Inrättandeförordning (1985:915)

SFS nr
1985:915
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1985-11-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:166
Upphävd
1989-07-01

Förordningens tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns föreskrifter om inrättande av statligt
reglerade tjänster med undantag av tjänster vid de allmänna
försäkringskassorna.

Med statligt reglerade tjänster avses tjänster där avlöningsförmånerna
fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. Förordning (1988:1024).

2 § har upphävts genom förordning (1988:1024).

Tjänstetyper

3 § Vad som avses med lönetjänst och med arvodestjänst framgår av
kollektivavtal om tjänstetyper och tjänsteförening. Förordning
(1988:1024).

4 § Tjänster för dem som anställs med lönebidrag inrättas som
arvodestjänster.

Inrättande av heltids- och deltidstjänster

5 § Tjänster som skall tillsättas med fullmakt (fullmaktstjänster)
eller som har beteckningen p eller r (p- respektive r-tjänster)
inrättas som heltidstjänster.

Även andra tjänster skall anses inrättade som heltidstjänster, om inte
något annat framgår av beslutet.

Om anordnande av deltidsarbete finns föreskrifter i deltidsförordningen
(1980:50). Förordning (1988:1024).

6 § Lönetjänster för deltidsarbete får bara inrättas för tjänstgöring
som omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring, räknat per månad
eller kortare tidsperiod. Förordning (1988:1024).

Inrättande av tjänster inom statsförvaltningen m.m.

7 § En tjänst inrättas av den myndighet som tillsätter tjänsten.

Tjänster inrättas dock alltid av regeringen, om det gäller

— tjänster som omfattas av chefslöneavtalet eller är avsedda för
myndighetschefer,

— fullmaktstjänster,

— p- eller r-tjänster. Förordning (1988:1024).

8 § I fråga om präst- och kyrkomusikertjänster inom svenska kyrkan
tillämpas i stället för 7 § vad som sägs i 10–12 §§.

Om inrättande av vissa andra tjänster, bland annat inom skolväsendet,
finns det särskilda föreskrifter. Förordning (1988:1024).

9 § har upphävts genom förordning (1988:1024).

Inrättande av präst- och kyrkomusikertjänster inom
svenska kyrkan

10 § Arvodestjänster för präster eller tjänster som pastoratsadjunkt
inrättas av domkapitlet.

Andra tjänster för präster inrättas av regeringen.

Domkapitlet får dock inrätta lönetjänster som komminister eller
kyrkoadjunkt i ett pastorat under förutsättning att en motsvarande
tjänst i ett annat pastorat i stiftet samtidigt dras in och att båda
pastoraten samtycker. Förordning (1988:1024).

11 § Arvodestjänster för präster får inrättas, om en lönetjänst är ledig
och inte tillsätts, eller om tjänstens innehavare inte utövar tjänsten
och den inte uppehålls av vikarie. Förordning (1988:1024).

12 § Om inrättande av tjänster som organister, biträdande kyrkomusiker,
kantorer eller orgelspelare finns särskilda föreskrifter i lagen
(1947:275) om kyrkomusiker, i kyrkomusikerförordningen (1950:375) och i
förordningen (1982:375) med provisoriska bestämmelser om skolkantorer.

Vakanthållning och indragning av tjänster

13 § När en tjänst blir ledig, skall myndigheten pröva om den behöver
tillsättas.

Om tjänsten inte behöver tillsättas skall den dras in eller hållas
vakant. Förordning (1988:1024).

14 § Frågan om att hålla en tjänst vakant prövas av den som tillsätter
tjänsten.

Frågan om att dra in en tjänst prövas av den som inrättar tjänsten.

När en myndighet finner att en tjänst som regeringen inrättar bör dras
in, skall myndigheten hos regeringen begära prövning av frågan om
indragning av tjänsten.

15 § Vad som sägs i 13 och 14 §§ skall inte tillämpas på tjänster som
skolledare, biträdande skolledare, lärare eller syofunktionärer inom
skolväsendet, om inte något annat följer av särskilda föreskrifter.

Övergångsstat m.m.

16 § Om en fullmaktstjänst enligt ett kollektivavtal skall ändras till
en annan tjänst i rörlig lönegrad, skall myndigheten inrätta en sådan
tjänst och föra fullmaktstjänsten på övergångsstat.

En arbetstagare får inte utöva bägge tjänsterna samtidigt.
Förordning (1988:1024).

17 § Den som har en fullmaktstjänst blir i det fall som avses i 16 §
första stycket automatiskt innehavare också av den nyinrättade tjänsten.

Tjänstledighet från fullmaktstjänsten för att utöva en annan tjänst
innefattar automatiskt tjänstledighet också från den nyinrättade
tjänsten.

Arbetstagaren får samtidigt inneha samtliga tre tjänster.
Förordning (1988:1024).

Avslutande bestämmelser

18 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas, om inte något
annat följer av särskilda föreskrifter.

Första stycket gäller inte beslut om vakanthållning.

19 § har upphävts genom förordning (1988:1024).