Förordning (1985:900) om försöksverksamhet i Stockholms kommun med utmärkning av vissa parkeringsplatser

SFS nr
1985:900
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-11-28

1 § Utan hinder av 3, 21, 24 och 31 §§ vägmärkesförordningen (1978:1001)
får Stockholms kommun utmärka parkeringsplatser enligt denna förordning.

2 § Vid avvikelse från ett annars gällande förbud mot stannande eller
parkering får den punkt där avvikelsen upphör att gälla utmärkas enbart
med tilläggstavla 1.11.9.2 enligt 31 § vägmärkesförordningen
(1978:1001). Förbudet gäller därefter åter utan att något förbudsmärke
eller zonmärke sätts upp igen.

3 § Om en parkeringsplats är högst 10 meter lång, får den utmärkas genom
att vägmärke 1.4.31 enligt 24 § vägmärkesförordningen (1978:1001) i
miniatyr avbildas på en sådan stolpe som bär upp skylt med hänvisning
till en biljettautomat. Begränsningar i eller villkor för rätten att
parkera skall också anges på stolpen.