Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.

SFS nr
1985:988
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1985-12-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:438

I den mån det har avtalats i en överenskommelse på privaträttens område
som Sverige har ingått med annan stat, får den som efter kallelse i
enlighet med överenskommelsen har rest in i Sverige från den andra
staten för att höras som vittne eller sakkunnig inte lagföras, berövas
sin frihet eller på annat sätt underkastas inskränkning i denna på grund
av dom eller gärning som härrör från tiden före inresan i Sverige.

Immuniteten upphör om vittnet eller den sakkunnige stannar kvar i
Sverige trots att han haft möjlighet att lämna landet under en
sammanhängande tid av femton dagar från det att han har fått besked från
domstolen om att hans närvaro inte längre påfordras, eller om han, efter
att ha lämnat landet, återvänder hit.

Innehåller överenskommelsen bestämmelse att immuniteten skall ha mindre
omfattning än som nu angivits, gäller i stället den bestämmelsen.
Lag (1991:438).