Förordning (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folk tandvården och om tillsättning av sådana tjänster

SFS nr
1985:884
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-11-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1519
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1996:918

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning ges föreskrifter om behörighet till vissa
tjänster inom folktandvården och om tillsättning av sådana tjänster.

Vad som sägs i förordningen om landsting gäller också kommuner som inte
ingår i ett landsting. Förordning (1991:1773).

Behörighet till tjänst

2 § Behörig till en tjänst för tandläkare under
specialiseringstjänstgöring är den som har legitimation som
tandläkare och som har utövat allmän tandläkarpraktik under minst två
år. Förordning (1996:918).

3 § har upphävts genom förordning (1996:918).

Tillsättning av tjänst

4 § Tjänst för tandläkare under specialiseringstjänstgöring tillsätts
genom förordnande för högst sex månader utöver den beräknade tid som
behövs för att uppnå de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt
som föreskrivits för den sökta specialiteten.

Tjänst för tandläkare, i vars arbetsuppgifter ingår att i väsentlig
omfattning medverka i den grundläggande högskoleutbildningen på
tandläkarlinjen, tillsätts genom förordnande tills vidare, dock
längst för tre år. Förordning (1996:918).

5 § Vid tillsättning av tjänst som chef vid en enhet för
specialisttandvård skall landstinget fästa avseende främst vid
skickligheten för tjänsten. Förordning (1991:1773).

6 § har upphävts genom förordning (1991:1773).

7 § har upphävts genom förordning (1991:1773).

8 § har upphävts genom förordning (1991:1773).

Övergångsbestämmelser

1985:884

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986, då
folktandvårdskungörelsen (1973:637) skall upphöra att gälla.

Vid tillsättning av tjänster som avses i denna förordning och som har
kungjorts lediga till ansökan före utgången av år 1985 gäller äldre
bestämmelser.

Den som vid utgången av år 1985 innehar en tjänst som avses i denna
förordning är behörig till en annan motsvarande tjänst.

1991:1773

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Vid tillsättning av
tjänst som chef vid en enhet för specialisttandvård som har kungjorts
ledig till ansökan före utgången av år 1991 gäller äldre bestämmelser.

1992:65

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tandläkare som har påbörjat
sin specialistutbildning före ikraftträdandet.

1996:918

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Äldre föreskrifter om allmäntjänstgöring som tandläkare gäller
fortfarande i fråga om tandläkare som skall fullgöra sådan
tjänstgöring för att få legitimation för tandläkare.