Förordning (1985:890) om utbetalningen av försäkringsbelopp enligt reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring m.m.

SFS nr
1985:890
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-11-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:720
Upphävd
1988-07-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om utbetalningen av
försäkringsbelopp enligt reglementet (1962:698) angående statens
grupplivförsäkring (grupplivreglementet) och om kostnaderna för
försäkringen.

Försäkringen administreras av statens löne- och pensionsverk.

Utbetalningen av försäkringsbelopp

2 § Försäkringsbelopp enligt grupplivreglementet betalas ut av statens
löne- och pensionsverk från inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter,
netto, utgiftsposten Personalpensionsförmåner, m. m.

Huvudmän som själva svarar för kostnaderna

3 § Följande huvudmän svarar själva för kostnaderna för
grupplivförsäkringen som avser arbetstagarna hos dem, om inte något
annat sägs:

postverket,

televerket,

statens järnvägar,

domänverket,

statens vattenfallsverk,

affärsverket FFV,

luftfartsverket,

kammarkollegiet för präster och andra kyrkomusiker än skolkantorer,

arbetsmarknadsstyrelsen för personer som deltar i
arbetsmarknadsutbildning enligt arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
eller är inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut,

exportkreditnämnden,

Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds järnvägar,

AB Tipstjänst,

Sveriges riksbank för arbetstagare vid riksdagens verk eller hos
riksdagen.

4 § De huvudmän som avses i 3 § skall på det sätt som statens löne- och
pensionsverk bestämmer slutligt betala försäkringsersättningen enligt
grupplivreglementet. Ersättningen skall föras till inkomsttiteln
Statliga pensionsavgifter, netto.

Huvudmän som betalar avgifter

5 § Följande huvudmän betalar avgifter för försäkringen som avser
arbetstagare hos dem, om inte något annat sägs:

riksmarskalksämbetet för arbetstagare vid kungl. hovstaten,

de allmänna försäkringskassorna med undantag för arvodesanställda
lokalvårdare,

Allmänna barnhuset för arbetstagare vid barnhusets expedition,

GDG Biltrafik AB för arbetstagare med lön enligt kollektivavtal för
tjänstemän,

Ericastiftelsen,

stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet för stiftelsens sekreterare samt
för präster och assistenter i utlandstjänst,

hushållningssällskap med undantag för hushållningssällskap vars
arbetstagare omfattas av särskilda kollektivavtal,

Svenska jägareförbundet,

riksdagens förvaltningskontor för riksdagens ledamöter.

6 § Avgifterna enligt 5 § betalas till statens löne- och pensionsverk
och förs till inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, netto.