Förordning (1985:885) om försöksverksamhet vid tillsättning av vissa tjänster inom folktandvården

SFS nr
1985:885
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-12-12

1 § Utan hinder av 5–8 §§ förordningen (1985:884) om behörighet till
vissa tjänster inom folktandvården och om tillsättning av sådana
tjänster får de landstingskommuner som får bedriva försöksverksamhet
enligt lagen (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal
nämndorganisation tillsätta tjänster som chef vid en enhet för
specialisttandvård på följande sätt. Vad som i denna förordning sägs om
landstingskommuner gäller även kommuner som inte ingår i någon
landstingskommun. Förordning (1988:1421).

2 § Tjänsten tillsätts efter förslag av en sakkunnig som utses av
landstingskommunen för varje tillsättningsärende. Den sakkunnige skall
inneha specialistkompetens inom den specialitet som den lediga tjänsten
avser.

3 § Den sakkunnige skall i ett skriftligt beslut på förslag föra upp de
fyra sökande som anses främst i fråga om förtjänst och skicklighet.

Landstingskommunen skall anslå beslutet på landstingskommunens
anslagstavla med uppgift om den dag då beslutet anslogs.

En av de föreslagna sökandena skall förordnas på tjänsten.

4 § Den sakkunniges beslut om tjänsteförslag får överklagas hos
socialstyrelsen genom besvär. Besvärshandlingen skall ha kommit in till
socialstyrelsen inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs.

Socialstyrelsens beslut får inte överklagas.