har meddelats
med stöd av den äldre förordningen får återkallas, om beslutet
är oförenligt med den nya förordningen.