Förordning (1985:96) om särskilda bestämmelser i fråga om vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Uddevallaregionen

SFS nr
1985:96
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1985-02-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:333

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om särskilda bestämmelser
i fråga om vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder i
Uddevallaregionen.

2 § De som är inskrivna vid den särskilt inrättade arbetsförmedlingen
i Uddevalla kommun skall vid tillämpningen av

1. 4 § förordningen (1983:992) om rekryteringsstöd och 57 § andra
stycket arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) anses som
långtidsarbetslösa och

2. 2 § förordningen (1984:523) om försöksverksamhet med bidrag till
arbetslösa som startar egen rörelse anses som arbetslösa.

3 § Vid tillämpningen av 22 § förordningen (1984:518) om bidrag till
arbetsmarknadsutbildning i företag skall i fråga om utbildning som
avses i 3 § 1 nämnda förordning arbetsgivare som anställer den som
anvisas av den särskilt inrättade arbetsförmedlingen i Uddevalla
kommun anses ha fullgjort en motprestation av arbetsmarknadspolitisk
betydelse.

4 § Arbetsmarknadsstyrelsen meddelar de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.