Lag (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika

SFS nr
1985:98
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1985-03-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1207
Upphävd
1993-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:709

Investeringsförbud m.m.

1 § Svensk juridisk person får inte

1. mot vederlag förvärva rörelse som drivs i Sydafrika eller del av
sådan rörelse,

2. mot vederlag förvärva aktier eller andelar i ett sydafrikanskt
företag eller obligationer eller andra för den allmänna omsättningen
avsedda skuldförbindelser som ett sådant företag utfärdat,

ge ett sådant företag tillskott av pengar eller annan egendom som är
avsedd att användas i dess verksamhet,

ge ett sådant företag penninglån eller annan kredit med en löptid över
två år, eller

ställa säkerhet för ett sådant företags skulder med en löptid över fem
år,

3. ge penninglån eller annan kredit med en löptid över två år till
sydafrikanska staten eller dess myndigheter eller ställa säkerhet för
sydafrikanska statens eller dess myndigheters skulder med en löptid över
fem år.

Svensk juridisk person får inte heller genom handling eller
underlåtenhet bidra till att åtgärder som anges i första stycket vidtas
av utländskt dotterföretag. Lag (1990:78).

2 § Svensk juridisk person får inte genom handling eller underlåtenhet
bidra till att

1. anläggningstillgångar anskaffas i sydafrikanskt dotterföretag, eller

2. egendom hyrs för att stadigvarande brukas eller innehas i ett
sydafrikanskt dotterföretags rörelse, om hyresavtalets löptid är
anpassad till egendomens ekonomiska livslängd (finansiell leasing).

Utan hinder av förbuden i första stycket får årligen tillgångar
anskaffas och egendom hyras till ett sammanlagt värde av högst 100 000
kronor. Undantaget får inte möjliggöra en utvidgning av verksamheten.
Lag (1990:78).

3 § Med dotterföretag i 1 och 2 §§ avses sådan juridisk person i vilken
en svensk juridisk person direkt eller genom annan juridisk person

1. äger så många aktier eller andelar att den har mer än hälften av
rösterna för samtliga aktier eller andelar, eller

2. på grund av aktie- eller andelsinnehav eller avtal ensam har ett
bestämmande inflytande och en betydande andel i resultatet av
verksamheten.

Investeringsplan och redovisning

4 § Svensk juridisk person som själv eller genom utländskt dotterföretag
driver rörelse i Sydafrika skall årligen upprätta en investeringsplan
för denna rörelse med angivande av finansieringsmetoder.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om sådan investeringsplan.
Lag (1990:78).

5 § Svensk juridisk person som själv eller genom utländskt dotterföretag
driver rörelse i Sydafrika skall årligen till den myndighet som
regeringen bestämmer redovisa hur verksamheten i detta land utvecklas.
Redovisningen skall avse

1. produktion, omsättning, antal anställda, företagna investeringar och
andra sådana förhållanden som har betydelse för kontrollen av hur denna
lag efterlevs,

2. löner och anställningsvillkor samt sociala förhållanden för de
anställda.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om sådan redovisning. Lag
(1990:78).

Undantag från investeringsförbud m.m.

6 § Regeringen kan för visst fall medge undantag från förbuden i 1 eller
2 § för sådan svensk juridisk person, som sedan den 1 juli 1979 själv
eller genom utländskt dotterföretag driver rörelse i Sydafrika.
Undantaget får inte göra det möjligt för sökanden att utvidga sin
verksamhet i Sydafrika.

Ett medgivande om undantag får återkallas eller ändras om de uppgifter
på vilka det grundats var oriktiga. Lag (1990:78).

7 § Ansökan om undantag enligt 6 § skall avse samtliga de investeringar
som sökanden vill göra och all den egendom som denne vill hyra under det
kommande verksamhetsåret. Sådan ansökan skall ges in till den myndighet
som regeringen bestämmer före utgången av det kalenderår som föregår
verksamhetsåret. Regeringen får för visst fall medge undantag från denna
bestämmelse, om det föreligger särskilda skäl.

Särskilda åtaganden

8 § Regeringen får medge en sådan juridisk person som avses i 6 § rätt
tills vidare att utan hinder av förbuden i 1 och 2 §§ ersätta
anläggningstillgångar och hyrd egendom samt göra sådana investeringar
och hyra sådan egendom som förbättrar arbetsmiljö och arbetsförhållanden
för de anställda, om denne åtar sig att inte härigenom utvidga sin
verksamhet i Sydafrika. Medgivandet får återkallas om verksamheten
utvidgas eller det i övrigt föreligger särskilda skäl.

Ett medgivande får förenas med villkor. Lag (1990:78).

Tekniköverföring m. m.

9 § Svensk juridisk person skall i den omfattning och till den myndighet
som regeringen föreskriver lämna uppgifter om

1. överlåtelse eller upplåtelse av patent eller tillverkningsrätt till
ett sydafrikanskt företag,

2. förvärv av utländskt företag som äger aktier eller andelar i ett
sydafrikanskt företag.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten. Lag
(1990:78).

10 § Regeringen får föreskriva att svensk juridisk person inte får
överlåta eller upplåta patent eller tillverkningsrätt till sydafrikanskt
företag utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. Lag (1990:78).

Tillsyn

11 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter och
villkor som meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som
regeringen bestämmer.

Tillsynsmyndigheten får ålägga svensk juridisk person att tillhandahålla
sådana uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Ett åläggande
får förenas med vite.

Ansvarsbestämmelser m. m.

12 § Den som bryter mot 1 eller 2 § eller mot föreskrift som har
meddelats med stöd av 10 § döms, om gärningen skett uppsåtligen, till
böter eller fängelse i högst två år eller, om gärningen skett av grov
oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall
skall inte dömas till ansvar.

För anstiftan av eller medhjälp till brott som i första stycket sägs
döms inte till ansvar.

13 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 4 §, 5 § första stycket 1
eller 9 § första stycket 1, eller

2. vid fullgörande av skyldighet som avses i första punkten eller 11 §
andra stycket lämnar oriktiga uppgifter, om åtgärden innebär fara i
bevishänseende.

14 § Svensk medborgare, vilken som företrädare för en svensk juridisk
person har utom riket brutit mot 1 eller 2 § eller mot föreskrift som
har meddelats med stöd av 10 §, döms enligt denna lag och vid svensk
domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken ej är tillämplig.

15 § Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det
ej är uppenbart oskäligt.

Egendom som använts såsom hjälpmedel vid brott enligt denna lag kan
förklaras förverkad, om det är påkallat till förebyggande av brott eller
det i övrigt föreligger särskilda skäl. Detsamma gäller egendom med
vilken tagits befattning som utgör brott enligt denna lag. I stället för
egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

16 § Beslut av tillsynsmyndigheten enligt denna lag får överklagas hos
kammarrätten genom besvär.

17 § Åtal för brott enligt denna lag får väckas endast efter förordnande
av regeringen eller den regeringen bemyndigar.

18 § Regeringen får föreskriva att 1, 2, 4, 5 och 9 §§ inte skall
tillämpas. Lag (1992:709).

Övergångsbestämmelser

1985:98

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1985.

2. Genom lagen upphävs lagen (1979:487) om förbud mot investeringar i
Sydafrika och Namibia.

3. I fråga om ansökan om undantag enligt 6 § för investering och hyra
under år 1985 gäller äldre bestämmelser.