Förordning (1985:907) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz beträffande skatter på kvarlåtenskap och arv m.m.

SFS nr
1985:907
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1985-11-21

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter
på kvarlåtenskap och arv som Sverige och Schweiz undertecknade den 7
februari 1979 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår
av bilaga till denna förordning.

2 § I fråga om ansökan om skattelindring gäller 2 § kungörelsen
(1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller
gåvoskatt vid dubbelbeskattning.

3 § Anstånd enligt 3 § kungörelsen (1967:721) om förfarandet rörande
eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning får
medges enligt det av följande alternativ som ger det lägsta beloppet,
nämligen

1. den skatt som erlagts eller kan antas komma att erläggas i Schweiz
för egendom som enligt avtalet får beskattas där, eller

2. den del av den svenska skatten som vid en proportionell fördelning
belöper på samma egendom.

Om skatt inte erlagts i Schweiz och uppgift saknas om hur mycket skatt
som kan komma att erläggas där, får anstånd medges med skäligt belopp,
dock högst med ett belopp som motsvarar den del av den svenska skatten
som vid en proportionell fördelning belöper på egendom som enligt
avtalet får beskattas i Schweiz.

4 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom
medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet eller om han underkastats gåvoskatt,
kvarlåtenskapsskatt eller arvsskatt på gåva eller förskott på arv både
i Sverige och Schweiz, kan han hos regeringen ansöka om rättelse
enligt artikel 12 punkt 1 i avtalet respektive begära att åtgärder
vidtas för att lösa frågan om dubbelbeskattning enligt artikel 12
punkt 4 i avtalet.

Övergångsbestämmelser

1985:907

1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då
förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk
författningssamling.

2. Förordningen tillämpas på kvarlåtenskap efter person som avlidit
den 11 november 1985 eller senare.

3. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1967:725) om tillämpning av
avtal den 16 oktober 1948 mellan Sverige och Schweiziska Edsförbundet
för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på
kvarlåtenskap.

4. Den upphävda kungörelsen tillämpas fortfarande på kvarlåtenskap
efter person som avlidit före den 11 november 1985, eller, i fall då
större skattelättnad skulle ha medgivits enligt den upphävda
kungörelsen, på kvarlåtenskap efter person som avlidit före
förordningens ikraftträdande.